Співробітники

Харченко Інна Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства

Харченко Інна Іванівна

Автобіографічна довідка

У 2000 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова (англійська)».

З 2000 до 2004 року навчалася в заочній аспірантурі Дніпропетровського національного університету.

З 2002 до 2007 року працювала викладачем кафедри українознавства Сумського національного аграрного університету.

У 2004 році в Дніпропетровському національному університеті захистила дисертацію на тему: “Відбиття явищ інтерференції в українській газеті “Наше слово” в Польщі” та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю українська мова.

З 2008 року – доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства СНАУ.

Europass: Curriculum Vitae

Статті, тези, навчально-методичні посібники

 2015 

Наукові статті

1. Харченко І.І. Системність як властивість терміна (на прикладі юридичної термінології) /стаття/. Zbiόrraportόwnaukowych. Literaturaikulturoznawstwo. Współczesnanauka. Nowywygląd. – Польша, Вроцлав, 2015. – С. 127 – 131.

2. Харченко І.І., Харченко С.М. Педагогічна майстерність викладача вищої школи та шляхи її підвищення. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. – Вип. – Кривий Ріг: Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ “КНУ”, 2015. – С.

Тези доповідей на конференціях

 1. Харченко І.І. Особливості культури спілкування викладачів ВНЗ аграрного профілю І.І.Харченко // І Таврійські філологічні читання : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27 – 28 лютого 2015 року). – Херсон, 2015.
 2. Харченко І.І. До питання формування національної юридичної термінології / І.І.Харченко // Актуальні питання сучасної юридичної науки: Матеріали другої Всеукр. наук.-практ. конф (16-17 квітня 2015 року). – Суми, 2015.
 3. Харченко І.І. Формування професійного спілкування студентів вищих аграрних навчальних закладів //Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ. – Суми, 2015.

Навчально-методичні посібники

 1. Харченко І.І. Ораторське мистецтво: навчально-методичний посібник (програми, плани практичних занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання. / Інна Іванівна Харченко. – Суми, 2015.

2014

Наукові статті

1. Харченко І.І. Особливості функціонування англіцизмів в сучасній українській термінології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип. 19. – С. 185 – 189.

2. Харченко И.И. Инновационные аспекты организации самостоятельной работы студентов. Сборник статей «Научная дискуссия: Вопросы педагогики и психологии».Часть ІІ. – № 2 (23). – Москва: изд. «СибАК», 2014. – С. 72 – 76.

Тези доповідей на конференціях

1. Харченко І.І. Інноваційні технології навчання риторики у вищій школі / Международная конференція «Наука и общество». Научно-информационный центр «Знание», Донецьк, 2014 р. – С. 194 – 197.

2. Харченко І.І. Шляхи удосконалення навчального процесу під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Аграрний форум (2014 р.).

3. Харченко І.І. Використання інтерактивних методів у процесі навчання майбутніх фахівців-юристів у системі вищої школи / VII Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку». ХНУВС, Суми (17-18 травня 2014р.). – С. 408 – 410.

Навчально-методичні посібники

1. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. / І.І. Харченко – Суми: Сумськийнаціональнийаграрнийуніверситет, 2014.

2. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей./ Інна Іванівна Харченко. – Суми, 2014. – 45 с.

2013

Наукові статті

1. Харченко И.И. Формирование коммуникативной компетентности студентов аграрного вуза инновационными средствами [Електронний ресурс] / И.И. Харченко // Сборник научных трудов «Инновации в науке». Часть ІІ. – Новосибирск: «СибАК», 2013. – С. 53–59. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1501

2. Харченко І.І. Термінологічна компетентність як обов’язків складник мовно-професійної культури майбутніх юристів [Електронний ресурс] / І.І. Харченко // Термінологічний вісник. – К., 2013. – С. 176 – 180. – Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1502.

3. Харченко І.І. Формування культури публіцистичного мовлення в студентів / І.І. Харченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія лінгвістика. – Херсон, 2013. – Випуск 17. – С. 259 – 263.

Тези доповідей на конференціях

 1. Харченко І.І. . Шляхи формування в студентів аграрних ВНЗ професійної  мовленнєвої компетенції / І.І.Харченко //  Матеріали науково – практичної конференції «Аграрний форум – 2013». – Суми, 2013.
 2. Харченко І.І., Харченко В. студ. 3 курсу агрономічного факультету, спец. «агрономія». Системна організація сучасної української термінології землеробства // Мат. НПК студентів СНАУ (2013 р.). – Суми, 2013.
 3. Харченко І.І., Свисенко С. В. студ. 2 курсу біолого-технологічного факультету, спец. «ТВППТ». Культура мовлення студентів // Мат. НПК студентів СНАУ (2013р.). – Суми, 2013.
 4. Харченко І.І., Кириєнко С.К. студ. 2 курсу агрономічного факультету, спец. «агрономія». Формування професійної готовності майбутніх агрономів // Мат. НПК студентів СНАУ (2013 р.). – Суми, 2013.

Навчально-методичні посібники

 1. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Культура ділового мовлення. Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів ІІ – ІІІ курсів усіх спеціальностей факультету денної та заочної форми навчання./ Інна Іванівна Харченко. – Суми, 2013. – 55 с.

2012

Наукові статті

1. Харченко І.І. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів-аграрників під час вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» / І.І. Харченко // Педагогічні науки. – Суми: СДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – С. 342 – 349.

Тези доповідей на конференціях

1. Харченко І.І., Приходько М. Український фольклор у студентській субкультурі // Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання фольклористики» СДПУ ім. А.С. Макаренка (13.12.2012). – Суми, 2012.

2. Харченко І.І., Маринич О. М. студентка 3 курсу агрономічного факультету, спец. «агрономія». Синонімія термінів загального землеробства // Мат. НПК студентів СНАУ (2012 р.). – Суми, 2012.

3. Харченко І.І., Маринич О. М. студентка 2 курсу агрономічного факультету, спец. «агрономія». Використання фахової термінології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням в аграрному ВНЗ // Мат. НПК студентів СНАУ (2012 р.). – Суми, 2012.

Навчально-методичні посібники

1. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням: методичний посібник для самостійної роботи. Для студентів 3 курсу усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Українська мова за професійним спрямуванням: Словник професійної термінології / Інна Іванівна Харченко. – Суми, 2012. – 54 с.

2. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Інна Іванівна Харченко. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2012. – 58 с.

2011

Наукові статті

1. Харченко І.І. Взаємодія традиційних та інноваційних методів викладання української мови за професійним спрямуванням студентам вищих аграрних навчальних закладів. [Електронний ресурс] / І.І. Харченко // Філологічні науки. – Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – С. 52-58. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1503

Тези доповідей на конференціях

 1. Харченко І.І., Чернявська Я. М. студ. ІІ курсу, спец. «ЮРМ. Проблеми мовної культури юриста // Мат. НПК студентів СНАУ (2011 р.). – Суми, 2011.
 2. Харченко І.І., Паньова А. студ. ІІ курсу, спец. «ЮРМ». Риторика в братських школах України (ХVІ–ХVIІ ст.) // Мат. НПК студентів СНАУ (2011 р.). – Суми, 2011.
 3. Харченко І.І., Ясиновська О.М. студентка 1 курсу ветеринарного факультету, спеціальність «ветеринарна медицина». Культура мовлення студента як запорука професійного зростання // Мат. НПК студентів СНАУ (2011 р.). – Суми, 2011.
 4. Харченко І.І. Мова українських народних ліричних пісень / І.І.Харченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фольклор українсько-російського порубіжжя: традиції та сучасність», (29 листопада 2011р). – Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011.
 5. Харченко І.І. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі / І.І.Харченко // Матеріали науково-практичної конференції «Аграрний форум». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2011.
 6. Харченко І.І., Волохова Г.О., студентка 2 курсу ветеринарного факультету, спеціальність «ветеринарна медицина» Деякі питання розвитку сучасної української ветеринарної лексики // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (8-12 листопада 2011 р.). – У 3 т. / Т.І. – Суми, 2011. – С.382-383.

Навчально-методичні посібники

1. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей / І.І. Харченко, С.О. Шестакова. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2011. – 80 с.

2010

Наукові статті

1. Харченко І.І. Деякі аспекти навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології // Філологічні науки. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – С. 40-45.

Тези доповідей на конференціях

1. Харченко І.І., Гусак О.В. студ. І курсу, спец. ЕТЕС. Проблеми перекладу наукової термінології в навчальному процесі // Мат. НПК студентів СНАУ (2010 р.). – Суми, 2010.

2. Харченко І.І. Запозичення у фінансовій термінології / І.І.Харченко // Матеріали науково-практичної конференції «Аграрний форум». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2010.

3. Харченко І.І., Гусак О.В. студ. І курсу, спец. ЕТЕС. Професійна термінологія як засіб формування мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця // Мат. НПК студентів СНАУ (2010 р.). – Суми, 2010.

Навчально-методичні посібники

1. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Програма. Плани практичних занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей – Суми, 2010. – 78 с.

2009

Тези доповідей на конференціях

1. Харченко І.І., Павлова Х. Явище термінологічної інтерференції в сучасному лінгвістичному дискурсі // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20 – 29 квітня 2009 р.). Т.1. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2009. – С.310.

2. Харченко І.І., Гусак І.А. Виховання риторичної культури особистості в умовах вищої освіти // Мат. НПК студентів СНАУ (2009 р.). – Суми, 2009.

Навчально-методичні посібники

1. Басенко Г.Т., Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Програма. Плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2009. – 78 с.

2008

Наукові статті

1. Харченко І.І. До проблеми українсько-польських мовних зв’язків // Вісник ДНУ. Літературознавство. Соціальні комунікації. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 10. – С. 165 – 169.

2. Харченко І.І. Інтерференція як лінгвістична проблема // Філологічні науки. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – С. 259 – 266.

3. Харченко І.І. Іншомовна лексика в періодичних виданнях // Філологічні науки. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – С. 113 – 119.

4. Харченко І.І. Становище української мови в Польщі // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2008. – Вип. 24. – С. 79 – 84.

Тези доповідей на конференціях

1. Харченко І.І., Анікеєнко Д. Теорія і практика тлумачення термінів у законодавчому акті. // Матеріали НПК молодих вчених, СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008. – С. 244.

2. Харченко І.І., Гусак І.А. Сучасний стан навчання професійно-ділового мовлення у ВНЗ. // Мат. НПК студентів СНАУ (2008 р.). – Суми, 2008.

Навчально-методичні посібники

1. Харченко І.І. Ораторське мистецтво: навчально-методичний посібник (програми, плани практичних занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання. / Інна Іванівна Харченко. – Суми, 2008. – С. 78.

 2007

Наукові статті

1. Харченко І.І. Інтерференція як методична проблема та шляхи її подолання // Педагогічні науки. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 319 – 324.

2. Харченко І.І. Відбиття явищ граматичної інтерференції в українській газеті “Наше слово” в Польщі // Філологічні науки. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 110 – 116.

Тези доповідей на конференціях

 1. Харченко І.І., Лугова Т.М. Семантична характеристика сучасної української риторичної термінології. // Мат. НПК студентів СНАУ (5-15 листопада, 2007р.). – Суми, 2007. – С.395.

 2003

Тези доповідей на конференціях

1. Харченко І.І. До проблеми української мови в Польщі // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (2-18 квітня 2003р.). – Суми, 2003. – С. 312.

Навчально-методичні посібники

1. Басенко Г.Т., Харченко І.І. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів під час практично-семінарських занять з курсу “Ділова українська мова”. – Суми, 2003.

2002

Наукові статті

1. Харченко І.І. Українсько-польські міжмовні омоніми на сторінках газети Об’єднання українців у Польщі “Наше слово” // Вісник ДНУ. Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 5. – С. 137-140.

2. Харченко І.І. Лексична інтеркаляція у мові тижневика Об’єднання Українців у Польщі “Наше слово” // Культура народов Причорноморья. – Симферополь, 2002. – № 32. – С. 288-290.

2001

Наукові статті

1. Харченко І.І. Мовознавча дискусія щодо полонізмів в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття // Філологічні науки. – Суми: редакційно-видавничий відділ Сум ДУ, 2001. – № 2 (23). – С. 99-107.

2. Харченко І.І. Контрастивний аналіз лексики української та польської мов // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Х., 2001. – Випуск 2 (29). – С. 321-327.

3. Харченко І.І. До проблеми нормалізації української літературної мови // Історія української лінгвістики. – Київ-Ніжин: НДПУ, 2001. – С.106-107.