Співробітники

Рожкова Людмила Іванівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри державно – правових дисциплін та українознавства

Рожкова Автобіографічна довідка:

З 1983 до 1988 року навчалася на історичному факультеті Харківського державного університету, який закінчила з відзнакою, здобувши кваліфікацію “історик, викладач історії та суспільствознавства”.

Того ж року була прийнята на посаду асистента кафедри історії КПРС і наукового комунізму Сумського сільськогосподарського інституту ім. В.Докучаєва (нині – Сумський національний аграрний університет).

З 1997 р. до 2007 р. – старший викладач кафедри українознавства СНАУ.

У 2000р. закінчила аспірантуру за спеціальністю “Всесвітня історія” при Київському національному економічному університеті.

У 2006р. у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри українознавства.

З листопада 2008 року – доцент кафедри державно – правових дисциплін та українознавства СНАУ.

Europass: Curriculum Vitae

Статті, тези, навчально-методичні посібники

 2016 рік

Наукові статті

 1. Рожкова Л.І. Діяльність етнічних комітетів допомоги біженцям у роки Першої світової війни (на матеріалах Сумщини) / Л.І. Рожкова // Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць. Вип. VІІІ(Ред. кол. О.Д. Савицький, О.М. Титова та ін.).– Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – С. 445-449.
 2. Рожкова Л.І. Сумщина та військовополонені Першої світової війни / Л.І. Рожкова // Гуржіївські історичні читання: зб. наук. праць / Ред. кол. В.А. Смолій, О.І. Гуржій та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 10. – С. 106-109

Тези доповідей на конференціях

 1. Рожкова Л.І. Правове регулювання фінансування політичних партій у контексті європейського досвіду. // Зб. м-лів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» (21–22 травня 2016 р.).- Суми: вид. дім “Ельдорадо”, С. 58 – 61.
 2. Рожкова Л.І. Благодійна допомога біженцям у роки Першої світової війни//Історико-краєзнавчі дослідження :традиції та інновації:Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Суми, 24-25 березня 2016р.,). У 2-х ч. Ч. І./за ред.. В.С.Бугрія. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – С.87 – 101.
 3. Рожкова Л.І. Проблеми депутатської етики в українському парламенті // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», Суми (14-15 квітня 2016 року). – Суми, 2016. – С. 34-37.
 4. Рожкова Л.І. Основні напрями реформування українського парламенту у контексті європейської інтеграції // Науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів СНАУ, Суми, квітень 2016 р.

Навчально – методичні посібники

1. Історія України та української культури. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Суми, 2016 ( у співавторстві)

2. История Украины и украинской культуры. Курс лекцій. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. – Суми, 2016 ( у співавторстві)

2015 рік

Наукові статті

1. Рожкова Л.І. Благодійність у роки Першої світової війни (на матеріалах Сумщини) / Л.І.Рожкова // Збірник наукових праць «Сіверщина в історії України». – Київ – Глухів, 2015.

2. Рожкова Л.І. До питання про становище військовополонених у роки Першої світової війни / Л.І.Рожкова // Сумська старовина. – 2015. – №2.

3. Рожкова Л.І. Сумщина та військовополонені Першої світової війни. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 10. – 106 – 109 с.

Тези доповідей на конференціях

 1. Рожкова Л.І. Правові та організаційні засади політики пам’яті в Україні / Л.І.Рожкова. // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми, 2015. – С.26-29.
 2. Рожкова Л.І. Законодавчі ініціативи щодо реабілітації жертв політичних репресій / Л.І.Рожкова//Актуальні питання сучасної юридичної науки: Матеріали другої Всеукр. наук.-практ. конф (16-17 квітня 2015 року). – Суми, 2015. – С.11-14.
 3. Рожкова Л.І. Вдосконалення люстраційного законодавства України / Л.І.Рожкова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ. – Суми, 2015.
 4. Рожкова Л.І. Ідеологічні передумови російської агресії проти України / Л.І.Рожкова // Засідання круглого столу з обговорення наукової публікації Ф.Турченка та Г.Турченко «Проект «Новоросія»: ювілей на крові». – Суми-Запоріжжя, 2015.
 5. Рожкова Л.І. До проблеми національного примирення в Україні / Л.І.Рожкова // Науковий семінар «Друга світова війна: погляд з ХХІ ст.», Сумська філія ХНУВС, 22 квітня 2015.

Навчально – методичні посібники

1. Рожкова Л.И.(у співавторстві) История украинской культуры. Учебно – методическое пособие (программа, планы семинарских занятий, задачи и рекомендации для самостоятельной работы, тесты) для студентов 1 и 2 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. – Суми, 2015.

2. Рожкова Л.И. (у співавторстві) История Украины. Учебно – методическое пособие (программа, планы семинарских занятий, задачи и рекомендации для самостоятельной работы, тесты) для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. – Суми, 2015.

3. Рожкова Л.И (у співавторстві) Политология. Учебно – методическое пособие. Программа. Планы семинарских занятий, задания и рекомендации для самостоятельной работы, терминологический словарь, тесты. Для студентов 1-4 курсов дневной и заочной форм обучения всех специальностей. – Суми, 2015.

2014 рік

Наукові статті

1. Рожкова Л.І. Меморіальна Шевченкіана Сумщини: сторінки історії / Л.І. Рожкова // Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць. Вип. 7, К. – Глухів, 2014. – С. 319-323.

Тези доповідей на конференціях

1. Рожкова Л.І. «Русскаяидея» як основа національної ідентичності: генезис та сучасні трансформації/ Л.І.Рожкова // V Міжнародна наукова конференція «Нові виміри духовності на початку ХХІ ст.», 28-29 листопада 2014 р., Суми, 2014.

2. Рожкова Л.І., Матвєєв Р. До питання про люстрацію судів // Актуальні проблеми сучасної науки і права. Зб. м-лівV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів. 12 квітня 2014 р. – Суми, 2014. – С. 54-56.

3. Рожкова Л.І. До питання про люстрацію влади: європейський досвід, критерії застосування в Україні, можливі ризики / Л.І. Рожкова // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 11-12 квітня 2014 р. ) – Суми, 2014. – С. 55-58.

4. Рожкова Л.І. Законодавчі ініціативи щодо вдосконалення мовної політики в Україні / Л.І. Рожкова // Держава і право: проблеми становлення ф стратегія розвитку: зб. матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 травня 2014 р. – Суми, 2014. С. 343-347.

5. Рожкова Л.І. Розгортання репресій проти вчених та фахівців-аграрників на початку 1930-х рр.: справа «Трудової селянської партії» та її «Української філії» / Л.І. Рожкова // Зб. м-лів ІХ Всеукраїнської конференції «Історія освіти, науки і техніки в Україні». 22 травня 2014 р., К., 2014. – С. 125 – 127.

 2013 рік

Наукові статті

1. Рожкова Л.І. Розгортання репресій проти технічної інтелігенції на початку 1930 рр.: справа «Промпартії» та її осередок у Сумах. [Електронний ресурс] // Сумська старовина. – 2013. –  № 15 – С. 94-100.- Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1499.

2. Рожкова Л.И. Историко-культурный аспект гуманитарного сотрудничества между Сумской областью Украины и приграничными областями России. Сб. статей «Культурология в контексте гуманитарного знания». [Електронний ресурс] Ч. 2. / под ред. Г.А. Салтык. – Курск: Курск.гос. ун-т., (10-11 октября 2013).,244 с. – С. 212-217. – Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1498.

3. Рожкова Л.І. Видатний український фольклорист (До 100-річчя від народження Г.А. Нудьги)».[Електронний ресурс]Зб. наук. Праць «Сіверщина в історії України» Вип. 6, Київ-Глухів, 2013. – 548 с. – С. 512-515. Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1497.

Тези доповідей на конференціях

 1. Рожкова Л.І. Особливості президентської виборчої кампанії 2014 р. // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2013). – Суми,2013.
 2. Рожкова Л.І., Матвєєв Р. Проблеми легалізації зброї в Україні / Л.Рожкова, Р.Матвеев / Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Т.1. – Суми, 2013. – С. 333.
 3. Рожкова Л.І. Сучасний краєзнавчий рух на Сумщині / Л.Рожкова // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історичні регіони України: минуле та сучасність» 28-29 листопада 2013 р. – Харків, 2013. – С.13 – 16.
 4. Рожкова Л.І., Матвєєв Р. Правові та етичні аспекти трансплантації органів / Л.Рожкова, Р.Матвєєв // Актуальні питання сучасної науки і права вид-во Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка: Зб. м-лів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів. – Суми: ТОВ Папірус, 2013 р. – С. 104 – 107.
 5. Рожкова Л.І., Матвєєв Р., Цивільно правове регулювання лікарської діяльності. / Л.Рожкова, Р.Матвєєв // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2013). – Суми,2013. – С. 131 – 132.
 6. Рожкова Л.І. Проблемні питання реабілітації жертв політичних репресій. / Л.Рожкова / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право»: проблеми становлення і стратегія розвитку 18-19 травня 2013 р. – Суми.
 7. Рожкова Л.І. Застосування кримінального законодавства як засіб покарання за кримінальні діяння в другій половині 1950-х на початку 1980-х рр. / Л.Рожкова // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2013р.). – Суми, 2013. – С. 134 – 135.

Навчально – методичні посібники

1. Рожкова Л.І. (у співавторстві) Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять. Завдання до самостійної роботи, термінологічний словник. Для студентів ІІ,ІІІ,IV курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Суми, 2013. – 64 с.

2. Рожкова Л.І.(у співавторстві). Історія України. Навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Історія української культури. Навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. / Суми, 2013. –  80 с.

3. Рожкова Л.І. Історія української культури. Навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Суми, 2013. – 56 с.

2012 рік

Тези доповідей на конференціях

1. Рожкова Л.І., Шоломій Д., студ. 4 курсу ЮРБ Проблеми утвердження правової держави в Україні / Л.Рожова, Д.Шоломій // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012. – С. 111 – 112.

2. Рожкова Л.І., Хоменко Д., студ. 3 курсу ЮРБ,Суд присяжних: необхідність, історичний досвід, міжнародна практика / Л. Рожкова, Д. Хоменко // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.).

3. Рожкова Л.І., Шоломій Д. студ. 4 курсу ЮРБ. Історичний досвід реформування земельних відносин: діяльність Селянського земельного банку на початку ХХ ст. / Л. Рожкова, Д. Шоломій // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.).

4. Рожкова Л.І., Матвєєв Р., студент 2 курсу ЮРБ. Правові аспекти подолання дискримінації та утвердження толерантності: зарубіжний досвід та стан в Україні / Л. Рожкова, Р. Матвєєв // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.).

5. Рожкова Л.І. Особливості парламентської виборчої кампанії 2012 року / Л. Рожкова // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (25-27 квітня 2012 р.) / Сумський НАУ.- 2012.

Навчально – методичні посібники

 1. Рожкова Л.И. (в соавторстве) Страноведение. Учебно-методическое пособие для слушателей отделения по подготовке к поступленню в ВУЗы и обучения иностранных граждан. – Сумы: Сумский национальный аграрный университет, 2012. – 58 с.
 2. Рожкова Л.І. (у співавторстві) Робочий зошит для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей з історії української культури. – Суми, 2012. – 51 с.
 3. Рожкова Л.І. (у співавторстві) Робочий зошит для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей з історії України. – Суми, 2012. – 51 с.

2011 рік

Наукові статті

1. Рожкова Л.І. Дискусійні питання партизанського і підпільного руху в період окупації України / Л. Рожкова // Матеріали ІХ Всеукраїнської  історико – краєзнавчої  конференції з міжнародною участю 24 – 25 листопада 2011 р. – Суми: вид-во Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – С. 152 – 157.

Тези доповідей на конференціях

1. Рожкова Л.І. Конституційна реформа і зміни в політичній системі України / Л. Рожкова // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, асистентів та студентів СНАУ (20-29 квітня 2011 р.) / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – С. 431 – 432.

2010 рік

Тези доповідей на конференціях

1. Рожкова Л.І. Проблеми реформування виборчої системи / Л.Рожкова // Мат. НПК викладачів аспір. студ. СНАУ 21 – 22 квітня 2010 / Сумський НАУ.- Суми, 2010. – С. 38 – 39.

2009 рік

Наукові статті

1. Рожкова Л.І. Преса як інструмент нацистської пропаганди 1941 – 1943 рр. (на матеріалах Сумщини) / Л.Рожкова // Матеріали VІІІ Сумської наукової  історико – краєзнавчої конференції 28-29 жовтня 2009 р.- Суми: вид-во Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – С. 172 – 178.

Тези доповідей на конференціях

 1. Рожкова Л.І. Правові особливості президентської виборчої кампанії 2009-2010 рр. / Л. Рожкова // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (9-13 листопада 2009 р.) / Сумський НАУ. – Суми, 2009.
 2. Рожкова Л.І. Конотопська битва 1659 року. Виграна битва, але програна війна / Л. Рожкова // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20 – 29 квітня 2009 р.) / Сумський НАУ. – Суми, 2009, Т.1. – С.314.
 3. Рожкова Л.І. Інформація про круглий стіл до 350 – річчя Конотопської битви / Л. Рожкова // Сумська старовина. – 2009.- №26. – С. 259 -260.
 4. Рожкова Л.І. Преса як інструмент нацистської пропаганди 1941 – 1943 рр. (на матеріалах Сумщини) / Л. Рожкова // VІІІ Сумська науково – історико – краєзнавча конференція. 28-29 жовтня 2009 р., / Сумський ДПУ ім.. А.С.Макаренка. – Суми, 2009. – С. 172 – 178.

2008 рік

Наукові статті

1. Рожкова Л.І. Проблеми та перспективи української освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства / Л.Рожкова // Матеріали МНПК “Інформаційне суспільство в Україні: інформація, право, культура, освіта, наука” 30 травня 2008 / Сумський НАУ. – Суми, 2008. – С. 161 – 164.

Тези доповідей на конференціях

1. Рожкова Л.І., Ганжела Р. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч України. / Л. Рожкова, Р. Ганжела // Матеріали НПК студентів Сумського НАУ (листопад 2008 р.). – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2008.

2. Рожкова Л.І. Інформаційне суспільство: етапи становлення, проблеми та виклики для України. / Л. Рожкова // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року) / Сумський НАУ. – Суми, 2008. – С. 348 – 349.

3. Рожкова Л.І. Антисемітська пропаганда на сторінках підокупаційної преси Сумщини (1941-1943рр.) / Л. Рожкова // Друга Світова війна і доля народів України. Тези доповідей 3-ї Всеукраїнської наукової конференції 27 – 28 жовтня 2008 р., м. Київ /. – К.: “Зовнішторгвидав України”. – 2008. – С. 27 – 29.

4. Рожкова Л.І., Агаджанов – Гонсалес К. Використання можливостей Інтернет як засобу формування інформаційної культури. / Л. Рожкова, К. Агаджанов – Гонсалес // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос – культурних взаємодій. Матеріали міжнародної наукової конференції 20 – 21 лютого. 2008 р., Ч. 1. Суми, 2008. – С. 88 – 90.

Тези доповідей на конференціях

1. Політологія. Навчально – методичний посібник. Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, тести для самоконтролю. 2008. (Іст. Укр. – 2008.).

2. Рожкова Л.І. “Історія України (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести)” для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей, 2008. – 78 с. (Іст. Укр. – 2008.).

2007 рік

Наукові статті

1. Рожкова Л.І. Репресії проти освітянської інтелігенції Сумщини в умовах згортання політики українізації (30-ті роки ХХ ст..) / Л. Рожкова // Матеріали сьомої Сумської наукової історико – краєзнавчої конференції (22-23 листопада 2007 р.). – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 178 – 184.

Тези доповідей на конференціях

1. Рожкова Л.І., Агаджанов – Гонсалес К. Кібертероризм – загроза національним інтересам та безпеці України. / Л.Рожкова, К. Агаджанов – Гонсалес // Дні студентської науки в Сумській філії ХНУВС (12 грудня 2007 р.). – Суми, 2007. – С. 141 – 143.

2. Рожкова Л.І., Єфімова Ж., Борознова Н. Особливості звичаєвого права та судочинства запорізьких козаків. / Л. Рожкова, Ж. Єфімова, Н. Борознова // Матеріали НПК студентів Сумського НАУ (5 – 15 листопада 2007 р.). – Т. І – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2007. – С. 394.

3. Рожкова Л.І., Ігнатович І. Проблеми правового регулювання ринку землі / Л. Рожкова, І. Ігнатович // Матеріали НПК молодих вчених, СНАУ (4 – 6 квітня 2007 року). – Суми: ТОВ “ВТД”, вид. “Університетська книга”. – 2007. – С. 246.

4. Рожкова Л.І. Застосування модульно – рейтингової системи у навчальному процесі: досвід, проблеми, шляхи вдосконалення / Л. Рожкова// Матеріали 2 –го Міжнародного конгресу “Українська освіта у світовому Часопросторі” 25 – 27 жовтня 2007., м. Київ. – С.440-441.

Навчально – методичні посібники

 1. Політологія. Навчально-методичний посібник. – Суми, 2007. – 70с. (у співавторстві).
 2. Історія України. Навчально – методичний посібник. Суми, 2007. – 71с. (у співавторстві).

2006 рік

Наукові статті

1. Рожкова Л.І. Утвердження української мови в містах Лівобережної України: досвід 1920-х років і проблеми сьогодення / Л.Рожкова // Збірник наукових праць науково – дослідного інституту українознавства. – К., 2006. Т. VIII. – С. 228 – 238.

Тези доповідей на конференціях

1. Рожкова Л.І., Біловол О. З історії Сумського Слобідського полку (до 350 – річчя заснування м. Суми) / Л. Рожкова, О. Біловол // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (4-20 квітня 2006 року). – Суми: ВАТ “СОД”, вид. “Козацький вал”. – 2006. – С. 546.

2. Рожкова Л.І., Довбиш Ю Участь України у створенні ООН / Л. Рожкова, Ю. Довбиш // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (4-20 квітня 2006 року). – Суми: ВАТ “СОД”, вид. “Козацький вал”. – 2006. – С. 539.

3. Рожкова Л.І. Проблеми розвитку аграрного сектора у програмах політичних партій та блоків / Л. Рожкова // Аграрний форум – 2006. – Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції. – Суми, 2006.

4. Рожкова Л.І. Особливості виборчої кампанії 2006 р. / Л. Рожкова // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (4-20 квітня 2006 року). – Суми: ВАТ “СОД”, вид. “Козацький вал”. – 2006. – С. 544.

5. Рожкова Л.І. Плебісцитарна демократія: теорія, досвід та реалії сучасної України. / Л. Рожкова // Матеріали V міжнародної науково-теоретичної конференції “ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія.” Кн.2 – К., 2006. – С. 204 – 206.

2005 рік

Наукові статті

1. Рожкова Л.І. Події та явища культурного життя на сторінках преси Сумщини (1920-і роки). / Л.Рожкова // Сумська старовина. – 2005. – № XVI – XVII. – С. 127 – 132.

2. Рожкова Л.І. Проблеми, уроки та перспективи участі національно-демократичних сил у парламентських виборах  VІ Всеукраїнської наукової конференції “Народний Рух України: місце в історії та  олітиці ” – Одеса, 2005. С. 118 – 121.

Тези доповідей на конференціях

1. Рожкова Л.І. Політичні трансформації в Україні у контексті третьої світової теорії “ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія”. / Л. Рожкова // Матеріали ІV міжнародної науково-теоретичної конференції 26 – 27 травня 2005. м. Київ. – К., 2005. С. 199 – 201.

2004 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Рожкова Л.І. Проблеми і перспективи мовної політики в Україні. / Л. Рожкова // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6 – 22 квітня 2004р.). – Суми, 2004. – С. 489.
 2. Рожкова Л.І. Становлення багатопартійності в Україні у контексті ідей “Зеленої книги” МуаммараКаддафі / Л. Рожкова // Матеріали ІІІ міжнародної науково-теоретичної конференції “ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія.” Ч.1 – К., 2004. – С. 200 -201.

Участь у міських та університетських наукових заходах:

– участь у засіданні круглого столу до 350 – річчя Конотопської битви – травень 2009 р. (інформація: Сумська старовина. – Суми 2009. – №26. – С. 259 -260.),

– участь у засіданні круглого столу на тему: «Обговорення Проекту Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» СНАУ 25.04.2013 р.

– участь у засіданні круглого столу на тему: «Проблемні питання щодо вирішення спорів у сфері нарахування і сплати внесків до Пенсійного фонду України», 21 березня, 2013 р.

– участь у засіданні круглого столу на тему: «Благодійники повітового міста над Пслом» (24 жовтня 2012 р.) – СНАУ;

– участь у засіданні круглого столу на тему «Суд присяжних в Україні» (22 лютого 2012 р.) – СНАУ

– участь у засіданні круглого столу на тему: «Т. Шевченко – відомий і невідомий», 27 березня 2014 р.- Сумська філія ХНУВС.