Співробітники

Ясинок Микола Михайлович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя, заступник декана юридичного факультету Сумського національного аграрного університету з наукової роботи.  Вчений-практик

Електронна адреса: nikolai.yasynok@yandex.ua

Автобіографічна довідка:

Europass: Curriculum Vitae

Ясинок Микола МихайловичНародився 2 серпня 1955 р. у с. Жовтневе Білопільського району Сумської області. В 1970 році закінчив вісім класів Ульянівської школи-інтернат. З 1970 по 1974 рік навчався в Путивльському педагогічному училищі ім. С.В. Руднєва, отримав спеціальність вчителя молодших класів. З 1976-1983 рік служив в рядах Радянської Армії навчаючись у Всесоюзному юридичному інституті в м. Москва, який закінчив в 1985 році. Після цього працював старшим техніком-криміналістом в Прокуратурі ракетних військ СРСР, помічником прокурора.

З 1987 року по 1990 рік працював адвокатом Білопільської юридичної консультації.

З 1990 року по 2009 рік працював на посаді судді Білопільського районного суду.

У 2004 році захистив дисертацію кандидата юридичних наук.

В 2008 році здобув вчене звання доцент, працюючи за сумісництвом в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

З 2009 року професор кафедри правосуддя СНАУ.

У 2011 році захистив докторську дисертацію по темі: «Окреме провадження в цивільно – процесуальному праві України: теорія та практика». Має ряд наукових робіт з цивільного та адміністративного процесу.

Протягом 2012 – 2013 рр. – був експертом у міжнародному шведсько-українському проекті у сфері вирішення трудових спорів з метою розробки «Нової моделі вирішення трудових спорів в Україні».

Є членом спеціалізованої вченої ради Інституту законодавства Верховної Ради України.

Наукові роботи:

2015

1.Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання процесуальних документів. Науково – практичний посібник; // за заг. ред. М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2015, – 814.

2.Ясинок М.М. Процесуально-правова природа періоду, який відведений законодавцем для оскарження судових рішень в апеляційному та касаційному порядку./ М.М. Ясинок // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», 16-17 квітня 2015 року

2014

1. Ясинок М.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правий аспект): Монографія. – К.: Алерта, 2014. – C. 352.

2. Ясинок М.М. Особливості дії цивільних процесуальних обов’язків в Цивільному процесуальному праві України: Монографія: [за загальною редакцією д.ю.н., професора М.М.Ясинка]. – К.: Алерта, 2014. – C. 336.

3. Ясинок М.М. Судові дебати: право, психологія, риторика: Монографія. – К.: Алерта, 2014. – C. 160.

4. Цивільний процес України: Підручник; [за загальною редакцією д.ю.н., доцента М.М. Ясинка]. – К.: Алерта, 2014. – 744 с.

5. Ясинок М.М. Уніфікаційні можливості процесуальних галузей права / М.М. Ясинок // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 11-12 квітня 2014 р. ) – Суми, 2014. – С. 28.

2013

1. Ясинок М.М. Запара С.І. Система вирішення трудових спорів в Україні та шляхи її подальшого розвитку. / М.М.Ясинок, С.І. Запара // Правовий вісник Української академії банківської справи , 2013. – № 1 (8).-С.73-77.

3. Ясинок М.М. Доступ до правосуддя як важлива гарантія демократичного суспільства / М.М. Ясинок // Університетські наукові записки – часопис Хмельницького університету управління та права, 2013. – №1.- С. 79-85.

3. Ясинок М.М. Введення в прецедентне право України / М.М. Ясинок // Підприємництво господарство і право, 2013. – №7 .-С. 3-6.

4. Ясинок М.М Принцип верховенства права в цивільному процесі України / М.М Ясинок // Міжнародний науковий вісник, Ужгород-Кошице –Мішкольц, 2013. – №7. – С. 65-70.

5. Ясинок М.М Основні етапи історичного розвитку юридичної категорії «обов’язок» у цивільному судочинстві / М.М.Ясинок // Підприємництво, господарство і право, 2013. – №11. – С. 21-25.

6. Ясинок М.М Учасники цивільного процесу як носії цивільних процесуальних обов’язків та їх цивільний процесуальний статус / М.М.Ясинок // Підприємництво, господарство і право, 2013. – №12.-С. 3-6.

7. Ясинок М.М Порівняльний аналіз норм Соборного уложення 1649 року та Цивільного процесуального кодексу України / М.М. Ясинок // Міжнародна науково-практична конференція (18-19 травня 2013 р).- С. 162-166.

8. Ясинок М.М Теоретичні основи прецедентного права Англії та їх вплив на формування прецедентного права в Україні / М.М Ясинок // Проблеми цивільного права та процесу – Матеріали науково-практичної конференції присвячено пам’яті О.А. Пушкіна 25 травня 2013 р. – С. 42-46.

2012

1. Ясинок М.М Виконання судових рішень, як обов’язок держави / М.М Ясинок // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів (збірник наукових праць),Хмельницьк: 2012.-С. 66-69.

2. Ясинок М.М Історія становлення і розвитку адміністративної юстиції (історико-правовий аспект) / М.М Ясинок // Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України, 2012. – №3. – С. 63-67.

3. Ясинок М.М Особливості участі іноземного елементу в цивільному процесі України / М.М.Ясинок // Науковий вісник Ужгородського національного університету,2012 р.- №5.-С.152-155.

4. Ясинок М.М Проблеми та шляхи реформування системи вирішення трудових спорів в Україні / М.М.Ясинок // IV Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 5-6 жовтня 2012.- С. 75-80.

5. Ясинок М.М Система вирішення трудових спорів в Україні та шляхи подальшого розвитку / М.М.Ясинок // Правовий вісник Української академії банківської справи, 2013. – №1.- С. 73-77.

6. Ясинок М.М. Виконання судових рішень, як стратегічна мета судово-правової реформи в Україні / М.М.Ясинок //Наукові записки інституту законодавства Верх. Ради Укр., 2012. – №2.- С. 66-69.

2011

1. Ясинок М.М Судова атрибутика та її вплив на процесуальну форму судових процесів та формування поваги до суддів України /М.М.Ясинок // Видавн. Донецького юрид. інституту. Д. – 2011.- С. 24-28.

2. Ясинок М.М Особливості окремого провадження в цивільному процесуальному праві України /Ясинок М.М , Вид-во Сумського НАУ, 2011. – 380 с.

2010

1. Ясинок М.М Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб. / М.М.Ясинок // Право України, 2010. – № 3. – С. 146- 152.

2. Ясинок М.М Процесуальна форма цивільного судочинства, її природа та складові елементи / М.М.Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції України, 2010. – №4-5.- С. 157-164.

3. Ясинок М.М Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб в порядку окремого провадження / М.М.Ясинок // Бюлетень міністерства юстиції України, 2010. – №12. – С. 64-69.

4. Ясинок М.М Особливості доказування в сучасному цивільному судочинстві. / М.М.Ясинок // Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку». Суми,2010.- С. 156-159.

5. Ясинок М.М. Засоби доказування та їх особливості в окремому провадженні / М.М.Ясинок // Друга міжнародна науково – практична конференція «Проблеми процесуальної науки : історія та сучасність» (25-26 листопада 2010р.) Київський національний університет ім.. Т. Шевченка. К, 2010.- С. 249-254.

6. Ясинок М.М. Окреме провадження як підгалузь цивільного процесуального права України / М.М.Ясинок // Всеукраїнська науково-практична конференція «Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України». Донецьк. 26 листопада, 2010. – С. 45-47.

2009

1. Цивільний процес України. Академічний курс. (Рекоменд. МОН лист п.1.4/18 Г-1128 від 21.05.2008), /підручник/ К. – Вид. Фурса, КНТ, 2009.-848 с.

2. Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю є новим видом справ в окремому провадженні. /стаття/ //Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009. 2.-С. 67-71.

3. Цивільний процес. /Навчальний посібник/ Видавництво Харківського університету внутрішніх справ. X. 2009.-С. 40-72.

4. Особливості розгляду справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність. /стаття/ //Підприємництво, господарство і право – 2009. №8.-С. 45-47.

5. Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов’язкових • умов, які при цьому повинні мати місце. /стаття/ //Підприємництво, господарство і право – 2009. №9.-С. 134-137.

6. Особливості захисту прав особи при визнанні спадщини відумерлою. /стаття/ // Вісник прокуратури – 2009. -№ 12.- С. 88-93.

7. Окреме провадження і народні засідателі: історико-правовий огляд. /стаття/ // Часопис Київського університету права. – 2009. – №2.-С. 160-164.

8. Чи потрібен технічний запис справ у цивільному процесуальному процесі і у справах окремого провадження зокрема. /тези/ //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Міжнародна наукова-практична конференція. Суми «Фабрика друку». 2009. 16-17 травня 2009 р.

9. Чи може мати місце стадія примирення на рівні судів першої інстанції /тези/ Наукова-практична конференція правоохоронної пам’яті професора О.А. Пушкіна, від 22.05.2009. Проблеми цивільного права та процесу. Х.:2009

10. Строки розгляду цивільних справ в окремому провадженні /тези/ Всеукраїнська науково-практична конференція «Господарсько- правове, цивільно- правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України» від 27 листопада 2009 р. м. Донецьк.- С. 74-76.

2008

1. Тести з дисципліни цивільне право. Науково-практичний посібник. /посібник/ // Науково-практичний посібник. X.: «Эспада», 2008.- 280 с.

2. Режим окремого проживання подружжя є новим видом справ у цивільному судочинстві України. /стаття///Право України, 2008.-№ 5.- С. 114-117.

3. Судові та правоохоронні органи України: /навчальний посібник/ Суми: вид. «Мак Ден», 2008.-280 с.

4. Основи адміністративного судочинства в Україні: /навчальний посібник/ Суми: вид. «Мак Ден», 2008.-286 с.

5. Судове рішення в позовному та окремому провадженні цивільного процесуального права України (теоретичний аспект) /стаття/ //Бюлетень Міністерства юстиції України. 2008 – № 5.- С.56-61.

6. Земля: договори, суд, законодавство /науково- практичний посібник/ К.: Вид. Фурса С. Я. КНТ, 2008.-780 с.

7. Особливості дії принципу диспозитивності в окремому провадженні /стаття/ //Підприємництво, господарство і право, 2008. № 6.-С.59-60.

8. Представництво в окремому провадженні: його природа, суть і зміст /тези/ Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Міжнародна наукова-практична конференція. Суми – 2008. 17-18 травня 2008 р.-С. 13-18.

9. Принцип процесуальності є принципом, процесуального права. /стаття/ //Підприємництво, господарство і право, 2008. № 7.- С. 35-37.

10. Відновлення фактів, що мають юридичне значення. /стаття/ //Підприємництво, господарство і право, 2008. №11.-С. 172-174.

11. Особливості судового розгляду справ щодо надання неповнолітнім особам права на шлюб. /стаття/ //Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2008. №3.-С. 90-93.

12. Індивідуалізація чи глобалізація судового процесу України. /тези/ Матеріали науково-практичного семінару. X.: ХНУВС, 2008.

13. Особливості доказування в справах окремого провадження /тези/ Матеріали науково- практичної конференції присвяченої професору О. А. Пушкіну. Проблеми цивільного права та процесу. X.: 2008. 31 травня 2008 р.- С. 76-80.

14. Заінтересовані особи в окремому провадженні. /тези/ //Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць Донецького юридичного інституту Луганського уні¬верситету внутрі¬шніх справ. 2008.,№2.- С. 163-169.

15. Проблемні питання окремого провадження /тези/ Всеукраїнська науково-практична конференція. Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення роз¬витку сучасної економіки України. Донецьк-4.11.2008.- С. 110-112.

16. Аналіз проблеми обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб. /стаття/ //Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності (збірник наукових праць). Донецьк – 2008. – №4.

17. Чи потрібно було виключати із окремого провадження справи про поновлення шлюбу після його розірвання? /стаття/ // Науковий вісник Чернівецького університету. 2008,- № 435.-С.43-47.

2007

1. Особое производство в гражданском процессе Украины /стаття/ //Право України 2007. №3. –

С. 66-68.

2. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві /Монографія/ Х.: «Эспада» – 2007.- С. 152.

3. Порядок звернення до суду із заявами про обов’язкову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу. /стаття/ //Право України 2007. №3.- С. 66-68.

4. Чи може мати місце судове розпорядження у справах окремого провадження. /стаття/ //Підприємництво, господарство і право. 2007, № 6.-С. 51-53.

5. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) /Науково-практичний посібник/ Вид-во Фурса С.Я. КНТ: 2007.

С. – 1088.

6. Хрестоматія з відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди /Навчально- практичний посібник / Суми Вид-во. Мак-Ден 2007.- 400 с.

7. Особливості проголошення фізичної особи безвісно відсутньою або померлою в справах окремого провадження /тези/ Актуальні проблеми цивільного права, цивільного процесу. Всеукраїнська науково-практична конференція. Донецьк, 26 жовтня 2007 р.- С. 203-206.

2006

1. Сучасний погляд на розвиток цивільного процесу в Україні /стаття/ //Підприємництво, господарство і право.-2006.-№3.-С. 89-91.

2. Інститут відводу – яким йому бути /стаття/ //Бюлетень Міністер¬ства юстиції України – К:, 2006. №6.- С. 46-51.

3. Представництво як міжгалузевий інститут. (Монографія), за заг. редакцією М.М. Ясинка /стаття/ Вид. Суми «Мрія» – 2006.- 179 с.

4. Докази та психологічний процес ухвалення судових рішень /тези/ Актуальні проблеми цивільного права та процесу. Науково-практична конференція присвячена пам’яті проф. О.А. Пушкіну 27 травня 2006.- С. 166-169.

5. Окремі питання правового регулювання розгляду судом справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку /стаття///Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. 2006., №3-4.-С. 182- 186.

6. Про деякі положення, які необхідно знати при підготовці до виступів в судових дебатах /стаття/ //Право і безпека – 2006. №5.- С. 108- 110.

7. Участь глухонімих у цивільному процесі /стаття/ //Право і безспека. 2006. № 5-. C. 107- 109.

8. Складання процесуальних документів з цивільних справ. /Навчальний посібник/ К.:Університетське вид-во «Пульсари». 2006.-C.78.

9. Чи діє принцип змагальності в окремому провадженні /стаття/ //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ – 2006. – № 34.- С. 287 – 292.

10. Історія становлення окремого провадження в цивільному судочинстві України. /стаття/ //Право і безпека 2006. №5.- С. 170-172.

2005

1. Исполнительное производство. (Навчальний посібник). /стаття/ Вид. «Еспада» – 2005.280 с.

2. Заочне рішення у цивільному судочинстві /стаття/ //Вісник Націона¬льного університету внутрішніх справ – X.: 2005.-№31.- С. 427-431.

3. Сучасний погляд на апеляційний розгляд цивільних справ /тези/ Актуальні проблеми цивільного права та процесу. Науково-практична конференція присвячена пам’яті проф.. О. А. Пушкіну травень 2005. -X.: НУВС-2005.- С. 279-281.

2004

1. Принципи безперервності у цивільному процесі /стаття/ //Проблеми юридичної особи у цивільному праві України. X. – НУВС ТОВ «Прометей Прес», 2004.- С. 129 – 140.

2. Підготовка цивільних справ до судового розгляду /тези/ //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженні молодих вчених: Збірка наукових праць – Вид- во ХНУВС, 2004.-С. 234-237.

3. Впровадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України /стаття/ //Право і безпека – 2004.- С. 144-146.

4. Судовий наказ у цивільному судочинстві /стаття/ //Підприємництво, господарство і право -2004,- №2,- С.70-72.

2003

1. Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності в цивільному процесі: історико-правовий аспект /стаття/ //Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. -Донецьк. Збірник наукових праць: Вид-во Д1ВС. 2003. – № 2- С. – 269- 278.

2. Принципи усності, безпосередності й безперервності в цивільному процесі та їх взаємодія з принципом гласності і необхідністю повного фіксування технічними засобами судових процесів /стаття/ //Право і безпека. – 2003 .-№2 ,-С. 167-169.