Співробітники

Арістова Ірина Василівна

професор, доктор юридичних наук кафедри адміністративного та інформаційного права

Електронна адреса: aristova07@gmail.ru

Europass: Curriculum Vitae

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q6eqPOsAAAAJ&hl=ru

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200369105

Автобіографічна довідка:

З 1970 по 1975 рік навчалася в Харківському інституті радіоелектроніки на факультеті обчислювальної техніки за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини», отримала диплом з відзнакою.

З вересня 1975 року по квітень 1994 року працювала в Інституті проблем машинобудування НАН України на посадах:інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника.

У 1984 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук.

З квітня 1994 року по червень 2007 року працювала в Харківському університеті внутрішніх справ (служба в органах внутрішніх справ України, полковник міліції) на посадах старшого викладача, доцента, професора.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право».

У 1996 році було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики.

У 2006 році було присвоєне вчене звання професора по кафедрі адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

З 2007 року – завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.

Арістова І. В. є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (докторська рада у ДНДІ МВС України, кандидатська рада у НДІІП НАпрН України).

Арістова І. В. є керівником наукової школи «Право, управління та інформаційне суспільство в Україні». Під її керівництвом підготовлено: 13 кандидатів юридичних наук; 2 кандидатські дисертації готові до захисту і знаходяться на розгляді у спеціалізованих вчених радах.

Опубліковано більше ніж 150 наукових праць, з них 6 монографій. Займається підготовкою та атестацією науково-педагогічних кадрів: є керівником аспірантів та здобувачів, що здійснюють дисертаційні дослідження з юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право».

Арістова І.В. є членом редколегії фахових наукових видань з юридичних наук: «Публічне право»; «Інформація і право».

За досягнення у науково-педагогічній діяльності нагороджена відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ-го ступеня (2004 року) нагрудним знаком «За відзнаку у службі» ІІ-го ступеня (2003 р.); знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2004р.); Лауреат премії ім. Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2013 рік).

НАУКОВА РОБОТА

2017 рік

Монографії

1. Арістова І. В., Макогонюк Ю. Ю. Право на доступ до публічної інформації в екологічній сфері України: організаційно-правове забезпечення: монографія / І. В. Арістова, Ю. Ю, Макогонюк [за заг. ред. І. В. Арістової]. – К., Видавничий центр НУБіП України 2017. – 170 с.

2. Aristova I. V., Zapara S. I. The development of the ukrainian legal systemin the context of information society:the use of the UNESCO legal mechanisms // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe:experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 336 p.

Статті

SCOPUS

1. Irina V. Aristova, Svitlana I. Zapara, Alyona M. Klochko, Oleh V. Rohovenko, Marina Yu. Kuznetsova, Anatoliy M. Kulish The Role of Local Self-Government Authorities in Implementing the National Policy of the Information Society Development in Ukraine: Conceptual, Organisational and Legal Aspects / I. V. Aristova, S. I. Zapara, A. M. Klochko, O. V. Rohovenko, M. Y. Kuznetsova, A. M. Kulish // International Journal of Applied Business and Economic Research, ISSN : 0972-7302 . – 2017. – № 22. – С. 1-9.

Фахові видання

1. Арістова І. В., Запара С. І. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти реалізації національної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні: цілі, завдання, функції, повноваження, напрями удосконалення / І.В. Арістова, С. І. Запара // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2017. – Вип. 43. – Т.2 – С.7 -20.

2. Арістова І.В. Наукова школа у галузі інформаційного права: на шляху до розбудови суспільства знань в Україні (частина І) / І.В. Арістова // Публічне право. – 2017. – № 2. – С. 102-111.

3. Арістова І.В. Наука «адміністративне право»: питання методології /І.В. Арістова// Збірник «Питання адміністративного права». – Книга перша. – Харків: Право, 2017. – С. 12-29

4. Арістова І.В. Доктрина інформаційного права України / І.В. Арістова // Публічне та приватне право. – 2017. – № 1. – С. 59-63

5. Арістова І.В. Наукова школа у галузі інформаційного права: на шляху до розбудови суспільства знань в Україні (частина ІІ) / І.В. Арістова // Публічне право. – 2017. – № 3. – С. 80-87.

Інші видання

1. Арістова І.В. Проблема взаємодії галузей національного права: методологічні засади /І.В. Арістова: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання  вітчизняної юридичної науки» (м. Суми, 13 – 14 квітня 2017 р.). – Суми: вид-во СНАУ, 2017. – С.42-45.

2. Арістова І.В. Правове забезпечення розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження в Європейський освітній простір /І.В. Арістова: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юридична освіта в сучасному університеті» (м. Сладковічево, Словацька республіка, 22-24 березня 2017 р.) . – Сладковічево: Вид-во Університету Данубіус, 2017. – С. 8-11.

3. Арістова І.В. Роль наукових шкіл у становленні інформаційного права в Україні/ І. В. Арістова: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми права на сучасному етапі розвитку державності» (м. Люблін, Республіка Польща 20–21 жовтня 2017 р.). – Люблін: Вид-во: Люблінський науково-технологічний парк; Університет Марії Кюрі-Склодовської, 2017. – С. 9-12.

4. Арістова І.В., Шульга М. В. Правова природа адаптації екологічного, земельного й аграрного законодавства України до стандартів ЄС: зміст та особливості / І. В. Арістова, М. В Шульга: Матеріали круглого столу «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції» (м. Харків, 8 грудня, 2017 року). – Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого. – С. 27–31.

5. Арістова І.В. Феномен інтернет речей: методологія дослідження / І. В. Арістова: матеріали І науково-практичної конференції «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження» (м. Київ, 24 жовтня 2017 року). – Київ, Вид-во НДІІП, 2017. – С.8-11.

2016 рік

        Монографії

1. Арістова І.В., Курило В.І., Скоромний Я.І. Організаційно –правові засади надання адміністративних послуг у с/г України / І.В.Арістова, В.І.Курило, Я.І. Скоромний : за заг. ред. Арістової І.В. – К., Видавничий центр НУБіП України 2016. – 156 с.

2.Арістова І.В. Удосконалення судового управління в Україні: організаційно-правові засади впровадження інновацій / І.В.Арістова, С. Ю. Бєлявська : за заг. ред. Арістової І.В. – К., Видавничий центр НУБіП України, 2016. – 194 с.

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І.В., Запара С. І. Організаційно-правові засади реформування вищої юридичної освіти в умовах розбудови суспільства знань в Україні /І.В. Арістова, С. І. Запара // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Вип. 41. – Т.2 – С.7 -13.

2. Арістова І.В. Становлення науки «інформаційне право»: питання методології( частина І) / І.В.Арістова // Публічне право. -2016. – № 2. – с. 59-72.

3. Арістова І.В. Становлення науки «інформаційне право»: питання методології( частина ІІ) / І.В.Арістова // Публічне право. –2016. – № 3. – С. 102-111.

4. Аристова И.В., Ткаченко В.В. Теоретико-методологические принципы адаптации информационного законодательства Украины к международным правовым стандартам: правовая природа, сущность и особенности/Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу // – №1. – 2016. С. – 26-36.

– інші видання

1.Арістова І.В. Методологія науки «інформаційне право»: тези доповідей науково–практичної конференції «ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні» (м.Львів, 18 листопада 2016 р.). –НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 11-18

2.Арістова І.В. Реалізація екологічного, земельного та аграрного права в Україні: методологія наукової діяльності / І.В. Арістова, М. В. Шульга: матеріали круглого столу «Теоретичні та практичні аспекти  реалізації екологічного, земельного та аграрного права в умовах сталого розвитку України» (м. Харків, 2 грудня 2016 р.). – Х.: Право, 2016 – С. 25-29.

3.Арістова І.В. Інформаційне законодавство України: особливості формування та розвитку:матеріалиV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства» (м. Київ, 4-5 листопада 2016 р.). – Київ: Вид-во НУБІП, 2016.- С. 104-109.

4.Арістова І.В. Нормативно-правове забезпечення реформування юридичної освіти в Україні: формування та розвиток /І.В. Арістова, С. І. Запара: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє», м. Одеса,21 жовтня 2016 року. –  Одеса, видавництво Національного університеті «Одеська юридична академія». – 2016 – С. 154-162

5.Арістова І.В. Соціально –правовий механізм забезпечення прав людини в умовах інформаційного суспільства: тези доповідей науково –практиної конференції «Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві»( м.Київ, 1 квітня 2016 р.). –НДІІП. – Київ, 2016. С.27-30.

6.Арістова І.В. Прпавове регулювання фінансової безпеки держави в умовах інформаційного суспільства: концептуальні засади»: збірник тез Міжнародної науково –практичної інтернет конференції «Фінансова безпека України на сучасному епапі» ( м. Ірпінь, 25 березня 2016 р. ). – Університе ДФС України. – Ірпінь, 2016. – с. 25-29.

7.Арістова І.В. Юридична освіта України в умвах глобального інформаційного суспільства: збірник тез науково –методичних доповідей дистанційного семінару – тренінгу «Інноваційні освітні технрлогії: досвід Європейського Созу та його впровадження в процес підготовки юристів» ( м. Братисла, 15-18 червня 2016 р.). – Братислава: Панєвропейський університет( факультет права), 2016.- с. 25-30.

8.Арістова І.В. Методологія науки «інформаційне право»: матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . м. Суми,14-25 квітня 2016 року. –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», 2016. – С. 39–42.

2015 рік

Монографії:

1. Арістова І. В. Інформаційне законодавство України: проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів: монографія / І. В. Арістова, В. В. Ткаченко [за заг. ред. І. В. Арістової]. – К., Редакційно – видавничий центр НУБіП України 2015. – 185 с.

2. Арістова І. В. Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України в інформаційних правовідносинах / І. В. Арістова, М. Ю. Кузнецова [за заг. ред. І. В. Арістової]. – К., Видавничий центр НУБіП України 2015. – 250 с.

Статті:

– фахові видання

Арістова І. В., Ткаченко В. В. Теоретико-методологічні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів: правова природа, зміст та особливості / І. В. Арістова, В. В. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – 2015. – № 4 (ІІ). – С. 81–89.

– інші видання

Арістова І.В. Роль системного підходу у розвитку екологічного права України /І. В. Арістова, М. В. Шульга: Матеріали круглого столу «Екологічне право в системі міждисциплінарних зав’язків: методологічні засади» (м. Харків, 4 грудня, 2015 року). – Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого. – С. 27–30.

Арістова І. В. Доктрина інформаційного права в умовах становлення суспільства знань в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями наукових досліджень – 2015». (м. Братислава, Словаччина, 17 – 22 жовтня 2015 року). –  Том 1. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. –  С. 151–152.

2014 рік

Монографії:

1. Арістова І. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України: організаційно-правовий аспект: монографія / І. В. Арістова, В. І. Курило, О. Ю. Калугін [за заг. ред. І. В. Арістової]. – К. Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2014. – 193с.

– інші видання

1. Арістова І. В. Доктрина інформаційного права: наука «інформаційне право» в умовах становлення суспільства знань в Україні / І. В. Арістова // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 3–4 жовтня 2014 р.).– м. Запоріжжя, Запорізький національний університет. – 2014. –  С. 25 – 28.

2. Арістова І.В. Правове регулювання суспільних відносин у межах наукових спеціальностей 12.00.06 та 12.00.07: методологічний аспект / Арістова І. В., М. В. Шульга // Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: методологічні й прикладні аспекти: Матеріали круглого столу (м. Харків, 5 грудня 2014 року). – Х., Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – 2014. – С. 22 – 25.

2013 рік

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І. В. Про правову природу сільськогосподарських дорадчих послуг / І. В. Арістова, В. Ю. Уркевич // Адміністративне право і процес. – 2013. – № 2. – С. 76–84.

– інші видання

1. Арістова. І.В. Інформаційне право як наука та галузь національної системи права: сучасні проблеми та підходи до їх вирішення / І. В. Арістова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22 листопада 2013 р.). – Х., 2013. – С. 28 –30.

Монографії:

1. Арістова І. В. Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг: монографія / І. В. Арістова, Д. В. Сулацький [за заг. ред. І. В. Арістової]. – К.: НДІПІ НАПрН України, 2013. – 181 с.

2. Арістова І. В. Проблеми правового регулювання співробітництва України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: монографія / І. В. Арістова, В. І. Курило, І. Ю. Крегул [за заг. ред. І. В. Арістової]. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 216 с.

Навчальні посібники:

1. Адміністративне право України – Особлива частина: підручник / І.В. Арістова [за заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки]. – Харків: Харк. нац ун-т внутр. справ, 2013. – 127–167 с.

 2012 рік

Монографії:

Актуальні питання інформаційних правовідносин у банківській сфері: монографія Т.О.Чернадчук [за заг. ред. І. В. Арістової]. – Суми: Вид-во Сумського національного аграрного університету, 2012. – 210 с.

Статті:

– фахові видання

  1. Арістова І. В. Концепція інформаційних правовідносин: сутність та особливості використання у сфері банківської діяльності / І. В. Арістова, В. Д. Чернадчук // Інформація і право. – 2012. – №3 (6). – С. 47 – 56.

– інші видання

Арістова І. В. Сучасна парадигма адміністративного права та теоретико-правові засади її впровадження і розвитку / І. В. Арістова // Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформи: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 31 січня 2012 р.). – К.: ВГО «Майбутнє країни», 2012. – С. 7–9.

2011 рік

Статті:

– фахові видання

  1. Арістова І. В. Наука інформаційне право на новому етапі розвитку інформаційного суспільства / І. В. Арістова // Правова інформатика. – 2011. – № 1. – С. 3–11.

– інші видання

  1. Арістова І.В. Нова парадигма науки «інформаційне право» в умовах переходу інформаційного суспільства до суспільства знань / І.В.Арістова // Інформаційне суспільство: право, інновації та бізнес: Матеріали круглого столу (м. Київ, 25 лютого 2011 р.). – К.: НАПрН України, 2011. – С. 7–10.

2010 рік

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І. В. Розбудова правової держави в Україні: правовий механізм забезпечення права на доступ до інформації в суспільстві знань / І. В. Арістова // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25) – С. 3–13.

2. Арістова І. В. Сучасний стан правового забезпечення державної служби в Україні / І. В. Арістова // Форум права. – 2010. –  № 4. – С. 10–15.

– інші видання

  1. Арістова І.В. Забезпечення прав і свобод людини: сучасна парадигма адміністративного права та теоретико-правові засади її впровадження й розвитку / І.В. Арістова // Теорія і практика адміністративного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 29 жовтня 2010 р.). – Херсон.: Айлант, 2010. – С. 237–239.

 2009 рік

Статті:

– фахові видання

  1. Арістова І. В. Організаційно-правові механізми ЮНЕСКО щодо розвитку інформаційного суспільства – орієнтир для України / І. В. Арістова // Правова інформатика. – № 1(21). – 2009. – С. 17 – 22.

– інші видання

  1. Арістова І. В. Право на доступ до інформації: понятійний апарат, правовий механізм забезпечення, роль в розбудові суспільства знань / І. В. Арістова // Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні: збірник наук. статей. – Суми.: «Козацький Вал», ВАТ «Сумська обласна друкарня», 2009. – С. 63–83.

2008 рік

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І. В. Теоретичні засади державного управління в інформаційній сфері / І. В. Арістова // Правова інформатика. – № 2 (18). – 2008. – С. 5–10.

2. Арістова І. В. Методологічні засади розбудови суспільств знань.// Науковий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / І. В. Арістова // Правова інформатика. – № 3 (19). – 2008 – С.10–17.

3. Арістова І. В. Реформування державного управління в Україні: концепція взаємодії держави та суспільства, правове забезпечення / І. В. Арістова // Правничий вісник Університету економіки та права «КРОК». – 2008. – Вип.3. – С. 4–10.

4. Арістова І. В. Інформаційне суспільство та суспільства знань: порівняльно-правовий аналіз й досвід для України / І. В. Арістова // Українсько – грецький міжнародний науковий юридичний журнал. Порівняльно-правові дослідження. – 2008. – № 2. – С. 27–29.

 – інші видання

Арістова І. В. Концепція розвитку суспільства знань та її роль в освітянській діяльності вищої школи / І. В. Арістова // Аграрний форум – 2008: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 15–18 жовтня 2008 р.).– Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 359 –360.

2007 рік

Статті:

– інші видання

1. Арістова І. В. Роль органів внутрішніх справ України у становленні інформаційного суспільства та інформаційної держави / І. В. Арістова // Збірник праць науковців у галузі права. До 70-річчя О. М. Бандурки [за заг. ред. К. Б. Левченко]. – К. Юрисконсульт, 2007. – С.24–36.

2006 рік

 Монографії:

1. Арістова І.В. Діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації державної інформаційної політики: монографія / І.В. Арістова. – Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006 – 256 с.

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І. В. Особливості управління органів внутрішніх справ України інформаційною сферою суспільства: забезпечення принципу верховенства права / І. В. Арістова // Наше право. – 2006. – №1. – С. 5–12.

2. Арістова І. В. Службові права посадових осіб як особливої категорії найманих працівників / І. В. Арістова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. –  Вип. 34. –  С. 207 – 212.

3. Арістова І. В. Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України / І. В. Арістова  // Форум права. – 2006. –  № 2. –  С.18 – 21.

4. Арістова І. В. Особливості управління органів внутрішніх справ України інформаційною сферою суспільства: забезпечення верховенства права / І. В. Арістова  // Наше право. – 2006. – №1. – С. 5–12.

 – інші видання

1. Арістова І. В. Концептуальні засади управління у сфері охорони громадського порядку / І. В. Арістова // Забезпечення правопорядку та безпеки громадян у контексті реформування міліції громадської безпеки: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 17 березня 2006р.). – Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – С. 93– 97.

2. Арістова І. В. Місце та роль інформаційного права у розвитку відомчої освіти України / І. В. Арістова // Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 11–12 квітня 2006р.). – Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – С.93 – 97.

3. Арістова І. В. Забезпечення органами внутрішніх справ України конституційного права людини та громадянина на інформацію / І.В.Арістова // Права людини діяльності органів внутрішніх справ: Матеріали науково-практичної конференції (м. Євпаторія, 11 – 13 травня 2006 р.). Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – С 35 – 37.

4. Арістова І. В. Концептуальні засади управління у сфері охорони громадського порядку / І. В. Арістова // Забезпечення правопорядку та безпеки громадян у контексті реформування міліції громадської безпеки:Матеріали науково-практичної конференції  (м. Харків, 17 березня 2006 р.). – Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006.– С.21–26.

5. Арістова І. В. Місце та роль інформаційного права у розвитку відомчої освіти України / І. В. Арістова // Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків,11–12 квітня 2006 р.). –  Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту. внутр. справ, 2006. – С. 93–97.

6. Арістова І. В. Забезпечення органами внутрішніх справ України конституційного права людини та громадянина на інформацію / І. В. Арістова // Права людини в діяльності органів внутрішніх справ:Матеріали науково-практичної конференції  (м. Харків, 11–13 травня 2006р.). – Харків: Вид-во Харків нац. ун-ту. внутр. справ, 2006. – С.41–46.

7. Арістова І.В. Концепція реформування законодавства України як основа кодифікації національного законодавства про адміністративні правопорушення / І. В. Арістова // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: Матеріали науково-практичної конференції (м. Сімферополь 7–8 грудня 2006р.). – Сімферополь: Вид-во Кримського юридичного інституту Харків. нац. ун-ту. внутр. справ, Київського міжнародного ун-ту 2006. – Ч.І. – С.27–33.

 Навчальні посібники:

1. Арістова І. В. Інформаційно–правове забезпечення управління ОВС України: навчально-методичний посібник / І. В. Арістова. – Харків: Вид–во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 50 с.

2. Арістова І. В. Концептуальні засади управлінської діяльності МВС України в напрямку європейської інтеграції: навчально-методичний посібник / І. В. Арістова. – Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 78 с.

 2005 рік

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І. В. Інноваційний розвиток системи органів внутрішніх справ України: управління знаннями / І. В. Арістова //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 31. – С. 8 – 12.

2. Арістова І. В. Місце та роль стратегічного управління у діяльності органів внутрішніх справ України у сучасних умовах / І. В. Арістова // Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип. 29. – С. 177 – 183.

3. Арістова І. В. Розбудова інформаційної держави :стратегія розвитку системи органів внутрішніх справ України / І. В. Арістова // Наше право. – 2005.– №1. – С. 42 – 46.

4. Арістова І.В. Інформаційна розвідка як напрямок удосконалення державного управління інформаційною сферою // І. В. Арістова // Право і безпека. – 2005. – Т. 4. – №1. – С.11 – 13.

5. Арістова І. В. Роль кадрового та інформаційного забезпечення в удосконаленні процесу управління в ОВС України / І. В. Арістова // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. – 2005. – №7. – С. 78 – 87.

6. Арістова І.В. Еволюційний розвиток поняття «Інформаційна сфера» / І. В. Арістова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – вип. 31. – С. 239 – 245.

7. Арістова І. В. Місце ОВС України у реалізації державної інформаційної політики в сучасних умовах / І. В. Арістова // Право і безпека. – 2005. –  Т.4. – № 6. – С.10 – 13.

8. Арістова І. В. Еволюційний розвиток поняття «інформаційна сфера» / І. В. Арістова // Вісник Національного університету внутрішніх справ.– 2005.– Вип.31. – С.239 – 245.

9. Арістова І. В. Роль кадрового та інформаційного забезпечення в удосконаленні процесу управління в ОВС України / І. В. Арістова // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. – 2005. – №7. – С. 78–87.

– інші видання

1. Арістова І. В. Методологічні засади теорії управління: напрямки розвитку / І.В. Арістова // Адміністративне право і адміністративна діяльність ОВС України: Матеріали симпозіуму проф-викл. складу ВНЗ МВС України (м. Сімферополь 20–22 травня 2005р.). – Х.: Вид-во Харків нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 30–37.

2. Арістова І. В. Становлення та розвиток інформаційної держави: методологічні засади / І. В. Арістова // Влада і суспільство: проблеми взаємодії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10 – 12 жовтня 2005). – м. Запоріжжя: Вид-во юрид. інституту МВС України, 2005. – С.137 – 139.

3. Арістова І. В. Інформаційний простір України як чинник гарантування економічної безпеки: концептуальні засади / І. В. Арістова // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 7 – 9 квітня). – Х: Вид-во Харків. нац. ун.-ту внутр. справ. – С.19 – 21.

4. Арістова І. В. Стратегічне управління в органах внутрішніх справ щодо реалізації державної інформаційної політики / І. В. Арістова // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 4 – 9 листопада 2005р.). – Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту ім. Каразіна, 2005. – С.77 – 78.

Навчальні посібники:

1. Арістова І. В. Управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ України: організаційно-правовий аспект: навчальний посібник / І.В. Арістова, О. В. Сировой. – Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 106 с.

2. Арістова І. В., Міжнародні правоохоронні структури: навчальний посібник / І. В. Арістова, О. І. Леженіна. – Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 106 с.

2004 рік

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І.В. Органи державного управління інформаційною сферою: концепція розвитку / І. В. Арістова // Вісник національного університету внутрішніх справ . – 2004. – № 25. – С. 287–292.

2. Арістова І.В. Компетенція та роль органів державної влади України у сфері правового забезпечення європейської інтеграції / І. В. Арістова, М. Н. Курко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 27. – С. 272–280.

3. Арістова І. В. Методологічні засади теорії державного управління: напрями розвитку / І. В. Арістова // Наше право. – 2004.– № 2. – С.17–22.

2002 рік

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І.В. Концептуальний підхід щодо визначення критеріїв оцінки оперативно–службової діяльності органів внутрішніх справ України / І. В. Арістова, Б. Ю. Кухарев // Вісник Національного університету внутрішніх справ.– 2002. – Спеціальний випуск. – С. 196.–202.

2. Арістова І.В. Державне управління інформаційною сферою: організаційно–правові засади / І.В. Арістова, О. М. Бандурка // Актуальні проблеми державного управління. – 2002. – № 2. – С. 227 – 230.

– інші видання

1. Арістова І.В. Органи внутрішніх справ України та громадянське суспільство: шляхи взаємодії / І.В.Арістова // Актуальні проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ України: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 24 жовтня 2002). – Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту, 2002.– С.159–161.

2. Арістова І.В. Особливості державного управління під час становлення та розвитку інформаційного суспільства: організаційно-правовий аспект / І. В. Арістова, О. М. Бандурка // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (м. Харків, 4–9 листопада 2002 р.). –Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту ім.. В. Н. Каразіна, 2002.– С.8–9.

2001 рік

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І. В. Адміністративна реформа в Україні: інформатизація та ефективність державного управління / І. В. Арістова // Юридичний вісник. – 2001. – №2. – С.94–99.

2. Арістова І. В. Правове регулювання суспільних інформаційних відносин: стратегія розвитку інформаційного законодавства / І. В. Арістова //Вісник Університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип.14. – С.122–128.

3. Арістова І. В. Державне регулювання телекомунікаційного розвитку в Україні: організаційно-правові аспекти / І. В. Арістова // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2001. – №1. – С.117–125.

4. Арістова І. В. Інформаційна стратегія розвитку органів внутрішніх справ України / І. В. Арістова // Правова держава. – 2001. – № 3. – С.73–77.

5. Арістова І. В Державна інформаційна політика: правова інформатизація органів внутрішніх справ України / І. В. Арістова // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. Науково-практичний збірник. Додаток до журналу «Міліція України». – К., 2001. – № 9. –  С.3–10.

6. Арістова І.В. Інформатизація діяльності органів державної влади: підготування та прийняття управлінських рішень /І. В. Арістова // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. – №1. – С. 107–112.

7. Арістова І. В. Методологічні засади становлення інформаційної функції в органах внутрішніх справ України / І. В. Арістова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 3. – С. 169–178.

8. Арістова І. В. Правова інформатизація органів внутрішніх справ України: управління і кадри / І. В. Арістова // Юрист – правознавець. – 2001. – № 1. – С.13–15.

9. Арістова І. В. Державне регулювання в інформаційній сфері: концепція формування інформаційного законодавства України / І. В. Арістова // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Державне управління та місцеве самоврядування. У 6-ти частинах. Ч.V. [за заг. ред. Г. І. Мостового]. – Х.: УАДУХФ, 2001.– С. 39–41.

– інші видання

1. Арістова І. В. Інформаційно–правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України: правове виховання як профілактика злочинності / І. В. Арістова О. І. Леженіна // Закон і підліток:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 жовтня 2000 р.). – Донецьк, Донецький ін-т вн-х справ МВС України при Донецькому нац. ун-ті. – С.251 – 253.

2. Арістова І. В.  Інтеграція України в мировий інформаційний простір: задачі правоохоронних органів / І. В. Арістова, О. М. Бандурка // Інформатизація правоохоронних систем: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (м. Москва, 22–23 травня 2001 р.). – М.: Академія управління МВД Росії. – С.11–14.

2000 рік

Монографії:

1. Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія / І. В. Арістова [за заг. ред. О. М. Бандурки]. – Х.: Ун-т внутрішніх справ, 2000. – 368с.

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І. В. Адміністративно-правові аспекти інформаційної політики в органах внутрішніх справ України / І. В. Арістова // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – Спеціальний випуск. – С. 233–236.

2. Арістова І. В. Інформаційний підхід до вирішення проблем транснаціональної злочинності органами внутрішніх справ України / І. В. Арістова // Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. – Вип.11. – С. 43–48.

3. Арістова І. В. Адаптація українського законодавства і міжнародне співробітництво в боротьбі з транснаціональною злочинністю: механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію / І. В. Арістова // Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. – Вип.12. – С. 93–98.

4. Арістова І. В. Інформаційна політика в органах внутрішніх справ України: адміністративно–правові аспекти / І. В. Арістова // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. Додаток до журналу «Міліція України». – К., 2000. – №2. – С.13–20.

5. Арістова І. В. Інформаційне суспільство та державна інформаційна політика / І. В. Арістова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – №2. – С.13–20.

6. Арістова І. В. Організаційно-правові засади інформатизації оперативно–розшукової діяльності органів внутрішніх справ України / І. В. Арістова, О. М. Бандурка // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 2 – С.13–20.

7. Арістова І. В. Державна інформаційна політика та її правове забезпечення / І. В. Арістова // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 10. – С. 83–88.

– інші видання

1. Арістова І.В., Конкурентноспроможне майбутнє: інноваційні механізми вищої освіти в Україні / І.В. Арістова, С. В. Яковлєв // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 травня 2000р.). – К., 2000.– С.259–261.

2. Аристова И. В. Организационный аспект информатизации управления в органах государственной власти / И. В. Аристова, С. В. Яковлев, И. Ю. Кононенко // Теория и техника передачи, приёма и обработки информации (Новые информационные технологии): Материалы международной научно-практической конференции (г.Харьков,17–19 сентября 2000г.). – Х., 2000. – С.230–232.

1999 рік

Статті:

– фахові видання

1. Арістова І. В. Формування інформаційного середовища органів внутрішніх справ України (методологічні аспекти) / І. В. Арістова // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.–1999. – № 1. – С.121–126.

2. Арістова І. В. Інформаційно–правові аспекти опису системи органів внутрішніх справ України / І. В. Арістова // Вісник Університету внутрішніх справ України. – 1999. – Вип.5. – С.287–295.

3. Арістова І. В. Інформатизація органів внутрішніх справ України: цивільно-правові аспекти / І. В. Арістова // Вісник Університету внутрішніх справ України.– 1999. – Вип.6. – С.314–319.

4. Арістова І. В. Принципи формування інформаційного середовища органів внутрішніх справ України / І. В. Арістова // Міліція України. – 1999. – № 3–4.–С.12.–13.

5. Арістова І. В. Міжнародне співробітництво міжнародних правоохоронних органів в області захисту прав і свобод жінок: інформаційне забезпечення / І. В. Арістова // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Спеціальний випуск.– С. 72 – 75.

6. Арістова І. В. Реалізація кадрової політики у правовій інформатизації України / І. В. Арістова // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип.8. – С.46 – 48.

7. Арістова І. В. Реалізація державної інформаційної політики: інформаційне середовище управління в органах внутрішніх справ України / І. В. Арістова // Вісник Університету внутрішніх справ України. – 1999. – Вип.9. – С.405–410.

8. Арістова І.В. Інформатизація органів внутрішніх справ: інтеграція основних принципів / І. В. Арістова, А. С. Воронін // Інтегровані технології та енергозбереження. – 1999. – № 1. – С.83–87.

9. Арістова І.В. Аналіз правових аспектів створення і функціонування інформаційних підсистем центрального рівня в органах внутрішніх справ України / І. В. Арістова, А. С. Воронін, Д. Ю. Кондратов // Інтегровані технології та енергозбереження.– 1999. – № 2. – С.96.–99.