Співробітники

Роговенко Олег Володимирович

 Кандидат юридичних наук, доцент

Електронна адреса: oleg-rogovenko@i.ua

Europass: Curriculum Vitae

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=2jiaCVwAAAAJ&hl=ru

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194874027

Автобіографічна довідка

У 2000 році закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та правознавство».

У 2002 році закінчив СНАУ за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація – правове забезпечення АПК.

З 2000 до 2001 року працював викладачем історії та психології в технікумі СНАУ.

З липня 2003 року – заступник декана з навчальної та фінансової діяльності юридичного факультету.

З січня 2006 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін.

З листопада 2008 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

У лютому 2012 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у НУБІП України м. Київ.

З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

З вересня 2014 року працює на посаді доцента кафедри адміністративного та інформаційного права.

У 2018 році було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі адміністратвиного та інформаційногоправа.

Наукова робота

2017 рік

Статті

SCOPUS

Rohovenko O.V., Zapara S.I., Melnik N. M., Cramar R.I. / / The current status of the local self-government reform in Ukraine: preliminary conclusions and outlook / O.V.Rohovenko, S.I.Zapara, N. M. Melnik, R.I.Cramar / Journal of Advanced Research in Law and  Economics,  Volume  VIII,  Spring,  1(23):  178  –  185.

Oleh V. Rohovenko, Irina V. Aristova, Svitlana I. Zapara, Alyona M. Klochko, Marina Yu. Kuznetsova, Anatoliy M. Kulish The Role of Local Self-Government Authorities in Implementing the National Policy of the Information Society Development in Ukraine: Conceptual, Organisational and Legal Aspects / I. V. Aristova, S. I. Zapara, A. M. Klochko, O. V. Rohovenko, M. Y. Kuznetsova, A. M. Kulish // International Journal of Applied Business and Economic Research, ISSN : 0972-7302 . – 2017. – № 22. – С. 1-9.

Фахові видання

Роговенко О. В. , Запара С. І. Participatory Budget as a Tool for Local Community Development in Ukrain / О. В. Роговенко, С. І. Запара // Finance and Management Journal of the Faculty of Economic Sciences University of Warmia and Mazury in Olsztyn, POLAND 2017 Volume 2(1). – P.26-41.

Роговенко О. В. The importance of the principle of “rule of  law” in the normative activities of municipal authorities/ О. В. Роговенко // Science and Education a New Dimension, 2017. September 2017 // http://scaspee.com/all-materials/the-importance-of-the-principle-of-rule-of-law-in-the-normative-activities-of-municipal-authorities-o-v-rohovenko  Р.36-39

Роговенко О. В. Розвиток лексеми «муніципальна влада» / О. В. Роговенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – № 43 (Т. 1). – C. 85-89.

Роговенко О. В. Принципи муніципальної нормотворчості: національний досвід та європейська практика / О. В. Роговенко //  Науковий журнал «Приватне та публічне право» . – 2017. – № 3. – C. 35-40.

Інші видання

Роговенко О.В. Концептуальні підходи до визначення поняття й змісту місцевого самоврядування / О.В. Роговенко // Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні: збірник статей та тез наукових повідомлень за матеріалами наукової конференції, м. Харків, 23 жовтня. – 2017. – С. 126-133.

Роговенко О.В. Запровадження належного урядування (good gov ernance) в Україні/О. В. Роговенко: Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2017. – С.232-233.

Роговенко О.В. Особливості реформування місцевого самоврядування в україні: анотований огляд /О. В. Роговенко: Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – С.63-66.

Роговенко О.В., Пинчук Б. В. Партиципаторний бюджет місцевих рад / О. В. Роговенко, Б. В. Пинчук // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети», м. Одесі 20-21 січня 2017 р. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 19-22.

Наукові статті

Роговенко О.В. Критоерії прведення децентралізації в Україні / О.В. Роговенко // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». м. Запоріжжя. – 2016. – № 3 .– C. 35-38.

Роговенко О.В. Поняття та ознаки прибережної смуги морів як правової категорії / О.В. Роговенко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2011. – №3 – С. 77 – 83.

Роговенко О.В. Шляхи вдосконалення правового регулювання охорони прибережної смуги морів як комплексного об’єкта правового регулювання / О.В. Роговенко // Вісник Національного університету біоресурсів та природокористування. №157. – Київ, 2011. – С. 166 – 171.

Роговенко О.В. До питання про формування прибережної смуги морів / О.В. Роговенко // Вісник Національного університету біоресурсів та природокористування. №165. – Київ, 2011. – С. 210 – 214.

Роговенко О.В. Про необхідність застосування терміну «прибережна смуга морів» як узагальнюючої правової категорії / О.В. Роговенко // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк 25 лютого 2011 р.): Спеціальний випуск. – Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2011. – С. 50-54.

Тези доповідей на конференціях

Роговенко О.В. Право депутатської недоторканості в Україні: проблеми теорії та практики / О.В. Роговенко  // «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки»: матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . м. Суми,14-25 квітня 2016 року. –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», 2016. – С. 32–34.

Роговенко О.В. Міжнародні правові стандарти місцевого самоврядування: теорія та практика реалізації в Україні/ О.В. Роговенко  // «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки»: матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . м. Суми,14-25 квітня 2016 року. –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», 2016. – С. 51–54.

Роговенко О.В. Міжнародні правові стандарти у сфері місцевого самоврядування. Науково –практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету, 21-24 квітня 2015 рік м. Cуми. –С. 338.

Роговенко О.В. Щодо реформування місцевого самоврядування в україні в контексті наближення до міжнародних правових стандартів. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2015 рік м. Суми.- С. 81-84.

Роговенко О.В. Територіальна оргвнізація влади в Україні: проблеми та перспективи. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2015 рік м. Суми.- С. 84-86.

Роговенко О.В. Посадове регламентування в сфері місцевого самоврядування./ О.В. Роговенко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2014 р., м. Суми. – Суми: Сумський національний аграрний університет, юридичний факультет, 2014. – С. 53-55.

Роговенко О.В., Лоїк Є.В. студент 5 курсу юридичного факультету. Конституційне правове регулювання діяльності політичних партій Україні // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В., Чеперис Е.В. студент 5 курсу юридичного факультету. Забезпечення конституційним правом та свободою людини і громадянина в процесі діяльності органів місцевого самоврядування // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В., Горбач А.Л. студент 4 курсу юридичного факультету. Організаційно-правові проблеми реалізації повноваження органів місцевого самоврядування // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В., Шестерньов Д. студент 4 курсу юридичного факультету. Територіальні громади як не відповідальна складова демократичного устрою в Україні // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В., Жуков А.С. студент 4 курсу юридичного факультету. Судовий захист прав і свобод людини в Україні // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В. Правові аспекти інтегрованого управління охороною довкілля прибережних територій та акваторій в США / О.В. Роговенко // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, асистентів та студентів СНАУ (20-29 квітня 2011 р.). Суми, 2011. – С. 420-421.

Роговенко О.В. Правові аспекти інтегрованого управління охороною довкілля прибережних територій та акваторій в США / О.В. Роговенко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-29 квітня 2011 р.). – Суми: СНАУ, 2011. – С. 420-421.

Роговенко О.В. Правові аспекти конституційного захисту прав та інтересів селян// Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20 – 29 квітня 2009 р.) Т.1. – Суми, 2009. – С. 313.

Роговенко О.В. Інформаційний розвиток фонду громад. // Матеріали МНПК “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно – правова культура, освіта, наука”, присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16 – 17 травня 2008 р., Суми, Україна). – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2008. – 158 с.

Роговенко О.В., Кравченко О. Гарантії депутатської діяльності. // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008.

Роговенко О.В., Панченко Д. Ефективність виборчих систем. // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008.