Співробітники

Петрова Наталія Олександрівна

Асистент кафедри приватного та соціального права юридичного факультету СНАУ

Електронна адреса: natalochkapetrova25@gmail.com 

Europass: Curriculum vitae

Автобіографічна довідка

Народилася в м. Охтирка Сумськоїобласті.

У 1999 році з відзнакою закінчила Охтирську ЗОШ №1 та вступила до Сумського державного аграрного університету на спеціальність «Правознавство».

Під час навчання в Сумському національному аграрному університеті здобула вищу освіту з кваліфікацією «економіст-організатор», ОКР «Спеціаліст»за спеціальністю «Менеджмент організацій» та ОКР “Бакалавр” за напрямом підготовки “Право” та отримала можливість проходити стажування у Великобританії.

З 2004 по 2007 рік працювала у відділі договірних відносин СНАУ.

З 2006 по 2010 рік навчалася в аспірантурі Сумського національного аграрного університету на заочній формі навчання за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2007 року і по сьогоднішній час – асистент, старший лаборант кафедри правового забезпечення АПК Сумського національного аграрного університету.

У 2008 році разом з колективом кафедри виконана науково-дослідна робота за бюджетною тематикою: “Дослідження структурних і посадових регламентів для центрального апарату міністерства та показників і методів оцінки управлінської праці”.

Працює над науковим дослідженням за темою: «Управління формуванням конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств».

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2017 рік

Наукові статті

1. Petrova Natalia.Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU/ Natalia O. PetrovaValentyna V. NezheveloAlyona M. KlochkoKsenia V. Blyumska-Danko and Ruslana I. Cramar // Journal of Engineering and Applied SciencesYear:2017 Volume: 12. -Issue: 18. – Р. 4787-4791. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). – Режим доступу: http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2017/4787-4791.pdf

2. Нежевело В.В. Особенности применения Типового договора аренды земли в Украине / В.В. Нежевело, Н.А. Петрова // Science and Educationa New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(23), I.: 139. – 2017. – С. 32-35. – (Міжнародне фахове видання. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; ICV 2015:80.87. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_v_23__139.pdf

3. Петрова Н. Значение государственной поддержки фермерских хозяйств в Украине в сравнении с международным опытом / Н. Петрова, В. Нежевело //  «Национальный юридический журнал: теория и практика» O.O.O. Научно-практическое правовое издание („JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ” S.R.L. Publicație științifico-practică de drept). – Republica Moldova, 2017. – № 2. – С. 143-147. – (Міжнародне фахове видання). – Режим доступу:http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/2/35.pdf

4. Петрова Н.О. Актуальні проблеми формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Н.О. Петрова // Приватне та публічне право. – №1. – 2017. – С. 50-55.

Тези доповідей на конференціях

1.Петрова Н.О. Аграрні розписки як додаткова форма доступу до фінансових ресурсів виробників сільськогосподарської продукції / Н.О. Петрова // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – С. 174-178.

2016

Наукові статті

1.​ Петрова Н.О. Функціонування кластерних об’єднань як засіб забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Н.О. Петрова // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – №2. – 2016. – С. 334- 340. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/60.pdf

Тези доповідей на конференціях

1.Петрова Н.О. Проблеми розвитку сільських територій в сучасних умовах / Н.О. Петрова // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.). за заг. ред. П. Д. Пилипенка – Львів, 2016. – С. 252 – 256.

2.Петрова Н.О. Окремі питання державної підтримки фермерських господарств / Н.О. Петрова // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 8–9 грудн. 2016 р. Ч. 1. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 289-291.

3. Петрова Н.О.Особливості створення фермерського господарства / Н.О. Петрова // Науково-практична конференція для студентів, аспірантів та викладачів СНАУ., квітень 2016 р. С. 189

Навчальні підручники, посібники, монографії

1. Правознаство: навчальний посібник : у 2 т.\ за заг.ред. М.П.Курила. – Суми: СНАУ, 2016 с. (Петрова Н.О. – Том 2. – Розділ 10 (§§ 4-6)).

2. Колдовский А. В. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятий / А.В. Колдовский, Е.В. Чернега, Н.А. Петрова: Монографія. – D.: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 132 с. – ISBN: 978-3-659-82709-9

2015 рік

Тези доповідей на конференціях

1.Петрова Н.О. Вплив конкурентних переваг на конкурентоспроможність підприємства / Н.О. Петрова // Матеріали Міжнародної НПК “Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд” (13-14 листопада 2015 року, Ч. 1.). – Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2015. – С. 66-69. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3037

2010 рік

Наукові статті

1.Петрова Н.О. Формування конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств шляхом впровадження НАССР як системи управління якістю / Н.О. Петрова // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2010. – №1 (17). – С. 164 – 170.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2910

2.Петрова Н.О. Вирішення окремих аспектів економіко-юридичних проблем аграрного сектору економіки з метою забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Н.О. Петрова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – 2010. -Вип. 99. – С. 191 – 199. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2911

3.Петрова Н.О. Фактори впливу на формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в конкурентному середовищі / Н.О. Петрова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). –2010. – №1 (9).- С. 248-253.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2912

2009 рік

Наукові статті

1.Петрова Н.О. Стратегія диверсифікації сільськогосподарського виробництва як шлях формування конкурентоспроможності підприємств АПК / Н.О. Петрова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2009. –Вип. 4 (35). – С. 129-134.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/342

2. Петрова Н.О. Створення та діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важлива умова забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників / Н.О. Петрова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2009. – №7. – С. 35-37. – Режим доступу:  http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3058

Тези доповідей на конференціях

1.Петрова Н.О. Особливості управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції аграрних підприємств / Н.О. Петрова // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2009. – С 114-116.

2.Петрова Н.О. Створення та діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важлива умова забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників / Н.О. Петрова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2009. – №7. – С. 35-37.

2008 рік

Тези доповідей на конференціях

1.Петрова Н.О. Вплив інформації на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг / Н.О. Петрова // Інформативне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наук: мат.міжнар.наук.-практ.конф. (16-17 травня 2008 р. м. Суми) . – Суми, 2008. – С. 166-168.

2.Петрова Н.О. Формування конкурентної стратегії підприємства – запорука його конкурентоспроможності / Н.О. Петрова // Міжнародна науково-практична конференція (15-18 жовтня 2008 р., м. Суми). – Суми, 2008. – С. 202-203.

2006 рік

Наукові статті

1.Дубовик С.Г. Шляхи підвищення продуктивності тварин на прикладі агрофірми «Колос» Охтирського району Сумської області / С.Г. Дубовик, Н.О. Кудряшова // Вісник Сумського національного агарного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2006. – Вип. 5-6. – С 121-127.