Співробітники

Кузнецова Марина Юріївна

Кандидат юридичних наук, завідувач кафедри приватного та соціального права Сумського національного аграрного університету

Науковий ступінь, шифт спеціальності за якою захищено дисертацію: Кандидат юридичних наук, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2015 рік Тема дисертації: «Органи виконавчої влади України як суб’єкт інформаційних правовідносин» ( ДК №028799 від 30 червня 2015року)

Освіта: Харківський національний університет внутрішніх справ,  2008, Спеціальність: правознавствоКваліфікація: юрист (диплом МВ №11535968 від 12 червня 2008 року Ошкодьорова Марина Юріївна)

Електронна адреса: oshkodorova@ukr.net

Europass: Curriculum Vitae

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZKUkTy4AAAAJ&hl=uk

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57200374199&zone

Автобіографічна довідка

Народилася 19.03.1986 р. у м. Суми. Навчалася в Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Після закінчення вищого навчального закладу отримала диплом спеціаліста із присвоєнням кваліфікації юриста.

З вересня 2009 року – асистент кафедри правового забезпечення АПК юридичного факультету Сумського НАУ.

З 2010 року виконує обов’язки заступника декана з виховної роботи.

З 2012 року – здобувач наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю – 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Національного університету біоресурсів і природокористування України. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Арістова І.В.

У 2013 році на базі Національного університету біоресурсів та природокористування України пройшла курси підвищення кваліфікації з «Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності».

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації: «Органи виконавчої влади України як суб’єкт інформаційних правовідносин» ( ДК №028799 від 30 червня 2015року).

З 2015 року завідувач кафедри правового забезпечення АПК (приватного та соціального права).

Протягом 2015-2016 р. учасник у тренінгах: «Основи розробки тестових завдань» та «Поглиблений тренінг з психометрії для розробників тестових завдань», що були організовані координатором проектів ОБСЄ в Україні у межах проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини» на підтримку експерименту Міністерства освіти і науки України з проведення вступних випробувань під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право».

Автор і рецензент тестових завданьдля магістерського вступного ЗНОза спеціальністю 081 «Право», а також автор і рецензент тестових завдань іспиту під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Верховного Суду.

У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації з «Практики створення офісів управління інтелектуальною власністю» м. Київ.

У 2017 році на базі Сумського національного аграрного університету підвищення кваліфікації за програмою «Школа молодого лектора» від 6 квітня 2017 року.

У 2017 році на базі Національного університету біоресурсів та природокористування України пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою «Створення електронних навчальних курсів та методики їх використання у навчальному процесі» з 30.05.17 по 12 06.17 р. № свідоцтва СС00493706/003465-17.

Основні праці (назви наукових монографій, статей)

Монографія

  1. Кузнецова М.Ю. Реалізація інформаційно – правового статусу органів виконавчої влади  України в інформаційних правовідносинах: монографія / І.В. Арістова, М.Ю. Кузнецова; за заг. ред.. Арістової І.В. – К.: Видавничий центр НУБІП України, 2015. – 250 с.

Наукові статті

  1. Кузнецова М.Ю. Інформаційні правовідносини: основні методологічні питання теорії правовідношення / М.Ю. Кузнецова // Наука та правоохорона. – 2013. –  № 4 (ч. ІІ). – С. 150-158
  2. Кузнецова М.Ю. Классификация информационных правоотношений  с участием органов исполнительной власти Украины/ М.Ю. Кузнецова // Закон и жизнь. – 2014. –  № 7/2 (271). – С.76-80.
  3. Кузнецова М.Ю. Сфера персональних даних: поняття, структура, загальна характеристика суспільних та правових відносин / М.Ю. Кузнецова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Вип.3. – Т.2.  – С.181 – 186.
  4. Кузнецова М.Ю. Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України під час обробки персональних даних / М.Ю. Кузнецова //Право і суспільство. – 2014. – № 6-1. – С.131 – 139.
  5. Кузнецова М.Ю.  Сфера публічної інформації: поняття, структура, загальна характеристика суспільних та правових відносин / М.Ю. Кузнецова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 4. – С.145 – 149.
  6. Кузнецова М. Ю. Критерії класифікації інформаційних правовідносин за участю органів виконавчої влади України в умовах розвитку інформаційного суспільства /М. Ю. Кузнецова // Порівняльно-аналітичне право – 2015 – №6. – С.200-203.
  7. Кузнецова М. Ю. Реалізація інформаційно – правового статусу органів виконавчої влади України у сфері публічної інформації / М. Ю. Кузнецова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2016. – №1. – С.30-33.
  8. Кузнецова М. Ю.  Сфера персональних даних як невідємна складова частина інформаційної сфери суспільства / М. Ю. Кузнецова// Приватне та публічне право, –  2017. – №1. – С.74-78
  9. Кузнецова М. Ю.  Інформаційно-правовий статус органів виконавчої влади України як колективного суб’єкта інформаційного права / М. Ю. Кузнецова// Приватне та публічне право, –  2017. – №2. – С.72-76

Опублікування тез доповідей:

Кузнецова М. Ю. Співвідношення понять «правове відношення» та «правовий зв’язок» / М. Ю. Кузнецова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали Х Міжнародної наук.-практ. конференції (20-21 травня 2017 року, м.Суми) /Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. –С.50-52

Кузнецова М. Ю. Юридичний зміст інформаційного правовідношення за участі органів виконавчої влади України /М. Ю. Кузнецова // Сучасне право творення: питання теорії і практики. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Дніпро, 2-3 червня 2017 р.).– Дніпро, 2017. – С.57-59.

Кузнецова М. Ю. Сутність поняття «орган виконавчої влади» /М. Ю. Кузнецова // Актуальні питання реформування правової системи України. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Дніпро, 7-8 липня 2017 р.).– Дніпро, 2017.

Кузнецова М. Ю. Етапи розвитку теорії правовідносин / М. Ю. Кузнецова // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – С. 25-27.

Кузнецова М. Ю. Періоди розвитку теорії правовідношення / М. Ю. Кузнецова //  Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конференції (21 – 22 травня 2016 року, м.Суми) /Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. –С.50-52

Кузнецова М. Ю. Генези проблем теорії правовідносин та існуючих дискусійних питань / М. Ю. Кузнецова //   Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції (14-15 квітня 2016 року). – Суми, 2016. – С.78-80.

Кузнецова М. Ю. Співвідношення понять «Суб’єкт інформаційного права» та «Суб’єкт інформаційних правовідносин» / М. Ю. Кузнецова // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали Міжнар. наук. конф., (Братислава-Відень-Будапешт,  17 – 22 жовтня 2015 р.). –   (т 1) 175 – 176 с.

Кузнецова М. Ю. Зміст та особливості понять «Суб’єкт інформаційного права», «Суб’єкт інформаційних правовідносин» / М. Ю. Кузнецова // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 рік. – Суми, 2015. – С. 70-73