Співробітники

Алгоритм написання курсової роботи

Крок 1. Вибір теми. На початку семестру кожен студент повинен вибрати тему дослідження із запропонованого викладачем списку.

СВО «Бакалавр» 081 Право

Дисципліна Курс Семестр Кафедра
Теорія держави та права 1 2 Державно-правових дисциплін та українознавства
Адміністративне право України 2 3 Адміністративного та інформаційного права
Трудове право України 2 4 Приватного та соціального права
Цивільне право України 3 6 Приватного та соціального права

СВО «Бакалавр» 081 Право (скорочений термін навчання)

Дисципліна Курс Семестр Кафедра
Трудове право України 1 1 Приватного та соціального права
Земельне право та процес 2 3 Приватного та соціального права

 СВО «Бакалавр» 293 Міжнародне право

Дисципліна Курс Семестр Кафедра
Загальна теорія права 1 2 Міжнародних відносин
Порівняльне трудове і соціальне право 2 4 Міжнародних відносин
Міжнародне публічне право 3 5 Міжнародних відносин
Міжнародний цивільний процес 4 7 Міжнародних відносин

 СВО «Магістр» 081 Право

Дисципліна Курс Семестр Кафедра
Актуальні проблеми трудового права 1 1 Приватного та соціального права
Актуальні проблеми цивільного процесуального права 1 2 Правосуддя

 СВО «Бакалавр» 193 Геодезія і землеустрій

Дисципліна Курс Семестр Кафедра
Меліорація земель 2 3 Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії
Геодезія 2 4 Землевпорядкування та кадастру
Землевпорядне проектуванняtd> 3,4 6,8 Землевпорядкування та кадастру

 СВО «Магістр» 193 Геодезія і землеустрій

Дисципліна Курс Семестр Кафедра
Наукові основи землеустрою 1 2 Землевпорядкування та кадастру

Крок 2. Знаходження та відбір необхідної літератури з теми дослідження.

Серед доктринальних джерел слід звернути увагу на наявні підручники, навчальні посібники, монографії, статті в періодичних виданнях, праці викладачів юридичного факультету СНАУ, значна частина яких знаходиться в бібліотеці СНАУ. Пошук таких джерел як нормативно – правові акти, судові акти слід здійснювати за допомогою інтернет – ресурсів.

Головним завданням студента на цьому етапі є відбір з основної маси літератури, ті в яких висвітлюються питання курсової роботи. Допомогти з цим може науковий керівник. Після складання робочої картотеки літератури з теми, студент повинен скласти список використаних джерел і літератури та оформити її відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. (Зразок оформлення літератури).

Крок 3. Складання попереднього плану роботи, узгодження його з науковим керівником.

В курсовій роботі повинно бути не менше двох розділів, які складаються з 2-3 підрозділів.

Курсова робота має наступну структуру:

– титульний аркуш;

– рецензія керівника;

– зміст;

– вступ;

– основна частина;

– висновок;

– список використаних джерел і літератури;

– додатки (при необхідності).

Курсова робота друкується з використанням комп’ютера і принтера на одній стороні аркуша формату А4. Текст роботи повинен бути надрукований 14–м кеглем, інтервал 1,5. Текст курсової роботи повинен бути набраний в текстовому редакторові Microsoft Word шрифтом Times New Roman. Поля навколо тексту на сторінці повинні бути зліва від тексту – 2,5см., справа – 1см., зверху – 2см., знизу – 2 см. У рядку має бути не більше 60 знаків (букв, пропусків, розділових знаків), що складе 1800 знаків на одній сторінці. Число рядків на сторінці не повинне перевищувати 30. При виконанні курсової роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності і чіткості зображення; лінії, букви, цифри і знаки мають бути однаково чорними по всьому тексту. Для акцентування уваги на певних термінах, важливих моментах, специфічних особливостях, що містяться в роботі, студент може використовувати шрифти різної гарнітури (напівжирний, курсив), підкреслення тощо.

Кожну структурну частину роботи (вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки) слід починати з нової сторінки.

Кожен абзац  починається з червоного рядка. Відступ абзацу – 1 см від лівої межі тексту. Кожен абзац повинен містити закінчену думку. Великий за обсягом абзац свідчить про невміння чітко висловлювати думку.

Всі сторінки курсової роботи (за винятком титульного листа) нумеруються арабськими цифрами, як правило, внизу сторінки, праворуч. При цьому першою сторінкою є титульний лист, що включається до загальної нумерації сторінок курсової роботи. Об’єм курсової роботи – 25–35 аркушів в залежності від обраної форми виконання – рукописної чи друкованої.

Крок 4. Написання вступу.

Вступ, обсяг якого не повинен перевищувати 2-3 сторінки, повинен містити:

1) обґрунтування актуальності теми, її теоретичну і практичну значущість;

2) ступінь розробленості теми в науковій літературі (які аспекти проблеми вивчені достатньо, які частково, які вимагають подальшої розробки), дати короткий огляд літератури по темі дослідження, вказати літературу, що склала базу наукового дослідження при написанні роботи;

3) формулювання мети і завдання курсової роботи. Мета курсової роботи повинна випливати з назви роботи. Вона полягає в розгляді найважливіших дискусійних питань окремої теми, недостатньо вивчених проблем. Завдання похідні від мети курсової роботи. При визначенні завдань курсової роботи слід зазначити складові частини даної теми, аналіз яких необхідний  і достатній для досягнення мети.

4) охарактеризувати методи дослідження, їх застосування в процесі написання курсової роботи.

Нагадуємо, що вступ і висновки в повному обсязі формуються на основі вже готової курсової роботи!

Крок 5. Написання основної частини курсової роботи.

В основній частині роботи послідовно розкриваються поставлені питання теми, які вказані в плані роботи. В зазначеній частині обов’язково повинні бути приведені і проаналізовані точки зору різних вчених з дискусійних питань теми, особливо потрібно звернути увагу на роботи наукового керівника.

У курсовій роботі можуть мати місце елементи компіляції, реферування і наукового дослідження. Хоча компіляція і не претендує на самостійність, але систематизація джерел, а тим більше їх аналіз містять авторську самостійність. Курсова робота повинна мати правильно оформлений науковий апарат: виноски, посилання, цитування та ін. Точність цитування, правильне оформлення посилань – ознака дійсно наукової роботи. Студент в обов’язковому порядку повинен приводити посилання на джерела, матеріали, що використані ним при написанні курсової роботи. При цьому у разі дослівного цитування необхідне проставляння лапок. Неприпустимо запозичення тексту з літературних джерел без посилання на автора цитати. Посилання – це примітка до тексту, бібліографічна довідка, переклад, тлумачення.

Матеріал необхідно викласти послідовно і лаконічно, щоб одне питання логічно витікало з іншого.

Курсова робота може містити приклади, що ілюструють теоретичні положення роботи.

Крок 6. Написання висновків.

У висновку автор підводить підсумки роботи (свого дослідження), формулює основні висновки, пропозиції, прогнози щодо розвитку того чи іншого державно-правового явища. Автор повинен зробити коротке  узагальнення по основних головних питаннях роботи.

Обсяг висновку не повинен перевищувати 2-3 сторінки.

Крок 7. Оформлення додатків.

В додаток виносяться графічні, табличні, ілюстраційні матеріали курсової роботи.   Оформлюють їх, як продовження роботи у вигляді окремої частини, розмішуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток_» і велика літера, що позначає додаток.
Кожен додаток починають з нової сторінки. Додатки називають таким чином: “Додаток А”, “Додаток Б” і т.д. за літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, П, Ч, Ь, при цьому напис “Додаток…” пишеться з першої великої літери, (решта літер – маленька) і центрується по ширині сторінки.

Крок 8. Перевірка курсової роботи викладачем, виправлення недоліків та заповнення рецензії.

Курсова робота подається лаборанту відповідної кафедри за один місяць до захисту. Після реєстрації курсової роботи на кафедрі вона передається на рецензування. В рецензії зазначаються позитивні сторони роботи та її недоліки. Рецензія повинна містити попередню оцінку роботи, яка може бути змінена  при захисті.

Якщо курсова робота визнана незадовільною, рецензент повинен вказати, на що треба звернути увагу при її доопрацюванні чи повторному написанні, які матеріали студенту необхідно вивчити додатково.

Студент повинен ознайомитись із зауваженнями рецензента, а потім з їх урахуванням підготуватися до захисту курсової роботи.

Крок 9. Підготовка до захисту курсової роботи: підготовка презентації та доповіді.

Захист курсових робіт проводиться публічно та відповідно до встановленого графіку. Курсова робота оцінюється за національною шкалою та шкалою ECTS після рецензування та з урахуванням захисту. Оцінка виставляється в залежності від повноти викладу і розкриття теми, правильності висвітлення питань теми, ступеню використання необхідних джерел, грамотності, дотримання вимог по оформленню роботи, а також з урахуванням захисту курсової роботи.

Оцінка записується в заліково–екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Якщо курсова робота має недоліки і потребує доопрацювання, студенту надається 2 тижні для такого доопрацювання.

У випадку незадовільної оцінки курсової роботи за результатами захисту робота повертається студенту для повторного написання і захисту. Повторне написання і захист здійснюються в терміни, які встановлені для складання академічної заборгованості з дисциплін поточного семестру.