Співробітники

Чернадчук Тамара Олександрівна

Кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри адміністративного і інформаційного права

Електронна адреса: tchernadchuk@ukr.net

Europass: Curriculum Vitae

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=eCMKvlYAAAAJ&hl=ru

 Автобіографічна довідка

Народилась у м. Суми. Навчалась в Тернопільському інституті народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит», Міжрегіональній Академії управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», а також в Міжнародній Кадровій Академії за спеціалізацією «Комерційне та трудове право». По закінченні вищих навчальних закладів отримала дипломи із присвоєнням кваліфікації економіста, юриста, ступінь магістра права.

З 1991 року працювала бухгалтером в Управлінні бухгалтерського обліку і звітності Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання ім. М.В. Фрунзе.

З 1994 року працювала викладачем економічних дисциплін у Сумському машинобудівному коледжі.

З 1995 року по 2006 рік займала посаду старшого викладача кафедри правового забезпечення АПК Сумського національного аграрного університету.

З 2006 року – доцент кафедри правового забезпечення АПК, з 2007 року – доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.

З 2009 року здобувач на отримання вченого ступеня кандидата юридичних наук кафедри адміністративного і фінансового права Київського університету біоресурсів та природокористування. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання інформаційних відносин в сфері банківської діяльності» у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.09 за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Тамарою Олександрівною у 2009 році було видано з грифом МОН навчальний посібник «Основи валютного права України». У 2012 році було видано монографію «Актуальні питання інформаційних правовідносин у банківській сфері». Т.О. Чернадчук є співавтором трьох навчальних посібників з грифом МОН, понад п’ятдесят публікацій в науково-методичних виданнях.

З 2009 року по 2013 рік на громадських засадах займала посаду заступника декана з наукової роботи юридичного факультету Сумського національного аграрного університету.

У 2013 р. під керівництвом С.І. Запари у складі авторського колективу юридичного факультету проводила наукове дослідження відповідно до умов Договору на проведення науково-дослідної роботи за рахунок асигнувань, спрямованих на реалізацію наукового забезпечення діяльності Національної служби посередництва і примирення, за темою «Розробка проекту Закону України «Про систему вирішення трудових спорів в Україні» (Державний реєстраційний номер 0113U656).

У 2013 році нагороджена грамотою управління освіти і науки Сумської області за значні досягнення в науково –методичній роботі, вагомий внесок у підготовку фахівців, організацію і проведення наукової роботи серед студентської молоді.

14.02.2014 присуджено вчене звання доцента кафедри адміністративного та інформаційного права.

Наукова робота

2017 рік

Статті:

– фахові видання

1. Чернадчук Т.О Інформаційно-банківські правовідносини в умовах сучасної України: окремі питання. / Т.О. Чернадчук // Публічне та приватне право. – 2017. – № 2. – C. 87-92.

2. Чернадчук Т.О. Підстави виникнення, зміни та припинення інформаційних банківських правовідносин / Т.О. Чернадчук  // Публічне та приватне право. – 2017. – № 1. – C. 92-96.

3. Чернадчук Т.О. До питання концепції інформаційних правовідносин в бюджетній сфері / Т.О. Чернадчук // Публічне право. – 2017. – № 2 (22). – C. 109-115. (Журнал “Публічне право” у квітні 2014 року включено до міжнародної наукометричної бази “Index Copernicus International” (Варшава, Польща).

4. Чернадчук Т.О., Сокоренко Н.В. Аналіз правових засад фінансування бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації / Т.О. Чернадчук, Н.В. Сокоренко // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 1. – C.104-107.

5. Chernadchuk Tamara. Information like the object of information legal realations in budget sphere/ Tamara Chernadchuk // The international scientific association of economists and jurists “Consilium”. -2017. – № 8. – С. 146-148. (Geneva, Switzerland)

– інші видання

1. Чернадчук Т.О., Сокоренко Н.В. Бюджети об’єднаних територіальних громад: окремі питання / Т.О. Чернадчук, Н.В. Сокоренко // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети», м. Одесі 20-21 січня 2017 р. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 81-84.

2. Чернадчук Т.О. Об’єкт інформаційних правовідносин в бюджетній сфері: окремі питання класифікації і визначення / Т.О. Чернадчук // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: Міжнародна юридична науково-практична конференція “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – http://www.legalactivity.com.ua/index.php 

2016 рік

Статті:

– фахові видання

1. Чернадчук Т.О. Вплив євроінтеграційних процесів на концептуальні засади податкового законодавства / Т.О. Чернадчук  // Публічне право. – 2016. – № 2 (22). – C.48-53.(Журнал “Публічне право” у квітні 2014 року включено до міжнародної наукометричної бази “IndexCopernicusInternational” (Варшава, Польща).

2. Чернадчук Т.О. До питання захисту інформації, віднесеної до податкової таємниці / Т.О. Чернадчук  // Публічне право. – 2016. – № 4 (24). – C.109-115.(Журнал “Публічне право” у квітні 2014 року включено до міжнародної наукометричної бази “IndexCopernicusInternational” (Варшава, Польща).

– інші видання

1.Чернадчук Т. Принципи податкового законодавства: окремі питання / Т. Чернадчук  // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 14- 15 квітня 2016 р. – Суми, 2016. – С.68-71.

2.Чернадчук Т.О. Податкова інформація:окремі питання класифікації і захисту / Т.О. Чернадчук // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 06 жовтня  2016 року. Тези наукових доповідей. – К., 2016. – С. 86–89.

2015 рік

Статті:

– фахові видання

1. Чернадчук Т.О. Деякі аспекти класифікації валютних правовідносин / Т.О. Чернадчук  // Публічне право. – 2015. – № 1 (17). – C. 93-99.(Журнал “Публічне право” у квітні 2014 року включено до міжнародної наукометричної бази “IndexCopernicusInternational” (Варшава, Польща). – Режим доступу:http://www.yourfuture.org.ua/ua/pp117/

2. Чернадчук Т. Проблемні питання щодо забезпечення інформаційної безпеки платіжних систем / Т. Чернадчук  // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . м. Братислава, Словаччина, 17-22 жовтня 2015 року. – В 2 т. –  Т.1. –  К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 178–180.

3. Чернадчук Т. Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційних банківських правовідносин в Україні / Т. Чернадчук  // ScientificLettersofAcademicSocietyofMachalBaludanky. -2015. – № 4. – С. 38-43.

– інші видання

1. Чернадчук Т.О. Проблемні питання в сфері адміністрування податкових платежів в умовах сучасної України / Т.О. Чернадчук // Юридична наука та практика: виклики сучасності: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 17 вересня  2015 року. Тези наукових доповідей. – К., 2015. – С. 98–101.

2014 рік

Статті:

– фахові видання

1. Чернадчук Т.О. Правові засади організації та інформаційної безпеки платіжних систем: окремі питання /Т.О.Чернадчук// Держава і регіони – 2014. № 1 С.66-69.

2. Чернадчук Т.О. Щодо визначення поняття валютних правовідносин/ Т.О. Чернадчук // Публічне право. – 2014. – № 4 (16). – C. 87-92.
(Журнал “Публічне право” у квітні 2014 року включено до міжнародної наукометричної бази “Index Copernicus International” (Варшава, Польща).

3. Чернадчук Т. Проблемні питання адаптації банківського законодавства України до законодавства Європейського Союзу/ Т. Чернадчук // The Scientific Association of Economists and Lawyers «Fundacio»:Zagreb’s International Conference on Law and Social Sciences (December, 5th, 2014), Zagreb (Croatia),2014,the collection of scientific papers – p. 151-159

– інші видання

1. Чернадчук Т.О. Проблематика юридичних фактів у механізмі правового регулювання інформаційних відносин у сфері банківської діяльності / Т.О. Чернадчук // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 8 жовтня 2014 року. Тези наукових доповідей. – К., 2014. – С. 100–103.

2. Чернадчук Т.О. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: Всеукраїнська науково-практична конференція. Збірник матеріалів. ( м. Суми 11-12 квітня 2014 р.) / Т.О.Чернадчук // – Суми : СНАУ,2014. – С.61-63.

3. Чернадчук Т.О. Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика / Чернадчук Т.О. // Міжнародна юридична науково-практична конференція “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 8 жовтня 2014 року.

4. Чернадчук Т.О. Проблемні питання адаптації банківського законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Чернадчук Т.О. // Международный научно-практический Конгресс Правоведов и Экономистов “Zagreb’s International Conference on Law and Social Sciences”5 декабря 2014 года в г. Загреб (Хорватия).

2013 рік

Статті:

– фахові видання

1. Чернадчук Т.О. Державне регулювання інформаційної сфери банківської діяльності / Т.О. Чернадчук  //  Публічне право. – 2013. – № 2 (10). – С. 123–128. http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2013/pp110/Chernadchuk.pdf

2. Чернадчук Т. Забезпечення інформаційної банківської безпеки як один із напрямів банківської діяльності  / Т. Чернадчук  //  Юридична Україна. – 2013. –  № 3. – С. 44–47.

3. Чернадчук Т.О. Банківська діяльність як сфера виникнення та розвитку інформаційних правовідносин /  Т.О. Чернадчук  // Право та державне управління : зб. наук. праць .– Запоріжжя: КПУ, 2013. – № 1 (10). – С. 88–91.

4. Чернадчук Т.О. Банківська діяльність як сфера виникнення та розвитку інформаційних правовідносин / Т.О. Чернадчук // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1 (8) – С. 39–43. http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_8_2013/08_02_07.pdf

5. Чернадчук Т.О. Проблемні питання щодо розкриття банківської таємниці органам державного фінансового контролю / Т.О. Чернадчук  // Держава і регіони. – 2011. – № 2 (40). – C. 99–103.

– інші видання

1. Чернадчук Т.О.,Талденко О.В. Окремі проблеми отримання інформації, віднесеної до банківської таємниці органами податкового контролю України / Т.О. Чернадчук, О.В. Талденко // Актуальні проблеми сучасного адміністративного права: матеріали наук.-практ. круглого столу. – Запоріжжя: КПУ, 2013.  С. 244–247.

2. Чернадчук Т.О. Правові засади організації та інформаційної безпеки платіжних систем / Т.О. Чернадчук // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції: матеріалі укр.-польськ. наук.-практ. конф.(Дніпропетровськ, 15 листоп.2013 р.) – Дніпропетровськ : Дніпроп. Держ. Ун-т внутр.. справ, 2013.  С. 86–88.

3. Чернадчук Т.О. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції: міжнародна науково-практична конференція. Збірник матеріалів. (м. Дніпропетровськ 15 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. Держ.ун-т внутр..справ,2013. – С.86-88.

Навчальні посібники:

1. Аграрне право України: Навчальний посібник. Куліш А.М., Горевий В.І., Чернадчук Т.О..- Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 400.

2011 рік

Статті:

– фахові видання

1. Чернадчук Т.О. Проблеми визначення поняття «банківська діяльність» / Т.О. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 22–25.

2. Чернадчук Т. Деякі аспекти класифікації інформації в банківській сфері / Т. Чернадчук // Юридична Україна. – 2011. – № 6 (102). – С. 45–49.

3. Чернадчук Т.О. Деякі питання щодо характеристики інформаційної сфери України / Т.О. Чернадчук // Держава і право : зб. наук. праць .– К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011.  Вип. 52. – С. 240–247.  Юридичні і політичні науки.

4. Чернадчук Т.О. Концепція юридичних фактів в інформаційній сфері банківської діяльності / Т.О. Чернадчук // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2 (5) – С. 77–80.

5. Чернадчук Т.О. Актуальні питання визначення об’єкта інформаційно-банківських правовідносин / Т.О. Чернадчук // Держава і регіони. – 2011. – №4. – C. 76–79.

– інші видання

1. Чернадчук Т.О. Концепція інформаційних відносин у банківській сфері України / Т.О. Чернадчук // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : зб. матеріалів наук.-практ. круглого столу. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 233–236.

2. Чернадчук Т.О. Проблеми визначення об’єкта інформаційно-банківських правовідносин / Т.О. Чернадчук // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин : тези доп. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 10 – 11 черв. 2011 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 136–139. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/1095_2011.pdf

3. Чернадчук Т.О. Проблемні питання класифікації інформації в сфері банківської діяльності / Т.О. Чернадчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез і доп. ХІV Всеукраїнської наук.-практ. конф.; 27-28 жовт. 2011 р. – Суми: : УАБС НБУ, 2011. – Т 2. – С.165–167. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/1108_2011.pdf

Монографії:

1. Чернадчук Т.О. Актуальні питання інформаційних правовідносин у банківській сфері : монографія / Чернадчук Т.О. – Суми : СНАУ,2011. – 163 с.

2010 рік

Статті:

1. Чернадчук Т.О. Інформаційні правовідносини у сфері банківської діяльності: деякі аспекти / Т.О. Чернадчук // Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 листопада 2010 року// Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К: Алерта, 2010. – С.430-434.

2. Чернадчук Т.О. Деякі питання щодо визначення суб’єктного складу інформаційних правовідносин у сфері банківської діяльності / Т.О. Чернадчук // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення: збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної  науково-практичної конференції (4 – 5 червня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С.153-157. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/1006_2010.pdf

3. Чернадчук Т.О. Проблеми класифікації інформаційних правовідносин / Т.О. Чернадчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф.; 28 – 29 жовт. 2010 р. : у 2 т. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Т.1. С. 94–95. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/1029_2010.pdf

4. Чернадчук Т.О. Інформаційні правовідносини у сфері банківської діяльності: деякі аспекти / Т.О. Чернадчук // Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф.; 26–27 лист. 2010 р. / Національний університет ДПС України, НДІ фінансового права. – К: Алерта, 2010. – С.430–434.

2009 рік

Статті:

– фахові видання

1. Чернадчук Т.О., Талденко О.В. Деякі питання щодо виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам / Т.О. Чернадчук, О.В.Талденко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. № 1.- С. 46-50.

– інші видання

1. Чернадчук Т.О. Інформаційні правовідносини в банківській сфері: окремі питання / Т.О. Чернадчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник тез і доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції . – Суми: УАБС НБУ, 2009. – Т.2. – С.77-78. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/955_2010.pdf

Навчальні посібники:

– Гриф Міністерства освіти і науки України

1. Правознавство: Навчальний посібник / [Запара С.І., Чернадчук Т.О. та ін.]; за заг. ред. С.І. Запри. – Суми: Університетська книга , 2009. – 640 с.

2. Чернадчук Т.О. Основи валютного права: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.О. Чернадчук – Суми: Університетська книга , 2009. – 300 с.

2008 рік

Статті:

– інші видання

1. Чернадчук Т.О. Деякі питання щодо визначення та захисту банківської інформаціі / Т.О. Чернадчук // Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008 р. Суми, Україна) – Суми:Видавництво «Довкілля», 2008. – С.192-195.

2. Чернадчук Т.О. Деякі питання щодо визначення предмету валютного права / Т.О. Чернадчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник тез і доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції . – Суми: УАБС НБУ, 2008. – Т.2. – С.119-120. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/858_2008.pdf

2007 рік

Статті:

– фахові видання

1. Чернадчук Т.О.  Держава, як суб’єкт фінансових правовідносин  / Т.О. Чернадчук  // Право України. – 2007. –  № 6 – С. 112–114.

2. Чернадчук Т.О. Підстави призначення тимчасової адміністрації / Т.О. Чернадчук  //  Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 10. – С. 13–16.

– інші видання

1. Чернадчук Т.О. Підстави призначення тимчасової адміністраціїї / Т.О. Чернадчук  // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. – Т.20– Суми: УАБС НБУ, 2007 – С. 112 – 117. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/735_2007.pdf

2. Чернадчук Т.О. Відносини неплатоспроможності банків: окремі теоретичні проблеми / Т.О. Чернадчук  // Міжнародна банківська конкуренція:теорія і практика: Збірник тез і доповідей ІІ Міжнародної  науково-практичної конференції(31 травня – 1 червня 2007 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С.127-129. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/738_2007.pdf

3. Чернадчук Т.О. До питання захисту прав суб’єктів інвестиційного права / Т.О. Чернадчук  // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник тез і доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції . – Суми: УАБС НБУ, 2007. – Т.1. – С.42-43. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/773_2008.pdf

2006 рік

Статті:

1. Чернадчук Т.О. Фінансові правовідносини як правова категорія / Т.О. Чернадчук  // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. – Т.15– Суми: УАБС НБУ, 2006 – С. 176 – 181. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/Z_T_15_2006.pdf

2. Чернадчук Т.О. Підстави призначення тимчасової адміністрації / Т.О. Чернадчук  // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи Укра-їни. Збірник тез і доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції . – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С.63-65. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/Z_T_18_1_2006.pdf

2005 рік

Навчальні посібники:

– Гриф Міністерства освіти і науки України

1. Інвестиційне право України: Навчальний посібник / [В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.О. Чернадчук ]; за заг. ред. В.Д. Чернадчука. – [2-е вид.] – К.- 2005. – 384 с.

2004 рік

Статті:

1. Чернадчук Т.О. Бюджетний контроль як спосіб забезпечення законності в державному управлінні бюджетним процесом / Т.О. Чернадчук  // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. – Т.10 – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2004. – С. 153 – 156. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/Z_T_10_2004.pdf

2001 рік

Статті:

– фахові видання

1. Чернадчук В., Чернадчук Т. До питання щодо оперативно-господарських санкцій / В. Чернадчук, Т. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 13-15.

2. Чернадчук Т. Щодо захисту цивільних прав: деякі аспекти / Т. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 12. – С. 26-27.

Навчальні посібники:

– Гриф Міністерства освіти і науки України

1. Інвестиційне право України: Навчальний посібник / [В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.О. Чернадчук ]; за заг. ред. В.Д. Чернадчука. – Суми: Університетська книга, 2001. – 260 с.