Співробітники

Котвяковський Юрій Олександрович

старший викладач кафедри павосуддя

Автобіографічна довідка

Europass: Curriculum Vitae

Котвяковський Юрій ОлександровичУ 2001 році закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю “Історія” та здобув кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

З 2001 по 2003 р. працював викладачем правового відділення технікуму Сумського національного аграрного університету.

З 2003 р. по 2008 р. працював викладачем юридичного факультету Сумського гуманітарного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

З 2006 року навчався в Сумській філії ХНУВС.

З вересня 2009 року – старший викладач кафедри правового забезпечення АПК.

З вересня 2010 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

У 2011 р. закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «юрист».

З 2012 року здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України.

Статті, тези, навчально-методичні посібники

Наукові статті

1.Котвяковський Ю.О. Особливості розвитку третейського судочинства на українських землях у XVII – XIX ст. /Ю.О. Котвяковський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» № 1/2015.

2.Котвяковський Ю.О. Третейський суд в період Античності та Середньовіччя у Західній Європі/ Ю.О. Котвяковський // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 2 – [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.pap.in.ua

3.Котвяковський Ю.О. Особливості становлення та розвитку третейського суду в період Античності та Середньовіччя в Західній Європі/ Ю.О. Котвяковський //Актуальні питання публічного та приватного права. Науковий журнал; Причорноморська фундація права. – 2014. – № 1(06). – C. 53-58.

Тези доповідей на конференціях

1.Котвяковський Ю.О. Проблемні питання щодо формування складу третейського суду. / Ю.О. Котвяковський// Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», 16-17 квітня 2015 року

2.Котвяковський Ю.О. Розвиток третейського судочинства за судовою реформою 1864 року. / Ю.О. Котвяковський. // Матеріали Щорічної науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету, 21-24 квітня 2015 року

3.Котвяковський Ю.О. Окремі питання щодо вдосконалення законодавства про третейські суди в Україні/ Ю.О. Котвяковський // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 11-12 квітня 2014 р. ) – Суми, 2014. – С.15-17.

4.Котвяковський Ю.О. Окремі питання щодо розвитку третейської юстиції в Західній Європі у період Середньовіччя/ Ю.О. Котвяковський //Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014р.) – Том І. – С. 374.

5. Котвяковський Ю.О. Порівняльна характеристика рішень з цивільних справ судів загальної юрисдикції та третейських судів. // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток юридичної науки на сучасному етапі» 5 червня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 17-20.

6. Котвяковський Ю.О. Розвиток третейської юстиції в Україні. // Проблеми цивільного права та процесу : мат. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті професора О. А. Пушкіна / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х. : Золота миля, 2013. – С. 617-620.

7. Котвяковський Ю.О. Третейське судочинство: історико-правовий аспект. // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» Сумська філія ХНУВС 18-19 травня 2013 р. – Суми, 2013. – С. 133-136.

8. Котвяковський Ю.О. Особливості становлення та розвитку інституту судового прецеденту у країнах Західної Європи: історико-правовий аспект // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2013 р.). – Суми, 2013.

9. Котвяковський Ю.О. Окремі аспекти становлення законодавства про вибори парламенту незалежної України // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ. (25-27.04.12). – Суми, 2012.

10. Котвяковський Ю.О. Прохоренко Ю. студентка 2 курсу, спеціальності «Право» Теорія поділу влади Шарля-Луї де Монтеск’є // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (8-12 листопада 2011 р.). – У 3 т./Т.І. – Суми, 2011. – С. 417-418.

11. Котвяковський Ю.О. Трофімцова Ю., студентка 2 курсу, спеціальності «Право» До питання про внесок римських юристів у становлення юридичної науки // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (8-12 листопада 2011 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2011. – С. 422-423.

12. Котвяковський Ю.О. Реформування пенсійної системи: світові тенденції та Україна// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, асистентів та студентів СНАУ (20-29 квітня 2011 р.). – Суми, 2011. – С. 442-443.

13. Котвяковський Ю.О. Актуальні проблеми організації виборчого процесу в Україні.// Мат. НПК викладачів аспір. студ. СНАУ 21 – 22 квітня 2010. – Суми, 2010.– С. 50

Навчально – методичні посібники

1. Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять. Завдання до самостійної роботи, термінологічний словник. Для студентів ІІ,ІІІ,IV курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. / Л.І.Рожкова, Ю.О.Котвяковський, М.Г.Циганок та ін. – Суми, 2013.

2. Котвяковський Ю.О. Історія вчень про державу та право: Навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання, рекомендації до самостійної роботи). / Ю.О.Котвяковський. – Суми, 2012.

3. Котвяковський Ю.О. Історія держави і права України: навчально-методичний посібник / Ю.О.Котвяковський. – Суми, 2011.

4. Котвяковський Ю.О. Житлове право. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для студентів. – Суми, 2008.