Співробітники

Кравченко Іван Олександрович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

Електронна адреса: ikk3kki@gmail.com

Europass: Curriculum Vitae

Автобіографічна довідка

Народився 6 вересня 1989 року в м. Суми. В 2011 р. закінчив Українську Академію Банківської Справи Національного Банку України за спеціальністю «правознавство». В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Недержавне пенсійне забезпечення в Україні».

26.09.2012 р. у Східноукраїнському Національному Університеті ім. Володимира Даля м. Луганськ захистив дисертацію та отримав диплом кандидата юридичних наук із спеціальності трудове право, право соціального забезпечення.

З 11.11.2011 по 08.08.2012 займав посаду головного спеціаліста – юрисконсульта відділу супроводження справ в судах ГУПФУ.

З 20.08.2012 року по теперішній час – доцент кафедри адміністративного та інформаційного права.

Сфера наукових інтересів: право соціального забезпечення, адміністративне право, правове забезпечення у сфері охорони здоров’я.

05.06.2015 р. закінчив навчально-науковоий інституті педагогіки і психології Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю «практичний психолог».

З жовтня 2015 року працює на посаді доцента кафедри адміністративного та інформаційного права.

Наукова робота

2017 рік

Статті

– фахові видання

1. Кравченко І.О. Сутність та особливості взаємодії органів  Пенсійного фонду україни із засобами масової інформації. / І. О. Кравченко // Публічне та приватне право. – 2017. – № 2. – C. 68-72.

2. Кравченко І.О. Правове регулювання взаємодії органів Пенсійного фонду україни з населенням та державними органами.  / І. О. Кравченко // Публічне та приватне право. – 2017. – № 1. – C. 68-74

2016 рік

Статті:

– фахові видання

1. Кравченко І.О. Діяльність Пенсійного фонду України у контексті адміністративно-правової реформи / І.О. Кравченко // Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. / Н.-д. ін-т публічного права. – Київ: [б. в.], 2016. – № 1. – С. 83-86.

2. Кравченко І.О. Діяльність Пенсійного фонду України у контексті адміністративно-правової реформи / І.О. Кравченко // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 47-51.

3. Кравченко І.О.Удосконалення діяльності Пенсійного фонду України / І.О. Кравченко // ​Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 3–2. – Т. 4. – С.6​​1–64.

2015 рік

Конференції:

1.Кравченко І.О. Сутність та особливості взаємодії органів пенсійного фонду україни з засобами масової інформації. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2015 рік м. Суми.- С. 66-70.

2.Кравченко І.О. Сутність та особливості взаємодії органів пенсійного фонду україни з засобами масової інформації. Науково – практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського націанольного університету, 21-24 квіиня 2015рік м. Суми. – С. 331.

2014 рік

Статті:

– фахові видання

1.Кравченко І. О. Співпраця органів Пенсійного фонду України з засобами масової інформації/ І. О. Кравченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 2. – 2014. – С. 73-76.

2.Кравченко И. А. Понятие принципов в юридической науке / И. А. Кравченко // Закон и жизнь. – 2014. – № 3. – С. 116-118.

3.Кравченко І. О. До питання кадрового забезпечення органів Пенсійного фонду України / І. О. Кравченко // Наука і правоохорона. – № 1, ч. 2. – С.66-69.

4. Кравченко І.О. Система суб’єктів державного контролю за діяльністю органів Пенсійного фонду України / І. О. Кравченко // Митна справа. – № 5. – ч. 2, кн. 2. – С. 69-73.

5. Кравченко И. А. К проблеме формирования положительного имиджа органов Пенсионного фонда Украины / И. А. Кравченко // Право и политика. – № 4. – 2014. – С.44-48.

6. Кравченко І. О. Сутність і значення суб’єктів державного контролю за діяльністю органів Пенсійного фонду України / І. О. Кравченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 6. – С. 96-101

7. Кравченко И.А. Понятие принципов в юридической науке: информационные права человека и гражданина / И.А.Кравченко // Закон и жизнь. – 2014 – №3/2 (267).- с. 116 – 118.

8. Кравченко И.А.К вопросу правового регулирования взаимодействия органов Пенсионного фонда Украины с населением и государственными органами / И.А.Кравченко // International Scientific Journal EURO-AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION: research articles / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. – Hamilton, Canada: «Accent Graphics Communications», 2014. – Volume 3. – 126 p.

9. Кравченко І.О.Співпраця органів пенсійного фонду України із засобами масової інформації / І.О.Кравченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014 – №2. – с. 111-114.

10. Кравченко И. А. К вопросу правового регулирования взаимодействия органов Пенсионного фонда Украины с населением и государственными органами / И. А. Кравченко// International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation: research articles / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. – Hamilton, Canada: «Accent Graphics Communications», 2014. – Volume 3. – P. 38-43.

11. Kravchenko I. А. The concept and appointment of state control over the activities of Pension Fund of Ukraine / I. A. Kravchenko // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – № 3. – 2014. – p. – С. 112-115
– інші видання

1. Кравченко І. О. Правова природа взаємодії Пенсійного фонду України з населенням / І. О. Кравченко // Право: історія, теорія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14-15 березня 2014 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 124-127.

2. Кравченко І. О. До питання взаємодії органів Пенсійного фонду України з засобами масової інформації // І. О. Кравченко // «Правові реформи в України: реалії сьогодення»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 23-24 травня 2014 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 32-34.

3.Склад субєктів недержавного пенсійного забезпечення./ І.О. Кравченко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2014 р., м. Суми. – Суми: Сумський національний аграрний університет, юридичний факультет, 2014. – С. 39-40.

4.Кравченко І. О. Тенденції розвитку позитивного іміджу органів Пенсійного фонду України / І. О. Кравченко // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати девятої міжнародної конференції: збірник наукових праць

5. Кравченко І.О. До питання взаємодії органів Пенсійного фонду України з засобами масової інформації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 23-24 травня 2014р.). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів – юристів», 2014. – 140 с. – ч. 3. –с .32-34.

6. Кравченко І.О. Правова основа та механізм реалізації взаємодії органів Пенсійного фонду України із засобами масової інформації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць / – 5 березня 2014 р. – К. Нац. акад. внутр. Справ, 2014. – 164 с.

7. Кравченко І.О. Правова природа взаємодії Пенсійного фонду України з населенням: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14-15 березня 2014р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика»,2014. – 180 с.

Навчальні посібники:

– Гриф Міністерства освіти і науки України

1. Адміністративно – правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України: навч. посіб./ За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Оліфера. – Х. : НікаНова, 2014. – 378 с.

2. Контроль за діяльністю правоохоронних органів : навч. посібник. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Оліфера. – Х. : НікаНова, 2014. – 408 с.

3. Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльнеості органів внутрішніх справ : навч. посіб./ За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Оліфера. – Х. : НікаНова, 2014. – 840 с.

4. Організаційно – правові засади професійного навчання працівників ОВС : навч. посіб./ За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Оліфера. – Х. : НікаНова, 2014. – 536 с.

Конференції:

1.Кравченко І. О. Кадрове забезпечення органів Пенсійного фонду України / І. О. Кравченко // Наука і правоохорона – №1 – ч.2 – 2014 – С. 78-83.

2.Кравченко І. О. Правова основа та механізм реалізації взаємодії органів Пенсійного фонду України із засобами масової інформації / І. О. Кравченко // Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць / – 5 березня 2014 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 79-83.

3.Кравченко І. О. Сутність і значення системи суб’єктів державного контролю за діяльність органів Пенсійного фонду України / І. О. Кравченко // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ. Матеріали круглого столу. Збірник наукових праць / – 14 травня 2014 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 179-184.

2013 рік

Статті:

– фахові видання

1. Кравченко І.О. Історико-правовий аспект становлення Пенсійного фонду України / І.О. Кравченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – 26. – Луганськ. – 2013 р.

2. Кравченко І.О. Місце та призначення Пенсійного фонду України в системі державних органів / І.О. Кравченко // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 10. – 2013 р. Електронний ресурс: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2013/pp110/Kravchenko.pdf

3. Кравченко І.О. Правові засади діяльності Пенсійного фонду України / І.О. Кравченко // Митна справа. Науково-аналітичний журнал № 2.,2013 р.

4. Кравченко І.О. Принципи діяльності Пенсійного фонду України / І.О. Кравченко // Форум права № 1, 2013 р.

5. Кравченко И.А.К вопросу организационной структуры Пенсионного фонду Украины / И.А.Кравченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 27,2013 р. Електронний ресурс: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/app_2013_27_41.pdf

6. Кравченко І.О. До питання координації діяльності структурних підрозділів  Пенсійного Фонду України / І.О.Кравченко // Наука і правоохорона № 2(20),2013р.

7. Кравченко И.А. Теоретико –методологические основы информационно –аналитического обеспечения деятельности пенсионного фонда Украины / И.А.Кравченко // Право и политика. Научно –методологический журнал № 3,2013.

8. Кравченко І.О. Принципи діяльності Пенсійного фонду України / І.О. Кравченко // Європейські Перспективи. Науково – практичний журнал № 6, 2013 р.

9. Кравченко І.О. Поняття взаємодії органів Пенсійного фонду України з населенням та державними органами / І.О.Кравченко // Форум права № 4, 2013.

10. Кравченко І.О. Генезис правового регулювання звільнення працівників за невідповідність займаній посаді / І.О. Кравченко // Митна справа. Науково-аналітичний журнал № 6.,2013 р.

11. Кравченко І.О. Форми взаємодії органів пенсійного фонду україни з населенням та державними органами / І.О.Кравченко // Наука і правоохорона № 4 ,2013р.

– інші видання

1.Кравченко І.О. До питання методів діяльності пенсійного фонду України:Матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції (м. Харків,12 квітня 2013 року).- Харків: «Трудове законодавство:шляхи реформування»,2013. – С.296-299.

2.Кравченко І.О. Реформування та вдосконалення пенсійної системи України:Матеріали ІХ Міжнародної  науково практичної конференції науковців,викладачів,аспірантів(м. Луганськ ,10-11 квітня  2013 року). – Луганськ: «Правові засоби захисту та забезпечення прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»,2013. – С.116-118.

3 Кравченко І.О. До питання визначення методів діяльності пенсійного фонду України:Матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції (м. Харків,12 квітня 2013 року).- Харків: «Трудове законодавство:шляхи реформування»,2013. – С.296-299.

4. Кравченко І.О. Зміст та значення принципів діяльності Пенсійного фонду України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 21-22 червня 2013р.). – Львів: Західноукраїнська організація «Центр практичних ініціатив», 2013. – 140 с. – ч. 5. –с .74-77.

2012 рік

Статті:

1.  Кравченко І. О. До проблеми характеристики окремих методів фінансової діяльності держави / І.О.Кравченко // Наука і правоохорона № 4(18), 2012.

Навчальні посібники:

1. Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів. Кравченко І.О. та колектив авторів – Київ: «Хай-Тек Прес», 2012.

2011 рік

Статті:

– фахові видання

1.Кравченко І.О. Принципи недержавного пенсійного забезпечення / І.О. Кравченко //  Наука і правоохорона 2 ( 12) Частина ІІ, Київ, 2011. – С. 134-140;

2.Кравченко І.О. Напрямки удосконалення законодавства  з недержавного пенсійного забезпечення / І.О. Кравченко // Наше право Науково-практичний журнал № 4, Ч.4., 2011. – С. 73-77;

3. Кравченко І.О. Форми здійснення недержавного пенсійного забезпечення за чинним законодавством України / І.О. Кравченко // Наука і  правоохорона №3 (13) Частина 2, Київ, 2011. – С. 67-7;

4. Кравченко І. О. Склад суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення / І. О. Кравченко // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 403–408 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11kionpz.pdf

5.Кравченко І.О. Підстави та види пенсійних виплат в системі недержавного пенсійного забезпечення / І.О. Кравченко // Вісник Одеського національного університету № 4, 2011

– інші видання

1.Кравченко І.О. Склад суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення. Проблеми правотворчості очима науковців: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 01-02 листопада 2011 р.). – Одеса: У 2-х частинах. – Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. – ч. 2. -С.22-24

2.Кравченко І.О. Недержавне пенсійне забезпечення, яке здійснюється страховими організаціями. Правовий вимір сучасних реформаційних процесі в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 жовтня 2011 р., у 2-частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – ЧІІ. –С. 13-15.