Співробітники

Моїсеєнко Ольга Семенівна

Завідувач відділу комісійних експертиз ОКЗ «Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи», кандидат медичних наук, викладач курсу «Судова медицина та психіатрія» кафедри правосуддя

Автобіографічна довідка:

Europass: Curriculum Vitae

У1984 році закінчила лікувальний факультет Івано–Франківського державного медичного інституту за спеціальністю лікувальна справа. З 1984 року та дотепер працює в Сумському обласному бюро судово-медичної експертизи, з 2 грудня 2002 року на посаді завідувача відділу комісійних експертиз.

З 1996 по 2006 роки за сумісництвом викладала судову медицину на кафедрі патоморфології медичного факультету СумДУ.

З 2007 року за сумісництвом працює на посаді доцента кафедри правосуддя СНАУ.

25 січня 2007 року захистила кандидатську дисертацію по темі «Морфофункціональні зміни та реадаптаційні перетворення кісток скелета при термічному ураженні в умовах впливу на організм солей важких металів у різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Рішенням президії вищої атестаційної комісії України 19 травня 2007 року присуджено звання кандидата медичних наук.

Тези, статті, навчальні посібники, підручники

Наукові статті

1. А.М. Романюк, Н.Б. Гринцова, А.Ю. Будко, О.С. Моїсеєнко. Ультраструктурні зміни судинного русла кори головного мозку щурів в умовах впливу на організм комплексу солей важких металів» // Вісник проблем біології і медицини -2011 – вип. 2, том 3 (86) (Полтава). С. 194-196.

2. Шищук В.Д., Аверіна О.М., Моїсеєнко О.С. та інші. Місцеві зміни при політравмі // «Вісник Сумського державного університету». – 2007 – №1 (87).

3. Моїсеєнко О.С. Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета в віковому аспекті після термічного ураження та вживання солей важких металів // Український морфологічний альманах. –2006р. – Том 4, №1. – С. 59-61.

4. Моїсеєнко О.С. Особливості реакції кісткової та хрящової тканин на термічне ураження та вживання солей важких металів у старечому віці // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2006р. – №12 (2) – С.229-230.

5. Романюк А.М., Моїсеєнко О.С., Романюк К.А. Особливості реакції кісток скелета при термічному ураженні та впливу на організм солей важких металів // Український морфологічний альманах. – 2006р. – Том 4, №2. –С 95-97.

6. Романюк А.М., Моїсеєнко О.С., Гортинська О.М., Карпенко Л.І Морфологічні зміни кісток скелета при термічному ураженні та вживанні солей важких металів в зрілому віці // Вісник проблем біології і медицини. – 2006р. – В.2. – С.289-291.

7. Романюк А.М., Моїсеєнко О.С. Особливості будови, мінерального обміну та їх корекція в кістках скелета після термічного ураження та впливу солей важких металів // Вісник Сумського державного університету. – 2006р. – №2 (86). – С 10-14.

8. Романюк А.М., Моїсеєнко О.С. Морфологічні особливості реакції кісткової та хрящової тканин на термічне ураження та солі важких металів в молодому віці // Таврический медико-биологический вестник. – 2006р. – Том 9, №3,ч.1. – С. 143-145.

9. Романюк А.М., Гортинська О.М., Романюк К.А., Моїсеєнко О.С., Будко Г.Ю., Карпенко Л.І. Гістоморфофункціональні особливості реакції довгих кісток скелета в умовах мікроелементозів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2006р. -№2 – С.49-51.

Тези доповідей на конференціях

1. Моїсеєнко О.С. Судово-медичне значення медичної документації». // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», Суми, 10-12 квітня 2012 року, С. 28-29.

2. Моїсеєнко О.С. Призначення експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Держава та право: проблеми становлення та стратегія розвитку, Суми 21-22 травня 2011рік. С. 234-236.

3. Генсіцький Б.І., Моїсеєнко О.С. Випадок нанесення людині множинних ушкоджень собакою». // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», Суми 21-23 квітня 2010 року, С 50-51.

4. Генсіцький Б.І., Моїсеєнко О.С. Випадок смерті в результаті токсичної дії кофеїну. // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», Суми, 21-23 квітня 2010 року, С 51.

5. Моїсеєнко О.С. Експертна оцінка летальних випадків при черепно-мозкових травмах, отриманих на фоні алкогольної інтоксикації // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: міжн. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів СумДУ, 25-26 квітня 2009р.: тези доп. – Суми, 2009р. – С. 72-73.

6. Генсіцький Б.І., Моїсеєнко О.С., Чайка О.А. Аналіз смерті від пневмоній за даними Сумського обласного бюро судово-медичної експертизи впродовж 2005-2006 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини», Суми, 25-26 квітня 2007р. – С.67.

7. Моїсеєнко О.С., Аверіна О.М., Пономарчук Р.М., проф.. Романюк А.М. Експертна оцінка летальних випадків при черепно-мозкових травмах, отриманих на фоні алкогольної інтоксикації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини», Суми, 19-21 квітня 2006р. – С.72-73.

8. Моїсеєнко О.С. Порушення росту кісток скелета під впливом термічного ураження та солей важких металів в молодому віці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини», Суми, 19-21 квітня 2006р. – С. 39-40.

9. Моїсеєнко О.С. Морфологічні особливості реакції кісток скелета у віковому аспекті при опіковій хворобі // Матеріали науково-практичної конференції „Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону”, Луганськ, 11-13 квітня 2005р. – С. 112.

10. Потапов О.О., Моїсеєнко О.С. Кмита О.П. Судово-медична оцінка ступеня тяжкості черепно-мозкових травм у дітей // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини», Суми, 14-18 квітня 2004р.

11. Моїсеєнко О.С. Слісаренко О.В. Клініко-морфологічний аналіз ушкоджень головного мозку при черепно-мозковій травмі / Моїсеєнко О.С. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини». Суми, 11-15 квітня 2003р.

Навчально – методичні посібники

1.Завальний В.М., Моїсеєнко О.С. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Судова медицина та психіатрія» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2008р. – С.23

2.Завальний В.М., Моїсеєнко О.С. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Судова медицина та психіатрія» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2008р. – С.25