Співробітники

БОЙКО ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ

к.ю.н.,доцент кафедри правосюддя

Бойко В.БНародився 11 серпня 1968 року у м. Суми.

Освіта: вища, у 1994 році з відзнакою закінчив Українську державну юридичну академію ( м. Харків ) за спеціальністю ” Правознавство “, отримав кваліфікацію юриста.

Працював на посадах юрисконсульта AT “УБС” та ДКП ВЖРЕУ-3 м. Суми, а також провідного арбітра відомчого арбітражу Сумської обласної спілки споживчих товариств.

З липня 1996 року працював на посаді судді Зарічного районного суду м. Суми, а з серпня 2013 року обіймає посаду судді апеляційного суду Сумської області.

У 2014 році захистив дисертацію за темою “Правові засади судового захисту трудових прав працівників” у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення і отримав наукову ступінь кандидата юридичних наук.

До сфери наукових інтересів входять питання вдосконалення механізму захисту трудових прав працівник, процесуальні особливості розгляду трудових спорів, окремі питання цивільного права та процесу.

Автор 11 наукових праць. Член Української асоціації фахівців трудового права з 2012 року.

НАУКОВІ РОБОТИ.

1. Бойко В.Б. Реформування трудового законодавства в аспекті вдосконалення судового захисту прав працівників / В.Б. Бойко // Трудове законодавство : шляхи реформування : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції; м. Харків, 12 квітня 2013 р. / За ред. проф. К.Ю. Мельника. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України. – 2013. – С. 154-156.

2. Бойко В.Б. До проблеми класифікації форм та засобів захисту трудових прав працівників / В.Б. Бойко // Електронний науковий журнал «Форум права». – 2013. – № 1. — С. 79-83 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_l_15.pdf.

3. Бойко В.Б. Визначення сутності правового захисту трудових прав працівників України / В.Б. Бойко // Актуальні проблеми права : теорія і практика. Збірник наукових праць №26 / За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2013. -С. 156-162.

4. Бойко В.Б. Судовий захист прав і свобод людини / В.Б. Бойко // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013 р. / За ред. проф. B.C. Венедіктова. -Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – 2013. – С. 72-74.

5. Бойко В.Б. Право на судовий захист трудових прав працівників / В.Б. Бойко // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доповідей та наукових повідомлень учасників V Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 27-28 вересня 2013 р. / За ред. к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Харків : Національний університет « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого «. – 2013. – С. 412-415.

6. Бойко В.Б. Судочинство як ефективна форма захисту трудових прав працівників при вирішенні трудових спорів / В.Б. Бойко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Науково-теоретичний журнал. – Луганськ : Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України. -2013.-№3(64 ).-С. 271-277.

7. Бойко В.Б. Засоби звернення до судових органів для захисту трудових прав працівників / В.Б. Бойко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Вип. 1, Том 1. – Херсон: Херсонський державний університет.- 2014. – С. 25.3-257.

8. Бойко В.Б. Теоретичні підходи до визначення форм захисту трудових прав громадян / В.Б. Бойко // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 р. / [За ред. проф.В.С.Венедіктова, проф. А.М.Куліша]. – Суми: Сумський державниййуніверситет. – 2014. – С. 117-120.

9. Бойко В.Б. Зарубіжний досвід судового захисту трудових прав працівників / В.Б. Бойко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Науково-теоретичний журнал. -Луганськ: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка МВС України. – 2014. – № 3 (спец. вип.). – С. 343-345.

10. Виталий Бойко. Конституционное право работников на судебную защиту своих трудовых прав / Виталий Бойко / «Legea si Viata» . – 2014 -Nr. 8/3 (272)- с. 11-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/index.php/reviste?id=l 19.

11. Віталій Бойко ( у співпраці ). Іпотека як спосіб забезпечення зобов»язань : теорія і практика / Віталій Бойко, Володимир Шевченко // Слово національної школи суддів України. Загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне видання. – Київ: TOB