Співробітники

Ткаченко Віта Віталіївна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і інформаційного права

Електронна адреса: tkachenkovita85@gmail.ru

Europass: Curriculum Vitae

Автобіографічна довідка

Народилась у м. Лебедин Сумської області. Навчалась в Харківському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». По закінченні вищого навчального закладу отримала дипломи із присвоєнням кваліфікації юриста-спеціаліста.

З 2007 року по 2013 рік займала посаду асистента кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.

З 2013 року – старший викладач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.

З 2009 року аспірант заочної форми навчання на отримання вченого ступеня кандидата юридичних наук кафедри адміністративного і фінансового права Київського університету біоресурсів та природокористування. Тема дисертаційного дослідження «Адаптація інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільтсва» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З 2009 року по 2011 рік на громадських засадах займала посаду заступника декана з виховної роботи юридичного факультету Сумського національного аграрного університету.

09.04.2014 р. у Національному університеті біоресурсів та природокористування захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптація інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільтсва» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Наукова робота

2017 рік

Статті

– фахові видання

1. Ткаченко В. В. Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні / В. В. Ткаченко // Публічне та приватне право. – 2017. – № 2. – C. 77-82.

2. Ткаченко В. В. Понятійний апарат адаптації інформаційного законодавства україни до європейських правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства / В. В. Ткаченко  // Публічне та приватне право. – 2017. – № 1. – C. 82-89.

201рік

Статті:

– фахові видання

1.Ткаченко В.В.Принципы информационного законодательства: настоящее время и перспективы развития / В.В. Ткаченко // Закон и жизнь.  – 2016. – №7. – С. 123 – 127.

2.Аристова И.В., Ткаченко В.В. Теоретико-методологические принципы адаптации информационного законодательства Украины к международным правовым стандартам: правовая природа, сущность и особенности/Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу // – №1. – 2016. С. – 26-36.

– інші видання

1. Міжнародні відносини у сфері інформації. Міжнародна наукова конференція[“Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права”],, (м. Львів, 17-18 червня, 2016 р.

2. Поняття міжнародного інформаційного права як комплексної галузі міжнародного права. Міжнародна наукова конференція [“Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні ”], (м. Харків, 17-18 червня, 2016 р.

3. Інформаційне законодавство України як юридичне джерело національного інформаційного права. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2016 рік м. Суми.- С. 88-91.

4.Ткаченко В.В. Проблема стримування і запобігання загрозам в міжнародній інформаційній сфері. / В.В. Ткаченко  // «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки»: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції . м. Суми,14-25 квітня 2016 року. –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», 2016. – С. 57–60.

2015 рік

Монографії:

1. Ткаченко В.В. Інформаційне законодавство України: проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів: монографія / І.В. Арістова, В.В. Ткаченко; за заг. ред. Арістової І.В. – К., Редакційно-видавничий центр НУБіП України 2015.-185 с.

Конференції:

1. Інформаційне законодавство України як юридичне джерело національного інформаційного права : матеріали Другої Всеукр. наук.-практ.  конф. [“Актуальні питання вітчизняної юридичної науки”], (Суми, 16-17 квітня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Сумський національний аграрний ун-т. – С. : Сумський національний аграрний ун-т.,  2015. –88 – 91 с

2. Роль міжнародних правових стандартів у формуванні юридичних джерел інформаційного права України : матеріали Міжнар.наук.конф.[“Перспективні напрями наукових досліджень – 2015”], (Братислава-Відень-Будапешт,  17-22 жовтня 2015 р.). –   (т 1) 172-174 с.

3. Правові засоби адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства : матеріали Міжнар.наук.конф. [“Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів”], (Братислава,  27-28 листопада 2015 р.»

2014 рік

Статті:

– інші видання

1. Правове закріплення принципу максимального оприлюднення інформації в Україні./ В. В. Ткаченко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2014 р., м. Суми. – Суми: Сумський національний аграрний університет, юридичний факультет, 2014. – С. 58-60.

2. Міжнародні інформаційні правові стандарти, до яких мая адаптуватись інформаційне законодавство України./ В. В. Ткаченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2014. – С. 392

2013 рік

Статті:

– фахові видання

1.Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні: сутність принципів інформаційного права та інформаційного законодавства , напрям їх розвитку / В. В. Ткаченко // Правова інформатика . – 2013. – № 2(38) – С.31-37. Електронний ресурс: http://ippi.org.ua/journal/95

2. Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавста України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат. / В. В. Ткаченко // Правова інформатика. – 2013- № 3 (39). – 81-90.Електронний ресурс: http://ippi.org.ua/journal/98

3. Институты информационного законодательства Украины: информационные права человека и гражданина / В. В. Ткаченко // Закон и жизнь.-2013- №5 (257).- С. 38-41

– інші видання

1. Ткаченко В. В. Принципи адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах інформаційного суспільства: Міжнародна науково практична конференція «Шляхи вдосконалення нормативно –правової бази України як основи сталого розвитку суспільства», м. Донецьк, 17-18 серпня 2013 р. –Д. -: Східноукраїнська наукова юридична організація,2013 . –С. 86 -91.

2012 рік

Статті:

– фахові видання

1. Приведення інформаційного законодавства України до норм права Європейського Союзу: понятійний апарат / В.В.Ткаченко // Наше право. -2012. №2 –С. 84-89.

2. Теоретико –правові засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів: роль функцій та джерел національного права / В.В.Ткаченко // Наука і правоохорона. -2012. № 4(18) –С.84-90.

– інші видання

1. Ткаченко В. В. Особливості правового регулювання податкової політики, як методу державного регулювання економіки в контексті: Матеріали Міжнародної науково –практичної конференції (м. Ужгород , 28-29 грудня 2012 р.). Ужгород: «Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства»,2012. – С.143-145.

2011 рік

– інші видання

1. Ткаченко В. В. Проблеми комплексного забезпечення захисту інформації в Україні: Матеріали науково–практичного круглого столу.(Ірпінь 2011рік). – Ірпінь: «Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко –правовий аспект»,2011. – С.221-223.

2008 рік

– інші видання

1. Ткаченко В. В. Економічні аспекти інформаційного суспільства: Матеріали Міжнародної науково –практичної конференції «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно–правова культура, освіта, наука», присвячена Всеукраїнському Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008 р., м. Суми, Україна), Суми: Видавництво «Довкілля»,2008. – 216 с.