Співробітники

Шестакова Світлана Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

Шестакова С.О. Автобіографічна довідка

У 1997 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «українська мова та іноземна (німецька)».

Присвоєно кваліфікацію: учитель української мови і літератури та іноземної мови і зарубіжної літератури

У 2002 році закінчила аспірантуру в Харківському національному університеті ім.В.Н.Каразіна.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

З 2002 до 2006 року – старший викладач кафедри іноземних мов СНАУ

З 2006 до 2007 року – доцент кафедри іноземних мов

З 2007 до 2010 року – доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства

З 2010 року – завідувач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства

Europass: Curriculum Vitae

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2016 рік

Наукові статті

 1. Шестакова С.О. Пуристичні тенденції в українському термінознавстві // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія. – 2016.- №16. – С.51-54
 2. Шестакова С.О. Семантична мотивованість прагмонімів // Филология, социология и культурология. Теоретические и практические аспекты современной науки. – Познань, 2016

Тези доповідей на конференціях

 1. Шестакова С.О. Щодо питання про істинність і хибність оціночних висловлювань // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: мат. всеукр.наук.-практ.конф. 14-15 квітня 2016 року. – С. 93-95.
 2. Шестакова С.О. Щодо питання про юридичну та лінгвістичну опозицію висловлювань / Конференція студентів, викладачів та аспірантів Сумського НАУ (квітень, 2016)

 Навчально-методичні посібники

 1. Ораторське мистецтво : Курс лекцій. Для студентів 3 курсу спеціальності «Право». – Суми, 2016. – 91 с.
 2. Ораторское искусство: Курс лекций. Для студентов 3 курса специальности «Право». – Сумы, 2016. – 70 с.

 2015 рік

Наукові статті

 1. Шестакова С.О. До питання про стратифікацію сучасного ономастичного простору / С.О.Шестакова // Типологія та функції мовних одиниць. Вип. 3.  – 2015. – С.232-241.

Тези доповідей на конференціях

 1. Шестакова С.О. До питання про необхідність лінгвістичного вивчення законодавчих текстів / С.О.Шестакова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми, 2015. – С.229-232. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2722
 2. Шестакова С.О. Судова лінгвістична експертиза: статус і завдання / С.О.Шестакова // Актуальні питання сучасної юридичної науки: Матеріали другої Всеукр.наук.-практ.конф (16-17 квітня 2015 року). – Суми, 2015. – С.35-38. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2720
 3. Шестакова С.О. Види судових лінгвістичних експертиз / С.О.Шестакова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ . – Суми, 2015. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2719

Навчально – методичні посібники

 1. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням:  Види усного професійного спілкування. Навчально-методичний посібник. Для студентів 2-3 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С.О.Шестакова. – Суми, 2015

2014 рік

Наукові статті

 1. Шестакова С.О. Види термінів-абревіатур у підмові будівельної галузі / С.О.Шестакова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – 2014. – № 12/13. – С.57-61. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2718
 2. Шестакова С.О. Про важливість лінгвістичної складової бренду // Вісник Сумського НАУ. Сер. “Економіка та менеджмент” / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2014. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2368

Тези доповідей на конференціях

 1. Шестакова С.О. Про важливість дотримання мовних норм під час укладання судового рішення // Держава і право: проблеми становлення ф стратегія розвитку: зб. матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 травня 2014 р. – Суми, 2014. – С. 354-357
 2. Шестакова С.О Вимоги до найменувань брендів // Матеріали наукової конференції студентів,аспірантів та співробітників Сумського НАУ. – Суми, 2014. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2364
 3. Шестакова С.О. Вимоги до форми і змісту судового рішення // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 11-12 квітня 2014 р. ) – Суми, 2014. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2362

Навчально – методичні посібники

 1. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Конспект лекцій. Для студентів 2-3 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. / С.О.Шестакова. – Суми, 2014.

2013 рік

Наукові статті

 1. Шестакова С.О. Поляризація поглядів у мовознавстві на явище семантичної деривації [Електронний ресурс] / С.О.Шестакова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2013. – С. 136-141. – Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1504.
 2. Шестакова С.О. Товарний знак, торгова марка, бренд: спільне і відмінне [Електронний ресурс] / С.О.Шестакова // Вісник Сумського НАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – Суми, 2013. – Вип. 4. – С. 119-124. – Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1366.
 3. Шестакова С.О. Щодо проблеми формування культури наукового мовлення студентів юридичного факультету / С.О.Шестакова // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» (22-23 квітня 2013 року). – Київ, 2013. – С. 55-59.

Тези доповідей на конференціях

 1. Шестакова С.О. Стандартизація текстів законодавчого підстилю (на прикладі Сімейного кодексу України) / С.О.Шестакова // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» Сумська філія ХНУВС 18-19 травня 2013р. – Суми, 2013. – С. 590-593.
 2. Шестакова С.О. Пономаренко О.В Особливості рекламного тексту // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013.
 3. Шестакова С.О., Вялков А. Класифікація і стиль реклами // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.) . – Суми, 2013.
 4. Шестакова С.О., Пономаренко М. Роль компліментів у професійному спілкуванні // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2013 р.). – Суми, 2013.
 5. Шестакова С.О., Кондратенко О. Лотте Д.С. про творення нових термінів // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2013 р.). – Суми, 2013.
 6. Шестакова С.О. Суфіксальний спосіб творення термінів-іменників у технічній термінології / С.О.Шестакова // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2013 р.). – Суми, 2013.

Навчально – методичні посібники

 1. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник. Частина 2. Для студентів 2 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. / С.О.Шестакова. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. – 68 с.

2012 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Шестакова С.О., Панков М.В., студент 3 курсу спец. “Менеджмент організацій” Товарний знак, торгова марка, бренд: спільне і відмінне. // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012

Навчально – методичні посібники

 1. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник. Для студентів 2 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. / С.О.Шестакова. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2012. – 68 с.
 2. Страноведение. Учебно-методическое пособие для слушателей отделения по подготовке к поступленню в ВУЗы и обучения иностранных граждан. / С.А.Шестакова, Л.И.Рожкова, Н.Н.Кузьменко – Сумы: Сумский национальный аграрный университет, 2012. – 58 с.
 3. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник. / С.О.Шестакова. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2012. – 88 с.

2011 рік

Наукові статті

 1. Шестакова С.О. Лексико-семантичний спосіб творення сучасних українських ергонімів (на матеріалі назв будівельних магазинів м. Київ) / С.О.Шестакова // Незгасимий словосвіт : Збірник наукових праць. – Харків, 2011. – С. 291-298.
 2. Шестакова С.О. Моделі сучасних комерційних найменувань / С.О.Шестакова // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». – Суми, 2011. – Вип. 6/1. – С.77-82.

Навчально – методичні посібники

 1. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник. / С.О.Шестакова. – Суми, 2011. – 58 с.
 2. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням. Термінологічні словники для студентів 2 курсу інженерно-технологічного інституту. / С.О.Шестакова. – Суми, 2011.

2010 рік

Наукові статті

 1. Шестакова С.О. Мотивація сучасних українських фітонімів / С.О.Шестакова // Українська мова. – 2010. – №2. – С. 44 – 49.

Тези доповідей на конференціях

 1. Шестакова С.О. Морфологічний спосіб творення термінів / С.О.Шестакова // Матеріали науково – практичної конференції “Аграрний форум – 2010”. – Суми, 2010.

2009-2000

Наукові статті

 1. Шестакова С.О. Синонімія в економічній термінології // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії”. – Харків: ХНЕУ, 2008. – С. 150-156.
 2. Шестакова С.О. Переосмислення словосполучень як один із способів номінації власних назв // Українська мова. – 2005. – №2. – С.98-102.
 3. Шестакова С.О. Структурно-семантична і функціональна палітра сучасних українських прагмонімів // Українська мова. – 2004. – №2. – С.38-47.
 4. Шестакова С.О. Активність лексико-семантичного способу словотвору в системі номінації власних назв // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2004.– № 627. – С.28-32.
 5. Шестакова С.О. До питання про статус прагмонімів в українській онімній системі // Система і структура східнослов’янських мов. – Київ, 2004. – С. 263-267.
 6. Шестакова С.О. До питання про кодифікацію терміна прагмонім // Українська термінологія і сучасність. Випуск V. – Київ, 2003. – С.276-279.
 7. Шестакова С.О. Семантико-функціональні аспекти активізації лексико-семантичних субститутів // Філологічні науки. – Суми, 2001. – С.218-224.
 8. Шестакова С.О. Власні назви книжкових видавництв у світлі лінгвістичної концепції О.О.Потебні // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. – 2000. – №491. – С. 129-134.
 9. Шестакова С.О. Лексико-семантичні інновації у системі номінації порейонімів // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія. – 2000. –№473. – С.225-231.

Тези доповідей на конференціях

 1. Шестакова С.О., Жмака І. Правила NETикету // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20 – 29 квітня 2009 р). Т.1. – Суми, 2009. – С.301.
 2. Шестакова С.О., Жмака І.М. Реклама у засобах масової інформації // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – Суми, 2008. – С.242.
 3. Шестакова С.О. Терміни у контексті фахової мови / С.О.Шестакова // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.). – Суми, 2005. – С.528.

Навчально – методичні посібники

 1. Шестакова С.О. Мова професійного спілкування: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи слухачів магістратури. – Суми, 2004. – 60 с.
 2. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Види усного професійного спілкування. – Суми, 2007. – 52 с
 3.  Шестакова С.О. Мова професійного спілкування. Терміни у фаховій мові: Методичні рекомендації для слухачів магістратури  – Суми, 2005. – 20 с.
 4. Шестакова С.О. Мова професійного спілкування: ортологічний аспект: Збірник завдань. –  Суми, 2004. – 28 с.