Співробітники

Джепа Юлія Артурівна

к.ю.н., доцент кафедри правосуддя

Автобіографічна довідка:

Europass: Curriculum Vitae

Джепа Ю.А

У 2005 році закінчила юридичний факультет Української академії банківської справи Національного банку України (м. Суми), отримавши диплом спеціаліста з відзнакою.

З 2005 року по 2012 рік працювала помічником судді апеляційного суду Сумської області.

У 2010 році закінчила факультет № 8 підготовки професійних суддів Національної юридичної академії України ім. Яр. Мудрого (м. Харків), отримавши диплом магістра з відзнакою.

З 2012 року по теперішній час – суддя Господарського суду Сумської області.

За сумісництвом працювала з 2007-2008 роки викладачем кафедри державно-правових дисциплін Української академії банківської справи Національного банку України, з 2010 по 2012 роки – доцентом кафедри правового забезпечення АПК Сумського національного аграрного університету, на сьогодні – доцент кафедри правосуддя Сумського національного аграрного університету.

У 2009 році отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності «12.00.05.- трудове право; право соціального забезпечення»,  автор 5-ти наукових статей, 2-х опублікованих матеріалів науково-практичних конференцій та 3-х навчальних посібників (у співавторстві), рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Тези, статті, навчальні посібники, підручники

Наукові статті

Джепа Ю.А. Проблеми досудового врегулювання господарських спорів. / Ю.А.  Джепа. // Науковий вісник Ужгородського університету.-2009.випуск № 35. ч. 2 -С. 123-128.

1. Джепа Ю.А. Гарантування прав роботодавців при припиненні трудових відносин // Південно-український правничий часопис.-2009.-№3.-С.73-75.

2. Джепа Ю.А. Гарантії права на працю при припиненні трудових відносин із неповнолітніми працівниками // Науковий вісник Ужгородського університету.-2009.випуск № 13.-С.211-214.

3. Джепа Ю.А. Система юридичних гарантій, передбачена Кодексом законів про працю України // Південноукраїнський правничий часопис.-2009.-№2.-С.79-83.

4. Джепа Ю.А. Інститут гарантій в трудовому праві // Південноукраїнський правничий часопис.-2008.-№2.-С.87-89.

5. Джепа Ю.А. Особливості гарантій захисту прав суб’єктів трудового права при припиненні трудових правовідносин // Форум права.-2008.-№2.-С.90-94.

Тези доповідей на конференціях

1.Джепа Ю.А. Проблемні питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України у випадку припинення провадження в справі / Ю.А. Джепа // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», 16-17 квітня 2015 року

2.Джепа Ю.А. Окремі питання визначення юрисдикції щодо спорів соціально-забезпечувального характеру // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ м. Суми. 28-29 жовтня 2010 р. – Суми. – «Довкілля». – С.391-392.

3. Джепа Ю.А. Захист прав суб’єктів трудового права при припиненні трудових відносин // Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах. Матеріали науково-практичної конференції. М. Харків, 27 листопада 2008 р.- Харків.-С.279-284.

Навчально – методичні посібники

1. Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. Ред.. док-ра юрид. наук, проф.. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-ТЕК Прес», 2012. – 1192с.

2. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Науковий практичний коментар / За заг. ред. д-ра юр. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків. НікаНова, 2011 – 304с.

3. Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / За заг. Ред.. док-ра юрид. наук, проф.. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2011.- 630с.