Співробітники

Запара Світлана Іванівна

Доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету СНАУ, суддя ТВ-проекту ТК “Інтер” Сімейний суд – сезон 2016-2017.

Електронна адреса: zapara2007@ukr.net

Europass:Curriculum Vitae

Автобіографічна довідка

Народилася 27.11.1972 р. у м. Кагулі в сім’ї військовослужбовця (родом з Полтавської області). Навчалася в Полтавському педагогічному інституті ім. В.Г. Короленка на історичному факультеті, факультеті психології, а також на правничому факультеті Львівського національного університету імені І.Франка. Після закінчення вищих навчальних закладів отримала дипломи із присвоєнням кваліфікації учителя історії і права, практичного психолога в закладах освіти, юриста.

З 1994 року працювала викладачем права в Запорізькому комерційному технікумі. З 1996 року очолювала циклову комісію правознавчих дисциплін.

З 2000 року – трудовий арбітр Національної служби посередництва та примирення. Брала участь у вирішенні колективних трудових спорів на виробничому, галузевому та національному рівнях.

З травня 2003 року член Української Асоціації фахівців трудового права.

З 2000 року – аспірант заочної форми навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 12.00.05. – трудове право; право соціального забезпечення. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні». З 2008 року – присвоєно вчене звання доцента кафедри правового забезпечення АПК Сумського НАУ.

З 2004 року працювала в Запорізькому національному університеті на посаді доцента кафедри конституційного та трудового права.

З вересня 2006 року – завідувач кафедри правового забезпечення АПК, декан юридичного факультету СНАУ.

Запара С. І. є членом редакційної колегії таких журналів: «Бюлетень Національної служби посередництва та примирення», «Journal of Modern Science» (Польща), «Бюлетень головного управління юстиції в Сумській області».

За редакцією Світлани Іванівни в 2009 році було видано з грифом МОН навчальний посібник «Правознавство». Запара С.І. є співавтором трьох навчальних посібників з грифом МОН.

З 2008р. – сільськогосподарський експерт – дорадник, здійснює сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з юридичних питань та правового забезпечення АПК.

У 2009 році С.І. Запара пройшла стажування в Університеті Мартина-Лютера, Халлє (Німеччина), що проходило в межах отриманого гранту для юридичного факультету від німецької служби академічних обмінів Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), у тому числі й на проведення двох науково-практичних семінарів в Університеті Мартина-Лютера, Халлє (Німеччина) та Сумському НАУ із залученням провідних вчених України та Німеччини, аспірантів та студентів факультету.

У 2012 р. С.І. Запара очолила групу українських вчених, які отримали грант за участі Польської фундації Вармінсько-Мазурського воєводства від Європейського Союзу на тему «Підприємливе покоління – інноваційні форми активації», у межах якого п’ять викладачів юридичного факультету брали участь у двох семінарах (лютий та липень 2012 р.), що проходили на теренах Польщі та Сумського НАУ.

Протягом 2012 – 2013 рр. – виступила експертом у міжнародному шведсько-українському проекті у сфері вирішення трудових спорів з метою розробки «Нової моделі вирішення трудових спорів в Україні».

Загалом С.І. Запара брала участь у п’ятнадцяти міжнародних проектах, отриманих від ЄС, Німеччини, Польщі.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему: “Генеза та доктринальні засади інституту захисту права на працю в сучасній Україні”.

У липні 2015 р. обрана заступником голови секції «Право» Наукової ради МОН.

У 2016 р. присвоєне вчене звання професора кафедри правового забезпечення АПК.

У 2016 р. обрана академіком міжнародної академії освіти і науки (по відділенню права).

Запара С.І. є громадським діячем, керівником громадської організації «Європейський вимір». У 2016 р. Запара С.І. (у співавторстві із Ковальовим Б.Л.) підготувала проект та отримала сертифікат переможця загальноміського голосування у рамках громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми на підтвердження його реалізації міською владою у 2017 році «Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний» вартістю 420 тис. грн. За розробку цього проекту номінована лауреатом конкурсу «Топ-50 – 2016» найкорисніших та найважливіших людей Сумщини та їх справ у 2016 р.

Запара С.І. є керівником більше як десяти наукових досліджень на проведення науково-дослідної роботи за рахунок бюджетних асигнувань. У 2017 році під керівництвом Запари С.І. здійснюється дослідження на тему: «Формування нової системи захисту трудових прав: національні особливості та міжнародні стандарти».

Запара С.І. є автором понад 100 наукових праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники. За якісну багаторічну професійну діяльність неодноразово нагороджувалась почесними грамотами Сумського національного аграрного університету, подяками Сумської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти та науки України, Міністерства аграрної політики України. Запара С.І. була нагороджена Сумською обласною премією та відзнакою імені А.С. Макаренка, іменними нагрудними відзнаками Петра Могили та Національної служби посередництва та примирення.

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2017

Наукові статті

1.  Oleg V. Rohovenko The Current Status of the Local Self-Government Reform in Ukraine: Preliminary Conclusions and Outlook / Oleg V. Rohovenko, Svitlana I. Zapara, Nina M. Melnik, Ruslana I. Cramar // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – Volume VIII, Issue 1(23), Spring. – 2017. – P. 178-185. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). – Режим доступу: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1143

2. Запара С.І. Перспектива створення трудових судів в Україні / С.І. Запара // Приватне та публічне право. – №2. – 2017. – С. 47- 52.

3. Запара С.І. До питання про розширення сфери трудового права / С.І. Запара // Приватне та публічне право . – №1. – 2017. – С. 38-45.

Тези доповідей на конференціях

1. Запара С.І. Право зайнятості, соціальне чи трудове право? / С.І. Запара // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня. – 2017 р. – С. 153-156.

2. Запара С.І. Освіта за кордоном: стан та прогнози / С.І. Запара // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми. – 2017. – С. 215

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2016

Наукові статті

1.​ Zapara S. I. Environmental management system : mining company case study [Electronic resource] / S. I. Zapara, V. V. Strelnyk // Аctualproblems of economics : фаховий економічний журнал, 2016. – №12(186). – С. 222 – 229. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4173

2. Запара С. І. Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин / С.І. Запара, О.В. Роговенко // Право України. – 2016. – № 12. – С. 112-123. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4171

3. Запара С.І. Становлення інституту медіації в Україні / С.І. Запара, М.В. Виглазова, І.С. Коломієць // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 4. – С. 125-129. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4172

4. Запара С.І. Національні передумови та зарубіжний досвід проведення незалежного моніторингу судового процесу / С.І. Запара, М.А. Гасай // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія ПРАВО. – Вип. 36. – Том 2. – 2016. – С. 174-178. Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3210

5. Арістова І.В. Організаційно-правові засади реформування вищої юридичної освіти в умовах розбудови суспільства знань в Україні / І.В. Арістова, С.І. Запара // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. Випуск 41. Том 2. – 2016. – С. 7-13. – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.41/part_2/3.pdf

6. Fotina T.I. HACCP system as pass for quality and safety of poultry products / T.I. Fotina, S.I. Zapara, H.A. Fotina, A.V. Fotin // Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. – Volume 2, Issue 3. –  July 2016. –  P.19–22. – Режим доступу: http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2016/volume2/issue3/article3.php 

Навчальні підручники, посібники

1. Правознаство: навчальний посібник : у 2 т.\ за заг.ред. М.П.Курила. – Суми: СНАУ, 2016 с. (Запара С.І. – Том 1. – Розділ 7).

Тези доповідей на конференціях

1. Запара С.І. Розвиток соціального права: виклики сьогодення / С.І. Запара // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.). за заг. ред. П. Д. Пилипенка – Львів, 2016. – С. 38-40.

2. Арістова І.В. Нормативно-правове забезпечення реформування юридичної освіти в Україні: формування та розвиток / І.В. Арістова, С. І. Запара: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє», м. Одеса,21 жовтня 2016 року. –  Одеса, видавництво Національного університеті «Одеська юридична академія». – 2016 – С. 154-162

3. Запара С.І. Стан та перспективи забезпечення захисту прав та інтересів учасників трудових правовідносин в Україні / С.І. Запара // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 жовтня 2016 р. – м. Харків. – С. 75-79.

4. Запара С.І. Повноваження судових та позасудових органів щодо забезпечення захисту прав та інтересів сторін трудових правовідносин / С.І. Запара // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства» з нагоди 15-ти річчя юридичного факультету, 4-5 листопада 2016 р. – м. Київ. – С. 112-115.

5. Запара С.І. Колективні трудові відносини: тенденції розвитку / С.І. Запара // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – С. 347-351.

6. Запара С.І. До питання про позасудові принципи нової системи вирішення трудових спорів / С.І. Запара // Всеукраїнський «круглий стіл»: «Актуальні проблеми соціального права». – Львів. – 2016. – С. 11-18

7. Запара С.І.  Формування нової системи вирішення трудових спорів у проекті трудового кодексу / С.І. Запара // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Третьої Всеукраїнської НПК 14-15 квітня 2016 р. – Суми, 2016. – С. 118 – 120

8. Запара С.І. До питання про юрисдикцію судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів / С.І. Запара // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.) Том І. – С. 348

2015

Наукові статті

1. Запара С.І. Судова реформа та трудові суди: аналіз та перспектива / С.І. Запара // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. 35. – Ч.1. – Т.2. – С. 52-56. Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2901

2. Запара С.І. Відповідальність сторін соціального діалогу під час страйку / С.І. Запара // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – № 16. – С.126-130. . Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2902

3. Запара С.І. Зарубіжний досвід управління багатоквартирними будинками / С.І. Запара, Р.О. Матвєєв // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2015.№1 (09). – С.17-22. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2738. 4. Запара С.І. Особливості правового регулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків/ С.І. Запара // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 2. – С. 114-118.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2706.

4. Запара С.І. Категорія «інтересу» в цивільних та трудових правовідносинах / С.І. Запара // Часопис Київського університету права. – 2015. – №2. – С. 136-140. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2881

5. Запара С.І. Поняття медіації та особливості її становлення в Україні та світі / С.І. Запара // Порвняльно-аналітичне право. – 2015. – №3. – С. 83-85.- Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2854

6. Запара С. К вопросу о перспективе привлечения непрофессиональных судей в украинский процесс / С. Запара // Международный научно-практический журнал «Закон и жизнь». – 2015. – № 10/2. – С. 25-28. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2882

7. Запара С.І. Правова природа юридичної відповідальності в трудових правовідносинах / С.І. Запара // Право і суспільство. – 2015. – № 6. – С. 92-98.- Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2888
8. Запара С. Безпосередня участь народу у здійсненні правосуддя: імітація чи реальність? // Право України. – 2015. – № 9. – С. 114-120. Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2878

9. Запара С.І. Колективний договір: архаїчний чи сучасний інструмент регулювання соціально-трудових правовідносин в Україні / С.І. Запара // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 4. Том 2. – С. 10-14. Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2879

 Тези доповідей на конференціях

1.Запара С.І. Характеристика та особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про трудові спори / С. І. Запара // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.) ТОМ І. – С. 324.

2. Запара С.І. До питання про двохаспектність юридичної відповідальності за порушення законодавства про трудові спори / С. І. Запара // Матеріали ІІ Всеукраїнської НПК «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» (16-17 квітня 2015 р.). С. 41-43

2014

Наукові статті

 1. Запара С.І. Спрощене провадження у трудових спорах/ С.І. Запара // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №1. – С. 23-27. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2309
 2. Запара С.І. Спрощене провадження у трудових спорах/ С.І. Запара // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №1. – С. 23-27. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2309
 3. Запара С.І. Юридична відповідальність за порушення законодавства про трудові спори / С.І. Запара // Право і суспільство. – 2014. – № 2. – С. 122-129. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2312

Тези доповідей на конференціях

 1. Запара С.І. Особливості ухвалення, перегляду та виконання рішення позасудового юрисдикційного органу у трудових правовідносинах – трудового арбітражу / С.І. Запара // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2014 р.- Суми, 2014. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2308
 2. Запара С.І. Перспективи застосування юридичної відповідальності за порушення законодавства про трудові спори/ С.І. Запара // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (16-18 квітня 2014р.). – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2296

2013

Наукові статті

 1. Zapara S.History and prospects of establishment of specialized labour justice in Ukraine / S. Zapara //Journal of Modern Science. – 2013. – № 3(18). – С. 117-133. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1546
 2. Запара С.І. Реализация принципа верховенства права как фактор стабилизации социализации социально-трудовых отношений в обществе / С. І. Запара // Scientific  letters academic society of Michal Baludansky. – 2013. – №4. – С.171-176. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1540
 3. Запара С.І. Система вирішення трудових спорів в Україні та шляхи її подальшого розвитку/ С.І. Запара, М.М. Ясинок // Бюлетень Української академії банківської справи. – 2013. – № 1(8). – С.73-76. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1543
 4. Запара С.И. «Оpt-outclauses» как инструмент правового регулирования трудовых споров/ С.И. Запара // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – №8/2 (260) 2013. – С.174-178.– Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/8/8-2.pdf
 5. Запара С.І. Роль профспілкової організації в системі вирішення трудових спорів в Україні / С.І. Запара // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1544
 6. Запара С. І. Роль Національної служби посередництва і примирення у новій системі вирішення трудових спорів в Україні / С.І. Запара // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 6/1. Том 2. – Одеса 2013. – С.104-108.
 7. Запара С.І. Укладення та виконання колективних угод як фактор розвитку соціально-трудових та економічних відносин: українсько-шведський досвід / С.І. Запара // Форум права. Харків.- №2. – 2013 – С.147-151.
 8. Запара С.І. Процессуально-правовой статус трудовой юстиции в системе судебной власти Украины / С.І. Запара // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – №8/2 (260) 2013. – С.86-90.– Режим доступу:http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/12-3/21.pdf
 9. Запара С.І. Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів в Україні / С.І. Запара// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Випуск №23. – ЧастинаІ. – 2013. – С. 213-219.
 10. Запара С.І. Цивільно-процесуальні принципи захисту права на працю / С.І. Запара  // Науковий вісник Херсонського державного університету. – серія «Юридичні науки». – №4.- 2013 – С. 80 – 83. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1612

11.Запара С.І. Принципи позасудового захисту права на працю // «Право і суспільство» № 6 за 2013.-С.140-145.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1545

12.Запара С.І. Право на звернення за захистом порушеного права чи інтересу у сфері соціально-трудових правовідносин / С.І. Запара // Порівняльно-аналітичне право. – №4-1. С.125-130.– Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4/5/Zapara%20S.I..pdf

Тези доповідей на конференціях

 1. Запара С.І. До питання про порядок вирішення трудових спорів у новому трудовому кодексі / С. І. Запара // Роль права та закону в громадянському суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 8-9 лютого 2013 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2013. – 140 с. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1541
 2. Запара С.І.До питання про проблеми вирішення трудових спорів в Україні / С. І. Запара // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013р.). – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1542
 3. Запара С.І. Юридична клініка як інноваційна складова правової освіти / С. І. Запара // Всеукраїнський з міжнародною участю науковий освітній форум «Відкриті інновації як феномен глобально орієнтованого суспільства». Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – 14-17 травня 2013 р.
 4. Запара С.І. Трудовые споры в Украине: современноесостояние и принципыразвития / С.І. Запара // Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Монголии Сибирского региона, Казахстана и Болгарии: сб. науч. докл. XVIмеждунар. науч.-практ. конф. (г. Улаанбаатар, 29-30 мая 2013 г.) / Монгол. Акад. Наук. ГНУ Сиб. Отд-ние Рос. Акад. С.-х. наук. М-во сел. Хоз-ва Республики Казахстан. АО «КазАгроИнновация». Акад. С.-х. наук Республики Казахстан. С.-хю акад. Республики Болгария. – Новосибирск, 2013. – С. 66-70.– Режим доступу:http://www.sorashn.ru/fileadmin/so/DOCS_2013/nk16_3.pdf
 5. Запара С.І. Спеціально-юрисдикційніпринципи судового захисту права на працю / С.І. Запара // Права людини в умовахсучасногодержавотворення: теоретичні і практичніаспекти: Матеріалиміжнародноїнауково-практичноїконференції, м. Дніпропетровськ, 22-23 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ: У 2 частинах. ГО «Правовийсвіт», 2013. – Частина І. – 112 с., С.63-66. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1547

Підручники

 1. Цивільний процес України: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.; [за загальною ред. д.ю.н., доцента Ясинка М.М.]. – С.: Видавництво «МакДен». – 2013. – 808 с. (Запара С.І. – автор розділу «Судовий прецедент». С.653-669).

2012

Наукові статті

 1. Запара С.І. Трудові спори та шляхи їх вирішення: концептуальний аспект / С.І. Запара, М. М. Ясинок // Бюлетень Головного управління юстиції у Сумській області. – 2012. -№ 8. – С.89-93.– Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1538
 2. Запара С.І. Формування моделі вирішення трудових спорів в Україні на основі гармонізації українського законодавства та європейських стандартів / С.І. Запара // Наукові записки законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – С. 101-107.
 3. Запара С.И. Актуализация проблем и тенденции формирования новой модели разрешения трудовых споров в Украине / С.І. Запара // Трудовое право в России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С. 48-52.
 4.   Запара С.І. Історія виникнення та розвитку трудової юстиції в Україні / С.І. Запара // Наука і правоохоронна діяльність. – 2012. – № 4(18), ЧастинаІІ. – С.97-102.– Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1539 Тези доповідей на конференціях1. Ясинок М.М., Проблеми та шляхи реформування системи вирішення трудових спорів в Україні / М.М. Ясинок, С.І. Запара // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2012 р. / За ред. к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Харків: «Право», 2012. – 500 с., С. 75-80.– Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2012/Konferen-ProPratsu_05-10-2012.pdf

  2011

Наукові статті

 1. Запара С.І. Поняття та ознаки міжнародного стандарту  / С.І. Запара // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – №.1. – С. 96-102.
 2. Запара С.І. Історія становлення та розвитку міжнародного організації праці / С.І. Запара // Наукові записки законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 194) 2011. – С. 132-138.– Режим доступу: http://instzak.rada.gov.ua/instzak/doccatalog/document?id=50308

Тези доповідей на конференціях

 1. Запара С.І. До питання про поняття міжнародного соціального стандарту / С.І. Запара // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (29 квітня 2011 року). – Том І. – С. 444.
 2. Запара С.І. Поняття соціального міжнародного стандарту // Держава і право: проблеми становлення і розвитку: збірник Матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президенства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 року) / С.І. Запара / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Університетська книга, 2011. – С. 341-344.
 3. Запара С.І. До питання про сутність соціального міжнародного стандарту  / С.І. Запара // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р. / За ред. к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – С. 443-447.
 4. Запара С.І. До питання про сутність соціального міжнародного стандарту Програма ІІІ науково-практичної конференції  / С.І. Запара // «Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення» м. Харків. 7-8 жовтня 2011 р. – С. 443-447.

2009

Наукові статті

 1. Запара С.И. Мы увольняем, нас увольняют… / С.И. Запара// Областная общественно-политическая газета «В двух словах». От 11.02.2009г. №6 (147).
 2. Запара С.І. Третейські суди в Україні / С.І. Запара // Збірник факультету  юридичної та економічної освіти Університету Мартина Лютера Халле-Вітенберг (Німеччина). Спеціальний випуск. Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні за сприяння програми DAAD. – 2009. – C.129-144.
 3. Запара С.І. Як вирішити індивідуальні трудові спори? –Якщо виник спір із роботодавцем / С.І. Запара // Обласна суспільно-політична газета «В двух словах». Від 25.02.2009р. №8 (176) .

Тези доповідей на конференціях

 1. Запара С.І., Особливості правового регулювання посадових інструкцій в трудових правовідносинах / С.І. Запара // Наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 20-29 квіт. 2009 р. С.304–305.
 2. Запара С.І. Актуальні питання альтернативної юстиції в Україні при вирішенні трудових та господарських спорів / С.І. Запара // Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні: I Міжнародний семінар,19-23 жовтня 2009р.: збірн. наук.статей. – С. 117–132.
 3. Запара С.І. Третейські суди в Україні / С.І. Запара // Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні: II Міжнародний семінар, 16-20 листопада 2009 р.: збірн. наук.статей. – 2009. – С. 142–154.

2008

Наукові статті

 1. КурилоМ.П. ОсобливостіпроведенняземельнихреформікредитуваннявУкраїнітаСхіднійНімеччині / М.П. Курило, С.І. Запара // ПравовийВісникУкраїнськоїакадеміїбанківськоїсправи. – 2008. – №1 (1). – С. 96-101.
 2. Запара С.І. Інформаційно-правові аспекти землевпорядкування в Україні та європейських країнах в умовах глобалізаційних викликів / С.І. Запара // Науковий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки. (науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України, Інститут законодавства ВРУ). – 2008. – №4 (20) жовтень-грудень – С. 62-71.
 3. Запара С.І. Соціальний конфлікт: порівняльно-правовий аспекти / С.І. Запара // Порівняльно-правові дослідження. – 2008. – №.1. – С. 96-102.
 4. Запара С.И. Как решить индивидуальные трудовые споры? – Если возник спор с работодателем / С.И. Запара // Областная общественно-политическая газета «В двух словах». От 25.02.2009г. №8 (176) .

Тези доповідей на конференціях

 1. Запара С.І. Реформування системи державно-управлінських відносин у сфері формування та реалізації державної аграрної політики/ С.І. Запара // VIII міжнародний науковий конгрес “Державне управління та місцеве самоврядування” 27-28 березня 2008 р. Національна академія державного управління при президентові України м. Харків.
 2. Запара С.І. Роль структурно-функціонального забезпечення діяльності органів державної влади в контексті відносин держави і громадянського суспільства / С.І. Запара // Міжнародна науково-практична конференція “Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності”.м. Київ. Академія правових наук України. – 7 квітня 2008р.
 3. Запара С.І. Роль освіти в становленні та розвитку інформаційного суспільства / С.І. Запара // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука», присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008р., Суми, Україна). Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – С. 178-180.
 4. Запара С.І. Уніфікація європейського та українського права в контексті розвитку земельно-правових відносин  / С.І. Запара // Аграрний форум – 2008: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-18 жовтня 2008р., Суми, Україна). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 15-18 жовтня 2008р. – С.343-344.
 5. Запара С.І. Особливості надання державної фінансової підтримки землевласникам у Східній Німеччині / С.І. Запара // Всеукраїнська науково-практична конференція (30-31 жовтня 2008р.) “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”. – С.48-49.

2007

Наукові статті

 1. Запара С.И. Отдельные аспекты осуществления альтернативного рассмотрения споров в Украине и международной практике / С.И. Запара// Бюллетень национальной службы посредничества и примирения. -2007. №5. – С. 22-26.
 2. Запара С.И. Окремі аспекти здійснення альтернативного розгляду спорів в Україні та міжнародній практиці  / С.И. Запара // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 45. – 248 с.–  С. 114-119.
 3. Запара С.І. Окремі аспекти здійснення альтернативного розгляду спорів в Україні та міжнародній практиці / С.І. Запара // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. –2007. – №5. – С. 22-26.

Тези доповідей на конференціях

 1. Запара С.И. К вопросу усовершенствования управления аграрным сектором Украины / С.И. Запара // Сборник тезисов докладов научно-практической конференции “Административная реформа и проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов (12-13 декабря 2007г. в г. Симферополе, Ялте.) – 314 с. – С. 15-18.
 2. Запара С.І. До питання удосконалення управління аграрним сектором України / С.І. Запара // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції “Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів (12-13 грудня 2007р. у м. Сімферополі, Ялті.). – С. 15-18.

2006

Наукові статті

 1. Запара С.І. Особливості реалізації національних правових традицій у сучасному трудовому праві / С.І. Запара  // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2006. – № 3. – С. 100-103.

Тези доповідей на конференціях

 1. ЗапараС.І. БондаренкоА.В. Національнаслужбапосередництваіпримирення: перспективирозвитку / С.І. Запара // Запорізькіправовічитання: ТезидоповідейщорічноїМіжнародноїнауково-практичноїконференції  „Запорізькіправовічитання”, м. Запоріжжя. 18-19 травня 2006 р. / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.- С. 414-416.
 2. Запара С.І. Соціальний діалог – вирішальний фактор розбудови громадянського суспільства / С.І. Запара // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Запорізькі правові читання”, м. Запоріжжя. 18-19 травня 2006 р. / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.- С. 425-428.
 3. Запара С.І.Проблеми забезпечення трудової дисципліни в трудових правовідносинах / С.І. Запара, Д.С. Шахрова //  Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Запорізькі правові читання”, м. Запоріжжя. 18-19 травня 2006 р. / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.- С. 471-473.

2005

Наукові статті

 1. Запара С.І. Правовіаспектисоціальногоспівробітництваусферіпраці/ С.І. Запара // ВісникЗапорізькогонаціональногоаграрногоуніверситету. Юридичнінауки. – 2005. – № 2. – С. 127-130.
 2. ЗапараС.І. ШляхизабезпеченняпродуктивноїзайнятостівУкраїні / С.І. Запара // ПравоУкраїни. – 2005. – №11. – С.72-76.

Навчальні посібники

 1. Трудове законодавство України в схемах: Навч. посіб. / Запара С.І., Короленко В.М., Макогон О.В., Міщук М.О., Пастухов В.П., Ришкова О.В., Турський В.М.: За заг. ред. В.П. Пастухов: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 376 с.
 2. Запара С.І. Трудове право. Конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 132 с.

2004-2001

Наукові статті

 1. Запара С.І. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин при вирішенні колективного трудового спору / С.І. Запара // Право України. – 2004. – №5. – С. 87-89.
 2. Запара С.І. Генезис юридичного змісту поняття «колективні трудові спори (конфлікти)»  / С.І. Запара // Право України. – 2003. – №8. – С. 110-113.
 3. Запара С.І. Правовий аналіз профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) / С.І. Запара // Право і безпека. – 2003. – №4. – С.110-113.
 4. Запара С.І. Засоби вирішення колективних трудових спорів у зарубіжних країнах та в Україні  / С.І. Запара // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. – №5. – С.14-21.
 5. Запара С.І. Пропоную зміни до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» / С.І. Запара // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2003. – №2. – С. 29-31.
 6. Запара С.І. Актуальні проблеми вирішення колективних трудових спорів / С.І. Запара // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. – №6. – С. 45-47.
 7. Запара С.І. Порівняльний аналіз вирішення колективних трудових спорів українського та зарубіжного законодавства / С.І. Запара // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. – №7. – С. 43-47.
 8. Запара С.І. Юридичний зміст поняття «колективні трудові спори (конфлікти)»  / С.І. Запара // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. – №12. – С. 47-50.
 9. Запара С.І. Проблеми становлення трудових відносин пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів / С.І. Запара // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Харків: Університет внутрішніх справ, 2001. – С. 350-353.
 10. Запара С.І. Актуальні проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів / С.І. Запара // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). – 2001. – №3. – С.243-248.

Тези доповідей на конференціях

 1. Запара С.І. Поняття та характеристика відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів в контексті предмета трудового права  / С.І. Запара // Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 62-65.