Співробітники

Горбачова Катерина Миколаївна

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри приватного та соціального права юридичного факультету СНАУ

Горбачева К

Електронна адреса: logvinenko.katerina@list.ru

Europass:Curriculum Vitae

Автобіографічна довідка

Народилася 08.05.1990 р. у м. Суми в сім`ї військовослужбовця (родом з Сумської області). Навчалася в Сумському державному університеті на юридичному факультеті. Після закінчення вищого начального закладу отримала диплом із присвоєнням кваліфікації юриста.

З червня 2012 року працювала у приватному підприємстві «Статус-К» на посаді помічника юриста.

З вересня 2012 року – аспірант денної форми навчання Сумського державного університету за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

З червня 2013 року – член асоціації фахівців трудового права.

У травні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-правова роль трудового договору в нових економічних умовах» за спеціальність 12.00.05. – трудове право; право соціального забезпечення.

 Статті, тези, навчально-методичні посібники

2015 рік

Наукові статті

 1. Горбачова (Олійник) К.М. Поняття та значення умов трудового договору в правовому регулюванні трудових правовідносин / К.М. Горбачова (Олійник) // Європейські перспективи. – 2015. – №1. – С.178-183.
 2. Горбачова (Олійник) К.М. Укладення трудового договору як чинник реалізації соціального діалогу [Електронний ресурс]./ К.М. Горбачова (Олійник) // Форум права. – 2015. – №1. – С.224-229. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_20.pdf

 2014 рік

Наукові статті

 1. Горбачова (Олійник) К.М.Социально-правовая роль трудового договора в современных экономических отношениях / К.М. Горбачова (Олійник) //Європейські перспективи. – 2014. – №6. – С.175-178.
 2. Горбачова (Олійник) К.М. Отличительные особенности трудового договора от гражданско-правовых договоров, связанных с трудом / К.М. Горбачова (Олійник) // LEGEASIVIATA. – 2014. – №7/3 (271). – С.94-96.

 Тези доповідей на конференціях

 1. Горбачова (Олійник) К.М. Трудовий договір як основний чинник реалізації трудових правовідносин в механізмі працевлаштування / К.М. Горбачова (Олійник) // Employmentcontract, asthemainfactorintheimplementationoflaborrelationsinthemechanismofemployment //Professionalscientificpublication / Collectionofscientificarticlesandtheses / AccordingtotheresultsofInternational Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers. Volume 3 Geneva (Switzerland),January 31,2014. -Pg 206-210.
 2. Горбачова (Олійник) К.М.Укладення трудового договору з іноземцями за законодавством держав – членів Європейського Союзу/ К.М. Горбачова (Олійник) //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 5-7 червня 2014 року). – С.226 – 228.
 3. Горбачова (Олійник) К.М. Вплив нових економічних умов на зміст трудового договору в період реформування законодавства про працю / К.М. Горбачова (Олійник) // Тези доповідей та наукових повідомлень учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 3-4 жовтня 2014 р.) – С. 285-288.

 2013 рік

Наукові статті

 1. Горбачова (Олійник) К.М. Трудовий договір – організаційна форма та юридична підстава для виникнення трудових правовідносин / К.М. Горбачова (Олійник) // Європейські перспективи. – 2013. – №10. – С.141-144.
 2. Горбачова (Олійник) К.М.Відмежування трудового договору від цивільно-правових договорів, пов`язаних із працею / К.М. Горбачова (Олійник)//Наше право. – 2013.- №11. – С.116-119.
 3. Горбачова (Олійник) К.М. Роль трудового договору в сучасній системі трудового права України/ К.М. Горбачова (Олійник) // Соціальне право України. – 2013. – №1 (2). – С. 165–172.
 4. Горбачова (Олійник) К.М.До проблеми реалізації права на працю неповнолітніми працівниками / К.М. Горбачова (Олійник) //Наукові записки. – Харків, 2013. – С.30-34.

 Тези доповідей на конференціях

 1. Горбачова (Олійник) К.М. Сутність трудового договору в умовах реформування трудового законодавства / К.М. Горбачова (Олійник) // Трудове законодавство: шляхи реформування: мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (12 квітня 2013 р., м. Харків). – Харків, 2013. – С. 175-177.
 2. Горбачова (Олійник) К.М. Свобода праці як важливий чинник захисту трудових прав людини / К.М. Горбачова (Олійник) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП (6-9 червня 2013 року, м.Севастополь). – Севастополь, 2013. – С.84-86.
 3. Горбачова (Олійник) К.М. Відмежування трудового договору від цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею / К.М. Горбачова (Олійник) // Тези доповідей та наукових повідомлень учасників 5 Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27-28 вересня 2013р.). – Харків, 2013. – С. 395-398.
 4. Горбачова (Олійник) К.М. Трудовий договір, як важливий чинник реалізації свободи праці / Горбачова (Олійник) К.М. // Роль науки у формування громадянського суспільства та правової держави: матер. ІІ міжнар. міжвуз. наук. конф. (22-23 листопада 2013р, м. Харків). –Харків: Харківський економіко-правовий університет, 2013.- C.244-247.

2012 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Горбачова (Олійник) К.М. Безробіття молоді як актуальна проблема сучасного ринку праці / К.М. Горбачова (Олійник) // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: мат. міжнар. наук.-практ.. конф. (14-16 червня 2012 року, м. Путивль) – Суми, 2012. – С.200-203.