Співробітники

Нежевело Валентина Вікторівна

Старший викладач кафедри  приватного та соціального права

Електронна адреса: valentina_tsurkan.27@ukr.net 

Europass: Curriculum Vitae

Автобіографічна довідка 

Народилася 27 липня в м.Київ.

У 2013 році закінчила навчання на юридичному факультеті Сумського НАУ і отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра права.

У 2014 році закінчила навчання в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого на господарсько-правовому факультеті і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

Стажувалася в Харківському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України та в Сумському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України на громадських засадах. Мала практику в Сумському районному суді Сумської області на громадських засадах.

Протягом 2014 року працювала юрисконсультом із функціональними обов’язками щодо здійснення діяльності у сфері права у приватного юриста, м.Охтирка.

З осені 2014 по 2016 рік  працювала юристом (спеціалістом 1 категорії) ректорату Сумського НАУ.

З початку 2015 року – асистент кафедри приватного та соціального права (до 2016 навчального року кафедра правового забезпечення АПК).

Статті, тези, навчальні посібники, методичні видання

2017 рік

Наукові статті

1. Nezhevelo Valentyna V.  Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU / Natalia O. Petrova, Valentyna V. Nezhevelo, Alyona M. Klochko, Ksenia V. Blyumska-Danko and Ruslana I. Cramar // Journal of Engineering and Applied Sciences Year:2017 Volume: 12. -Issue: 18. – Р. 4787-4791. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus).  – Режим доступу: http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2017/4787-4791.pdf

2. Нежевело В.В. Особенности применения Типового договора аренды земли в Украине / В.В. Нежевело, Н.А. Петрова // Science and Educationa New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(23), I.: 139. – 2017. – С. 32-35. – (Міжнародне фахове видання. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; ICV 2015:80.87.)

3. Нежевело В.В. Значение государственной поддержки фермерских хозяйств в Украине в сравнении с международным опытом / В. Нежевело, Н. Петрова //  «Национальный юридический журнал: теория и практика» O.O.O. Научно-практическое правовое издание („JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ” S.R.L. Publicație științifico-practică de drept). – Republica Moldova, 2017. – № 2. – С. 143-147 – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4611

4. Нежевело В.В. Сучасний порядок реєстрації земельних ділянок як елемент процедури оформлення прав на земельні ділянки/ В.В. Нежевело // Приватне та публічне право. – №2. – 2017. – С.55-58 – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/5082/1/.pdf   

Тези доповідей на конференціях

1.Нежевело В.В. Застосування поняття «земля» та «земельна ділянка» при юрисдикційному регулюванні земельних відносин / В. Нежевело // Юриспруденція в теорії і на практиці: питання вдосконалення правової грамотності: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 57-60. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4598

2.Нежевело В.В. Загальний аналіз змісту Типового договору оренди земельних ділянок за 2004-2016 роки / В. Нежевело // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – С. 168-171. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4595

3.Нежевело В.В. Щодо можливості проведення реєстрації земельних ділянок за «он-лайн» процедурою / В. Нежевело, О. Сіробаба // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – С. 171- 174. – Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4597

4.Нежевело В.В. Аналіз процесу  надання у власність земельних ділянок учасникам АТО із земель сільськогосподарського призначення / В. Нежевело // Матеріали щорічної наук.-практ. конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумськогo НАУ (19-21 квітня 2017 р.). –  В 3 т./Т.І. – Суми, 2017. – С. 228 – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4596

5.Нежевело В.В. Актуалізація застосування форми Типового договору при вчинені правочинів / В. Нежевело //Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали Х Міжнародної наук.-практ. конференції (20-21 травня 2017 року, м.Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. –С.54-56 – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4688

Навчальні підручники, посібники

1.Нежевело В.В. Земельне право: Навчально-методичний посібник (програма, плани лекцій та практичних занять, рекомендації та завдання до практичної та самостійної роботи, тестові завдання, питання для самоконтролю, термінологічний словник) / В.В. Нежевело // Суми, 2017 рік. – 109 с.

2. Правознаство: навчальний сібник. видання 2-ге, по[Електронне видання] / За заг.ред. М.П.Курила. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 848доповнене  с. – електронне видання. (Нежевело В.В. – розділи 10 (§§ 1-3), 11).

2016 рік

Наукові статті

Цуркан В.В. Практичні аспекти здійснення замовниками процедур державних закупівель / В.В. Цуркан // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 2. – С. 45-49. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3319

Нежевело В.В. Сучасний стан існуючого мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення та перспективи його пролонгації / В.В. Нежевело // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. – №4. – С. 134-137.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4520

Тези доповідей на конференціях

Нежевело В.В. Розвиток процедури проведення реєстрації земельних ділянок за 2015-2016 роки / В.В. Нежевело // актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.). за заг. ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016. – С.124-126.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4529

Цуркан В.В. Значення земель сільськогосподарського призначення для сучасного розвитку аграрного сектору в Україні / В.В. Цуркан // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції (14-15 квітня 2016 року). – Суми, 2016. – С.134-135. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3386

Цуркан В.В. Інтенсифікація надання земельних ділянок учасникам антитерористичної операції / В.В. Цуркан // Матеріали  науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, та студентів Сумського НАУ (20 – 21 квітня 2016 року). – В 3 т. /Т.І. – Суми, 2016. – С.372. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3384

Цуркан В.В. Необхідність правового регулювання сучасної динаміки змін земельного фонду України/ В.В. Цуркан // Правове  життя:  сучасний  стан  та  перспективи  розвитку:  Матеріали  міжнародної науково-практичної  конференції,  м.  Запоріжжя,  27-28 травня  2016  року.  –  Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. – С.107-109.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3884

Навчальні підручники, посібники

Правознаство: навчальний посібник : у 2 т.\ за заг.ред. М.П.Курила. – Суми: СНАУ, 2016 р. (Цуркан В.В. – Том 2. – Розділ 9 та 10 (§§ 1-3)).

2015 рік

Тези доповідей на конференціях

Цуркан В.В. Співвідношення норм земельного та цивільного права при врегулюванні земельних правовідносин / В.В. Цуркан // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 квітня 2015 року). – Суми, 2015. – С.55-57. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2739

Цуркан В.В. Щодо реалізації прав учасників АТО на отримання земельних ділянок, в тому числі  на території Сумщини / В.В. Цуркан // Матеріали щорічної  науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, та студентів Сумського НАУ (20 – 24 квітня 2015 року). – Суми, 2015. – С.345. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2615

Цуркан В.В. Вдосконалення процедури реєстрації прав на земельні ділянки, в тому числі сільськогосподарського призначення, та їх обтяжень, за участю нотаріусів України / В.В. Цуркан // Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 – 25 квітня 2015 року. – У 2 част. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – Частина І. – С.98 – 100. –Режим доступу:  http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2880

Цуркан В.В. Щодо встановленої Земельним кодексом України відповідальності за порушення земельного законодавства / В.В. Цуркан // «Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18 – 19 грудня 2015 р. – У 2-х частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – Ч. 2. – С.101 – 104. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3012

Цуркан В.В. Теоретичні та практичні аспекти проведення державної реєстрації обмежень та обтяжень прав на землю / В.В. Цуркан // «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25 – 26 грудня 2015 року. – У 2 частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – Частина ІІ. – С.27 – 30. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3011